Project Kafka

5 prioriteiten administratieve overlast

Dit zijn de 5 prioriteiten die bepaald zijn door de recent opgerichte stuurgroep ‘Kafka’ die we hebben opgericht samen met Domus Medica en de drie syndicaten AADM, ASGB en BVAS en die ook zijn opgenomen in het conventieakkoord. We zijn alvast hard aan het werken om deze actiepunten aan te pakken.

1. Afschaffen paraplu-attesten en fantasie-attesten

Er zijn in België diverse attesten die gevraagd worden. Dit op vraag van werkgever, sportorganisaties, voor vuurwapens en andere vergunningen, verzekeringen,… Het grootste deel van deze attesten hebben geen medische meerwaarde, maar dienen enkel als een soort paraplu voor de aanvrager van het attest, om zich in te denken en de verantwoordelijkheid door te schuiven.

Indien wetenschappelijk onderbouwd is in een specifiek situatie, moeten er duidelijke structuren de kwaliteit van deze keuring beschermen. Bestaande structuren moeten meer aangewend worden en erkend worden in hun expertise. Zo zal in vele gevallen een shift van huisarts naar keuringsgeneeskunde, arbeidsgeneeskunde, preventie-artsen, schoolartsen kosteneffectief en kwaliteitsverhogend werken.

2. Hervorming hoofdstuk IV

Hoofdstuk 4 moet gewijzigd worden omdat het een rigide, verouderd en inefficiënt systeem is met goed bedoelde intenties die in de praktijk jammer genoeg weinig meerwaarde bieden en zorgen voor een grote administratieve belasting (en hieraan gekoppeld op termijn, ook door de andere administratieve lasten, minder werkvreugde, meer risico op burnout etc).

Voor de stuurgroep moet er een flexibel, vereenvoudigd systeem ontwikkeld worden. Er moet eveneens geïnvesteerd worden in verdere digitalisering. De verplichte nota “derdebetalersregeling van toepassing” alsook de nota “zorgtraject” op voorschriften bij sommige geneesmiddelen zou mogen geschrapt worden.

3. Naar een uniform attest voor arbeidsongeschiktheid (multi-attest)

Dit administratieve vereenvoudigingsproject heeft met het akkoord van de patiënt als doel om het versturen van het arbeidsongeschiktheidsattest vanuit de software van de huisarts naar de geïdentificeerde bestemmeling(en) zoals werkgever als ziekenfonds mogelijk te maken.

4. Afschaffen ziekteattest korte duur

De huidige regelgeving en de corresponderende arbeidsreglementen vinden hun oorsprong in het tijdvak waarin de klassieke industriële arbeid nog dominant was en waarin wantrouwen en controle de centrale gedachten waren in de verhoudingen tussen werkgever en werknemers. Die regels en gedachten zijn niet meer aangepast aan de hedendaagse maatschappelijke en arbeidscultuur waarin een grote mate van autonomie de regel is, waarin afstandswerken normaal is en thuiswerk de nieuwe norm wordt. Bovendien is de beslissing tot arbeidsongeschiktheid en het inschatten van de duur van arbeidsongeschiktheid een complex en weinig onderbouwd proces, waarbij de arts voor een groot deel moet vertrouwen op het verhaal van de patiënt.

Wij stellen voor de ziektebriefjes af te schaffen voor afwezigheden van korte duur. In andere Europese landen waar het afwezigheidsattest voor kortdurende ziekte helemaal werd afgeschaft, wordt een daling van het aantal korte ziekteperiodes vastgesteld.

Het afschaffen van ziekteattest gaat uiteraard gepaard met modaliteiten (voorbeeld maximum aantal dagen per jaar zonder attest) en een duidelijke rolafbakening voor iedere betrokken actor.

5. Zorg voor kwetsbare groepen

Systeem Dringende Medische hulpverlening  (DMH) en bijhorende administratie is tijdrovend en onduidelijk. Dit verhoogt voor de meest kwetsbare populatie de drempel tot toegang van de zorg en creëert extra frustratie onder zorgverleners (hetgeen ook weerstand oproept om hiermee te werken).

Wij vragen dit systeem grondig te vereenvoudigen en digitaliseren aan de kant van de zorgverlener (gebruik van dossiernummer bij labo-aanvraag, medicatie-aanvraag,…) Dit in plaats van telkens opnieuw dezelfde documenten in te moeten vullen. Daarnaast dient men te onderzoeken of DMH een kostenefficiënt systeem is dat voldoet aan de quadriple aim en of er mogelijke andere systemen te bedenken zijn.

Een grote stap in de administratieve lastenverlaging in de zorg voor patiënten onder DMH is het gebruik van Mediprima. Op dit moment is de uitrol hiervan een stille dood aan het sterven. Wij stellen voor dit een nieuwe wind te geven door het te includeren in de praktijkpremie als een kwaliteitsvereiste voor de homologatie van de software pakketten.

Project Kafka