Juridische dienstverlening

Inleiding  Stel uw vraag  Nieuws  FAQ  BTW  Documenten  GDPR

Algemene voorwaarden

1. Algemeen  

De bepalingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van juridische dienstverlening die door Domus Medica vzw wordt verleend aan haar cliënteel.  

Domus Medica vzw betreft de vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Lange Leemstraat 187 te 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0410.872.303.  

Domus Medica vzw is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0410.872.303, BTW BE0410.872.303.  

De activiteiten worden gevoerd onder de benaming “Domus Medica vzw”.  

Domus Medica vzw heeft tot doel (zonder dat onderstaande opsomming limitatief is) op transparante, democratische wijze en in open dialoog met de huisartsen:  

  • de belangen van de huisartsen(praktijk), individueel en als groep te behartigen en deze te vertegenwoordigen, te ondersteunen en te verdedigen op wetenschappelijk, organisatorisch, maatschappelijk en syndicaal vlak, en dit in de ruimste zin,  
  • de belangen van de huisartsenkringen te behartigen en deze te vertegenwoordigen,  te ondersteunen en te verdedigen op wetenschappelijk, organisatorisch, maatschappelijk  en syndicaal vlak, en dit in de ruimste zin;  
  • de ontwikkeling van de huisartsengeneeskunde, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, te bevorderen, te ondersteunen en te promoten, en dit in de ruimste zin;  
  • actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat omtrent de ontwikkeling en realisatie van de gezondheidszorg en het algemeen zorgbeleid.  

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke juridische dienstverlening van Domus Medica vzw aan haar cliënteel.  

Deze algemene voorwaarden maken de contractuele basis uit tussen Domus Medica vzw en de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt aan Domus Medica vzw maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt worden.  

Eventuele schriftelijke afwijkende afspraken met betrekking tot één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden vervangen enkel het beding of de bedingen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden sluiten de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt (indien rechtspersoon) uit.  

3. Dienstverlening  

De dienstverlening van Domus Medica vzw kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, vergaderingen, begeleiding bij het opstellen van overeenkomsten, afleveren van modelovereenkomsten, etc.  

De partijen bepalen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Domus Medica vzw bij aanvang van de werkzaamheden. Indien nodig kan het voorwerp van de dienstverlening aangepast of uitgebreid worden. Het aanpassen of uitbreiden van de dienstverlening kan vormvrij gebeuren en kan onder meer blijken uit het geven van opdrachten, de aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen. 

De cliënt aanvaardt dat Domus Medica vzw het recht heeft om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt derden in te schakelen. De cliënt laat de keuze van de derde over aan Domus Medica vzw. Domus Medica vzw doet in ieder geval slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt beroep op derden.  

Elk advies en/of elke overeenkomst die door Domus Medica vzw verleend wordt, dient enkel en alleen voor het gebruik van de cliënt en wordt enkel gebruikt in het kader waarvoor het gegeven is. Een advies en/of overeenkomst van Domus Medica vzw mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden zich op het advies en/of de overeenkomst beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij een advies en/of overeenkomst van Domus Medica vzw niet aan derden bekend zal maken zonder voorafgaandelijk uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Domus Medica vzw. De contractuele verplichtingen van Domus Medica vzw gelden enkel tegenover de cliënt en strekken zich niet uit tot derden, tenzij Domus Medica vzw deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.  

Het is de cliënt verboden om gesprekken met het personeel van Domus Medica vzw op te nemen, ongeacht de drager waarmee de opname gebeurt. Elke inbreuk hiertegen geeft Domus Medica vzw het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde rechtbank.  

4. Offertes, prijs en betaling  

Domus Medica vzw hanteert volledige transparantie wat betreft de prijs en kosten.  

Welke handelingen inbegrepen zijn in de prijs wordt voorafgaandelijk in de offerte uiteengezet. Indien er beroep gedaan wordt op specifieke knowhow van Domus Medica vzw of door Domus Medica vzw opgebouwde sjablonen worden deze onder “werkingskosten” aangerekend.  

De offerte blijft gedurende een termijn van vijftien dagen geldig, tenzij anders vermeld. De offerte dient goedgekeurd te worden middels een ondertekening door de cliënt en schriftelijke bevestiging. De cliënt erkent dat onderlinge e-mails een wettelijk, geldig bewijsmiddel zijn.  

Alle bedragen vermeld op de website zijn aangegeven in euro en exclusief btw.  

Indien een uurtarief gehanteerd wordt, zal Domus Medica vzw een timesheet bijhouden. Op de timesheet staan de effectief gepresteerde uren en minuten per prestatie. De timesheet zal samen met de factuur voorgelegd worden aan de cliënt.  

De cliënt zal de factuur binnen vijftien dagen na de verzending betalen. Domus Medica vzw kan indien zulks nodig is voor de goede dienstverlening een kortere betalingstermijn bepalen. Dit zal uitdrukkelijk meegedeeld worden aan de cliënt. Indien de betaling niet geschiedt binnen de vooropgestelde termijn, heeft Domus Medica vzw het recht om de prestaties onmiddellijk op te schorten tot de volledige betaling van het openstaande bedrag. Domus Medica vzw zal de cliënt hieromtrent in kennis stellen. 

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur dient hij dit binnen een termijn van vijftien dagen na de ontvangst van de factuur uitdrukkelijk schriftelijk te melden en de factuur te protesteren. Domus Medica vzw zal zo snel mogelijk kennisnemen van het protest en dit beantwoorden.  

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande factuur en bij gebreke aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.  

5. Aansprakelijkheid  

Het personeel van Domus Medica vzw treedt op in naam van en voor rekening van Domus Medica vzw. Domus Medica vzw aanvaardt de verantwoordelijkheid (en is als enige en exclusief verantwoordelijk) voor de diensten die haar personeel levert. Niemand anders dan Domus Medica vzw heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de cliënt of enig ander persoon met betrekking tot deze diensten en niemand anders dan Domus Medica vzw heeft of zal enige aansprakelijk hebben voor de diensten die het personeel namens Domus Medica vzw heeft geleverd. Het personeel kan dan ook niet individueel aansprakelijk gesteld worden. De cliënt aanvaardt geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon dan Domus Medica vzw met betrekking tot deze diensten. Voor zoveel als nodig doet de cliënt hiervan onherroepelijk afstand.  

Domus Medica vzw is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de dienstverlening indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van de samenwerking met de cliënt of andere partijen en in het algemeen elke situatie die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de dienstverlening.  

Elke vordering ten overstaan van Domus Medica vzw moet op straffe van verval onverwijld ingesteld worden. 

De cliënt vrijwaart Domus Medica vzw en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.  

6. Persoonsgegevens 

Domus Medica vzw verwerkt de persoonsgegevens van cliënten in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de privacyverklaring van Domus Medica, zoals beschikbaar op de website www.domusmedica.be.  

De cliënt kan alle vragen die betrekking hebben op de verwerking van zijn persoonlijke gegevens stellen via het volgende e-mailadres: dpo@domusmedica.be.  

7. Toepasselijk recht en geschillen 

De rechtsverhouding tussen Domus Medica vzw en de cliënt is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting tussen Domus Medica vzw en de cliënt zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn.  

Publicatie datum
10 nov 2020
Revisiedatum
16 mrt 2021