Kan een huisarts gebruik maken van de regeling 'beroepsziekte'?

Corona thema
Overige
Antwoord

De regelgeving omtrent de beroepsziekte is een materie die binnen SBB niet wordt opgevolgd. In onderstaand advies baseer ik mij dan ook op de informatie die ik hierover vind op de website van Fedris.

Fedris bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Kan een huisarts hiervoor in aanmerking komen?

Op de website van FEDRIS lees ik dat hieronder vallen:

 • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten;
 • in de ziekenhuizen:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19;
 • het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.
Gevallen van COVID-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een COVID-19-patiënt.

Uit bovenstaande meen ik te mogen afleiden dat ook huisartsen met een statuut als werknemer hiervoor dus in aanmerking zouden kunnen komen. Ik raad u echter aan dit verder af te stemmen bij FEDRIS aangezien wij ons hier louter en alleen kunnen baseren op de informatie die zij hierover aanreiken op hun website.

Er vanuit gaande dat men effectief in aanmerking komt: wat moet de huisarts doen om de steunmaatregel aan te vragen.

Personen die in aanmerking komen, hebben er belang bij een aanvraag tot schadeloosstelling in te dienen. Voor een vlotte afhandeling van de aanvraag is het van groot belang zoveel mogelijk informatie te verschaffen over:

 • de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteit in de laatste weken voor het optreden van de symptomen;
 • de medische evolutie van de aandoening (verslagen van artsen);
 • de laboratoriumuitslagen die de infectie door het SARS-CoV-2-virus aantonen; deze uitslagen zijn absoluut noodzakelijk;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de arts werd voorgeschreven.

Fedris staat in voor de verzekering tegen beroepsziekten van werknemers in de privésector, van stagiairs en van personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (provincies, steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales).

Personeelsleden van andere overheden (federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen) worden niet door Fedris verzekerd. Zij moeten hun aanvraag bij hun werkgever (de overheidsdienst) indienen, volgens de voorgeschreven procedure.

Let op: ook wie een aanvraag tot schadeloosstelling bij Fedris indient, moet nog steeds een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij zijn werkgever en zijn ziekenfonds. Voor vragen kan u terecht op volgend e-mailadres: covid19@fedris.be

Wat houdt dit in?

Bij nazicht op de site van Fedris vind ik geen aparte vergoedingsregeling specifiek voor corona. Ik geef hieronder dan ook de informatie inzake de gewone vergoedingsregeling in geval van een beroepsziekte. Hierbij alvast een korte samenvatting en de link naar bijkomende uitleg hierover op de site van Fedris:

 • Als de arts als gevolg van een beroepsziekte tijdelijk (de eerste periode minstens 15 dagen) niet kan werken, heeft hij recht op de vergoeding van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Die tijdelijke ongeschiktheid kan volledig of gedeeltelijk zijn.
 • Hij is volledig tijdelijk arbeidsongeschikt wanneer hij tijdelijk niet in staat is om te werken. Hij heeft dan recht op een dagvergoeding die als volgt wordt berekend: 90% van het basisloon, gedeeld door 365 dagen. Hij ontvangt een dagvergoeding voor elke kalenderdag tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, dus ook voor weekenddagen. De vergoeding wordt ook geïndexeerd.
 • Hij is gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt wanneer hij in staat is zijn beroep deeltijds verder uit te oefenen of om ander aangepast werk te doen. Als hij gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt is, past Fedris het loonverlies bij (het eventuele verschil tussen het loon dat hij vóór zijn beroepsziekte ontving en zijn verminderde loon doordat hij nu minder werkt omwille van zijn arbeidsongeschiktheid).
 • Meer informatie hierover als ook inzake de omschakeling naar een vergoeding voor blijvende ongeschiktheid kunt u lezen op de website van Fedris.

Antwoord ons bezorgd door Isabel Dillen, juridisch adviseur Kenniscentrum bij SBB Accountants & Adviseurs- www.sbb.be

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk