Wat zijn de bevindingen bij een COVID-pneumonie?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Op basis van onze literatuurstudie kunnen wij zeggen dat de belangrijkste bloedbeeldanomalie een lymfopenie betreft. Veel studies geven aan dat de leukocyten normaal of verlaagd zijn, enkele uitzonderingen constateerden leukocytose. Op dit moment ontbreekt het nog aan literatuur om het bloedbeeld verder te specifiëren.

Wat betreft de leukocytaire telling en differentiatie, is voornamelijk het optreden van een verlaagd lymfocytenaantal opvallend. Dit lijkt in meeste studies op de voorgrond te staan. Op vlak van leukocyten zien we voornamelijk normale en verlaagde waarden, al is dit minder eenduidig dan het verlaagde lymfocytenaantal. Twee artikels vermelden dat er een duidelijke verhoging is van het neutrofielenaantal bij ernstigere vormen van COVID19 infectie, maar er is nog te weinig data beschikbaar om duidelijke conclusies te trekken. Evenwel wordt in de meta-analyse het gebruik van een neutrofiel-lymfocyt ratio vermeld om de ernst en prognose van de COVID19 infectie in te schatten; hiervan is het gebruik in de klinische praktijk echter nog niet gevalideerd.

Dossiertype
Wetenschappelijk