Themadossier Vluchtelingen uit Oekraïne

Dit themadossier centraliseert de beschikbare informatie voor de medisch (preventieve) zorg voor Oekraïense ontheemden en komt tot stand dankzij de nauwe samenwerking van Domus Medica, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Betrokken koepelorganisaties 

De preventie van infectieziekten en vaccinatie bij de Oekraïense ontheemden verdient zeker onze aandacht. Voor tuberculose, poliomyelitis, mazelen, COVID-19, difterie, tetanus en kinkhoest is er ofwel een hoge incidentie, ofwel een lage vaccinatiegraad. De acties ter preventie van infectieziekten worden op decentraal niveau georganiseerd. Dit gebeurt best zo kort mogelijk nadat de vluchtelingen in de steden en gemeenten worden opgevangen. De operationele uitwerking van dit preventief pakket gebeurt door huisartsenkringen in samenspraak met de zorgraad in hun eerstelijnszone en de lokale besturen.

Deze website zal continu aangevuld worden naarmate meer informatie beschikbaar is en zal proberen in te spelen op de noden vanuit de praktijk. 

De informatie is gestructureerd volgens de verschillende stappen die nodig zijn voor een optimaal medisch (preventief) zorgaanbod.

Publicatie datum
18 mei 2022