Juridische informatie

Deze website werd opgezet door Domus Medica vzw en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De doelgroep is de Vlaamse & Brusselse Huisarts.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Een bezoek aan deze site vervangt dus geen raadpleging bij uw huisarts. Domus Medica vzw kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site door personen die niet tot de doelgroep horen, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij hen ingezette behandeling.

Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw gezondheid.

Bescherming van de privacy

Persoonlijke gegevens in verband met de bezoekers van deze website, in het bijzonder hun identiteit, worden gerespecteerd. De makers van deze site houden zich aan de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Voor bepaalde gegevens zijn wij afhankelijk van derden. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. Via de rubriek contacteer ons kan u ons onjuistheden melden.

Copyright

De auteursrechten inzake de website van Domus Medica vzw en inzake informatie die via de website worden verdeeld, horen toe aan Domus Medica vzw, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen

Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden. De informatie op deze website mag niet overgenomen of verspreid worden zonder bronvermelding en mag in geen geval gebruikt worden voor commerciële of publicitaire doeleinden.

Wat betreft de aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering

Inbreng van de patiënt

De aanbeveling is bedoeld als richtlijn voor het handelen door de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische reden komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de richtlijnen aan de orde, maar wordt het hier expliciet vermeld. De huisarts stelt waar mogelijk zijn beleid vast in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van diens specifieke omstandigheden en met erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid, waarbij adequate voorlichting een voorwaarde is.

Afweging door de huisarts

Het persoonlijk inzicht van de huisarts is uiteraard bij alle richtlijnen een belangrijk aspect. Afweging van de relevante factoren in de concrete situatie zal beredeneerd afwijken van het hierna beschreven beleid kunnen rechtvaardigen. Dat laat onverlet dat deze standaard bedoeld is om te fungeren als maat en houvast.