Wat zijn de auscultatie bevindingen bij de COVID-19 pneumonie?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Door de beperkte evidence is het niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven. Aan de hand van de case reports, de case series en de cross-sectionele observationele studie durven we toch voorzichtig twee conclusies trekken. Vooreerst zal een niet te verwaarlozen fractie van de met bewezen COVID-19 infectie negatieve auscultatie bevindingen hebben. Een negatieve auscultatie sluit COVID-19 infectie aldus niet uit. Auscultatoire afwijkingen, maar ook een normale longauscultatie behoort tot de mogelijke bevindingen bij de COVID-19 pneumonie. Ten tweede zal men, naarmate men lager (meer basaal) ausculteert, meer abnormale longgeluiden waarnemen. Dit geldt zowel voor anterieure als posterieure auscultatie. Echter, nieuwe en meer kwalitatieve studies zijn nodig om meer onderbouwde conclusies te vormen. 

Meer info en referenties, vindt u hier.

Dossiertype
Wetenschappelijk