Juridische dienstverlening

Inleiding  Stel uw vraag  Nieuws  FAQ  BTW  Documenten  GDPR

Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 12/11/2020 

Bescherming van persoonsgegevens 

Domus Medica hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Domus Medica houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt door Domus Medica vzw, Lange Leemstraat 187 te 2017 Antwerpen en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.  

Doel van de verwerking  

De persoonsgegevens die onder deze privacyverklaring vallen, zijn de gegevens die verwerkt worden in het kader van de juridische dienstverlening van Domus Medica. De persoonsgegevens worden door Domus Medica meer bepaald verwerkt om de dienstverlening uit te kunnen voeren en/of omwille van een overeenkomst tot advies of begeleiding en/of omdat de persoonsgegevens zelf door de persoon verstrekt werden (via een contactformulier of per e-mail), alsook voor het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen. De gegevens worden bijgevolg verwerkt vanuit de wettelijke grond die het uitvoeren van een (contractuele) overeenkomst behandelt (GDPR art. 6.1.b).  

In alle andere gevallen, baseert Domus Medica de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen (GDPR art. 6.1.f), met name het belang van Domus Medica en de vraagsteller om vragen te behandelen en contacten te onderhouden. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt  

Domus Medica verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen onder meer verwerkt worden door Domus Medica:  

  • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres RIZIV-nummer, btw-nummer); 
  • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres); 
  • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens); 
  • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres); 

De werknemers van Domus Medica hebben toegang tot Uw gegevens, enkel voor deze gegevens die zij nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Toegang is beperkt tot de medewerkers die uw dossier behandelen.  Domus Medica zal Uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Domus Medica met betrekking tot deze gegevens.  

Delen van persoonsgegevens  

In principe deelt Domus Medica Uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst. Er kan door Domus Medica wel een beroep gedaan worden op verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Domus Medica doet beroep op de volgende categorieën van ‘verwerkers’:  

  • Verwerkers die zij inhuurt voor administratieve doeleinden; 
  • Verwerkers die zij inhuurt voor IT-doeleinden; 
  • Verwerkers die zij inhuurt voor hosting-doeleinden.  

Beveiliging van de persoonsgegevens  

Domus Medica neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om Uw persoonsgegevens te beveiligen. Domus Medica beschermt Uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.  

Uw rechten en wat bij vragen of klachten 

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. U hebt het recht op bezwaar bij de verwerkingen van gegevens die gebaseerd zijn op gerechtvaardigd belang. Indien bepaalde gegevens verwerkt worden op basis van toestemming, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken. Bij verandering van juridische dienstverlening van Domus Medica naar een andere dienstverleners, hebt u het recht de gegevens die Domus Medica over U verwerkt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door ons te contacteren via juridisch.advies@domusmedica.be. Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht bij dpo@domusmedica.be

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en Domus Medica kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit