Sumehr: het EMD samengevat

Een Sumehr (Summarized Electronic Health Record) is een beknopte digitale samenvatting van het elektronisch medisch dossier van een patiënt. Deze gezondheidssamenvatting ontstaat door enkel die informatie uit het EMD over te nemen die een snelle inschatting van iemands huidige gezondheidstoestand mogelijk maakt. Op die manier is de Sumehr een belangrijk instrument om de continuïteit van zorg te garanderen (vb. in het weekend, op de spoed, op raadpleging bij de specialist).

De inhoud van de Sumehr bestaat uit:

  • Auteur van de Sumehr
  • GMD-houder
  • De basisgegevens: naam, geboortedatum, moedertaal, …
  • Contactpersoon in noodgevallen
  • Risicofactoren: allergieën, intoleranties, sociale risicofactoren, ...
  • Relevante medische voorgeschiedenis
  • Actuele problemen en behandelingen
  • Medicatielijst
  • Vaccinaties
  • Wilsbeschikkingen

Dankzij de Sumehr kunnen zorgverleners snel een beeld vormen van de gezondheidstoestand van de patiënt en meer accurate zorg verlenen. Iedereen heeft dan ook recht op een Sumehr; jong of oud, medisch complex of eenvoudig. Een Sumehr kan altijd van pas komen. Daarnaast heeft elke patiënt het recht om te vragen dat bepaalde gegevens niet in de Sumehr worden opgenomen.

De Sumehr in Vitalink

Een Sumehr aanmaken kan eenvoudig, snel en quasi automatisch in de meeste EMD-pakketten op voorwaarde dat het dossier netjes en correct werd ingevuld. Dit wil zeggen dat de gegevens gecodeerd (voor een computer leesbaar) zijn ingevuld. Daarnaast is het cruciaal dat de gegevens op de juiste plaats staan (vb. een intolerantie is geen allergie) en moet ieder zorgelement ook de juiste tijdsindeling meekrijgen. Een diagnose en/of behandeling kan namelijk actief zijn (gaande), passief relevant zijn (nu niet meer aanwezig is, maar mogelijks nog wel impact op het beleid) of passief irrelevant (geen impact meer op het beleid). Wanneer wezenlijke veranderingen optreden in het medisch dossier, dient een nieuwe Sumehr te worden geëxporteerd.

Aangezien een Sumehr heel vertrouwelijke informatie bevat over een patiënt wordt deze streng beveiligd bewaard in een digitale kluis. Voor Vlaanderen is dit Vitalink, voor Brussel Brusafe en voor Wallonië Intramed. De domicilie van een patiënt bepaalt in welke kluis de Sumehr terechtkomt. 

Toegang voor steeds meer types zorgverleners

De Sumehr is in het leven geroepen als instrument voor het garanderen van zorgcontinuïteit. Waar deze oorspronkelijk specifiek gericht was op spoed- en wachtartsen in het kader van ongeplande zorg, wordt de Sumehr - mits een therapeutische relatie - steeds meer opengesteld naar en actief gebruikt door andere artsen en zorgverleners. Op die manier kunnen vandaag bijvoorbeeld ook verpleegkundigen de inhoud van de Sumehr raadplegen. Ziekenhuisverpleegkundigen doen dit nu al, en tal van thuisverpleegkundige diensten bereiden zich hier momenteel op voor. Daarnaast wordt erover nagedacht om de Sumehr in te zetten als transferdocumentatie in de context van een woonzorgcentrum.

In de (nabije) toekomst zal de Sumehr ook modulair gedeeld kunnen worden. Hierdoor wordt het mogelijk om een beperkte set gegevens te delen met zorgverleners die niet noodzakelijk toegang nodig hebben tot de volledige Sumehr. Denk bijvoorbeeld aan apothekers en ambulanciers.

Stimuleren van kwaliteitsvol registreren en kwaliteitsvolle Sumehrs

De Sumehr bestaat al een geruime tijd. Sinds 2005 moeten alle pakketten voor huisartsensoftware - door het RIZIV erkend - in staat zijn om een samenvatting van een patiëntendossier te generen en te exporteren naar de Vlaamse eerstelijnskluis Vitalink.

Echter, bestaat een grote discrepantie op vlak van dossierbeheer; voor sommige huisartsen is het maken van een (nieuwe) Sumehr na iedere consultatie een vanzelfsprekendheid, terwijl anderen worstelen met het up-to-date houden van dossiers en het genereren van kwaliteitsvolle Sumehrs. Parallel zien we een vicieuze cirkel waarbij spoed- en wachtdiensten niet de moeite doen om een Sumehr op te zoeken aangezien deze vaak ontbreken, onvolledig of van lage kwaliteit zijn, en anderzijds huisartsen hun Sumehrs niet bijwerken omdat er toch niet naar wordt gekeken.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, organiseren Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent sinds enkele jaren de informatie- en sensibiliseringscampagne ‘Summer of Sumehr’ met als doel huisartsen te stimuleren tot kwaliteitsvol registreren en kwaliteitsvolle Sumehrs. Belangrijk om de boodschap uit te dragen dat de Sumehr meer is dan een verplichting om in aanmerking te komen voor de geïntegreerde praktijkpremie. De Sumehr is een waardevol en onmisbaar instrument in de continuïteit van zorg en een middel om het harde werk van huisartsen ook ‘s avonds en in het weekend te doen renderen. Daarnaast levert kwaliteitsvol registreren ook steeds meer voordelen op voor de eigen praktijkvoering op vlak van hergebruik van data voor het automatisch aanvullen van eForms, selecteren van risicogroepen, populatieonderzoek, etc.

Publicatie datum
19 jul 2018
Revisiedatum
05 jun 2023