Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie

Geïnformeerde toestemming

De geïnformeerde toestemming (informed consent) is de goedkeuring die een patiënt moet geven vooraleer gezondheidsgegevens van deze patiënt elektronisch kunnen gedeeld worden. Deze goedkeuring moet door elke patiënt afzonderlijk gebeuren ("opt-in”) of in het geval van een kind: de ouder of voogd.

Deze toestemming kan worden geregistreerd via de webtoepassing eHealthconsent, via de huisarts, apotheek, ziekenfonds of de opnamedienst van ziekenhuizen. Het kan soms ook via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.

Therapeutische relatie

Enkel artsen (en andere hulpverleners) die een zorgrelatie hebben met een patiënt mogen de medische gegevens van deze patiënt bekijken, en enkel als de patiënten hun geïnformeerde toestemming hebben gegevens. Beide voorwaarden dienen vervuld te zijn vooraleer toegang tot de gegevens mogelijk is. Elektronisch wordt deze zorgrelatie geregistreerd als een therapeutische relatie en gebeurd door de identiteitskaart/kids ID/ISI+ kaart in te lezen.

Adviserende geneesheren, arbeidsgeneesheren en verzekeringsartsen hebben nooit rechtstreeks toegang tot deze gegevens. Verder zijn er ook nog toegangsregels opgesteld voor groepen van zorgverleners die mee de toegang tot de gegevens bewaakt (vb. enkel artsen hebben toegang tot de Sumehr)

In geval van nood (vb. spoed of wachtdienst) kan een arts toch de gegevens bekijken (break-the-glass procedure) zonder een geregistreerde therapeutische relatie te hebben. Om misbruik van de privacy van de patiënt te voorkomen worden deze inzagen gelogd.

De patiënt heeft het recht om ten aller tijde zijn/haar toestemming in te trekken, om specifieke zorgverleners de toestemming te ontzeggen en om een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Publicatie datum
19 jul 2018
Revisiedatum
02 jun 2021