STAP 2: Organisatie

Verschillende organisatiemodellen van zorg

In functie van de lokale situatie (aantal ontheemden, beschikbare infrastructuur, capaciteit van zorgaanbod, ...) kan het medisch zorgaanbod voor Oekraïense ontheemden op verschillende manieren worden ingericht. Mogelijke organisatiemodellen zijn onder meer: 

 • Collectieve opvangplaatsen
 • Zorgpunten
 • Reguliere zorg

Er kan uiteraard ook een gemengd aanbod zijn. Voor meer informatie over de voor- en nadelen van deze organisatiemodellen: 


Hieronder gaan we dieper in op de verschillende organisatiemodellen.

Medisch management op niveau van huisartsenkring

Ongeacht het organisatiemodel, zal er steeds een medisch manager aangesteld worden op niveau van de huisartsenkring. Deze gegevens zijn beschikbaar via de Sharepoint van de Vlaamse Overheid

Onderstaande initiatieven kunnen gecoördineerd worden door de medisch manager. 

 • Bepalen wie verantwoordelijk is voor medische zorg in collectieve opvang en zorgpunten (zowel preventie, infectie-uitbraken als andere zorgvragen).
 • Betrekken van vroedvrouwen gezien het groot aantal zwangere vrouwen die gevlucht zijn.
 • Beslissen in overleg met betrokkenen hoe de toewijzing naar individuele huisartsen lokaal kan gebeuren.
 • Bespreken hoe de toeleiding naar en het aanbieden van het medisch (preventief) zorgaanbod kan georganiseerd worden in samenwerking met het lokale bestuur en de zorgraad. Hierbij worden afspraken gemaakt op lokaal niveau met verschillende zorg- en welzijnsactoren van de betrokken eerstelijnszone over communicatie, samenwerking en financiering. 
 • Afspraken maken met betrekking tot de samenwerking tussen de eerste/tweede lijn over doorverwijzing voor tuberculose-screening, zwangerschapsbegeleiding, vereiste opvolging door specialisatie binnen de tweedelijnsgezondheidszorg. 
 • Implementeren en promoten van een medisch registratiesysteem voor zorgpunten, collectiviteiten en individuele huisartsen (EMD). 
 • Organiseren van intervisies zodat problemen en knelpunten snel opgelost worden, indien nodig. 
 • Signaleren van problemen aan Domus Medica (via oekraine@domusmedica.be). Domus Medica zal in samenwerking met VIVEL en VVSG de knelpunten bundelen en, zo nodig, bespreken met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op die manier worden structurele oplossingen gezocht voor de huisartsenkringen, de eerstelijnszones, de lokale besturen en alle betrokken partners. 

Samenwerkingsovereenkomst huisartsenkring - zorgraden/lokale besturen

Onderstaande modelovereenkomst is opgesteld door VIVEL en gevalideerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Huisartsenkringen kunnen deze overeenkomst gebruiken om afspraken in vast te leggen met de penvoerende organisaties. Deze overeenkomst kan ook overgenomen worden voor de samenwerking tussen de huisartsenkring en het lokaal bestuur indien deze als penvoerende organisatie optreedt. 

Medisch (preventief) zorgaanbod via zorgpunt

Oprichting en organisatie

Kies je voor de oprichting en organisatie van een (vast of mobiel) zorgpunt, dan kan je naast de Vlaamse financiering ook financiering bij het RIZIV aanvragen. Meer informatie over de doelstelling, takenpakket, organisatie en oprichting van een zorgpunt is beschikbaar via de website van het Riziv

 

Draaiboek zorgpunt 

Dit generiek draaiboek voor een (vast) zorgpunt voor Oekraïense ontheemden is gebaseerd op lokaal uitgewerkte draaiboeken van zorgpunten. U kan dit aanpassen aan de lokale situatie. 

 

 

Flow zorgpunt 

In deze visuele flow staat algemeen beschreven welke taken er opgenomen worden in het zorgpunt en welke acties ondernomen kunnen worden. U kan dit aanpassen aan de lokale situatie. 

 

 

Praktijkvoorbeeld Bilzen

Men kan er ook voor opteren om een mobiel zorgpunt te organiseren. Naast het belang van algemene afspraken over bereikbaarheid van het zorgpunt is het bij een mobiel zorgpunt ook belangrijk om goede afspraken te maken met het lokaal bestuur over het tijdstip wanneer het zorgpunt in de gemeente beschikbaar is, wie er verwacht wordt, welke taken in dit mobiel zorgpunt uitgevoerd worden en hoe de daaropvolgende toeleiding naar de reguliere zorg (eerste/tweede lijn) verloopt. 

Medisch (preventief) zorgaanbod via reguliere zorg

Indien de eerste medisch (preventieve) zorg via de reguliere zorg gebeurt, is het belangrijk dat de huisartsenkring, de eerstelijnszone en het lokaal bestuur duidelijke afspraken maken over: 

 • de beschikbaarheid/bereikbaarheid van huisartsen en andere zorgverleners waarnaar men Oekraïense ontheemden kan doorverwijzen.  
 • de communicatie en samenwerking met het lokaal medisch management, de betrokken zorg- en welzijnsactoren binnen de eerstelijnszone/lokale besturen en de tweedelijns gezondheidszorg voor optimale uitvoering van de medische intake en de medisch-preventieve handelingen in de dagelijkse huisartsenpraktijk. 

Medisch (preventief) zorgaanbod via collectieve huisvesting

In functie van de grootte van de collectiviteit en de lokale beschikbaarheid van huisartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, ... kan u beslissen of u vaste raadplegingen organiseert in de collectiviteit of werkt met een beurtrol of wachtdienst in geval van een acute zorgnood (vraaggestuurd)

Meer informatie over het medisch preventief aanbod in collectieve huisvestiging volgt nog.

Meer informatie over de oprichting van een collectiviteit vindt u op de website van het departement Omgeving (Vlaanderen).

Publicatie datum
18 mei 2022