Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina verzamelen we de oproepen die we binnenkrijgen voor deelname aan wetenschappelijke onderzoeken verzamelen. 
Heeft u zelf een wetenschappelijk onderzoek waarvoor u een oproep wenst te doen naar de huisartsen? Laat het ons weten via het contactformulier.

KCE-studie naar onnodige PPI-inname

Een nieuwe KCE-studie, de PEPPER-studie, wil nagaan hoe PPIs kunnen worden afgebouwd bij patiënten die chronisch PPIs gebruiken zonder indicatie voor langdurig gebruik. Tijdens een bijscholing over de behandeling van maagklachten op 29 november in Gent en op 30 november in Leuven wordt deze studie voorgesteld. Beide bijscholingen zijn ook online te volgen.

Lees meer ...

Patiënten met diabetes type 2 gezocht voor klinische studie

COMBINE 1 is een klinische studie om een nieuw combinatiepreparaat, IcoSema, te vergelijken met een nieuw insuline, Icodec. Voor deze studie is onze partner Novo Nordisk op zoek naar patiënten met diabetes type 2 die eerder een basaal insuline hebben gebruikt. In ruil voor deelname kan de patiënt rekenen op een geschikte vergoeding.

Lees meer ...

Zorg mee voor het welzijn van de artsen van morgen

Burn-out en mentale gezondheid bij studenten geneeskunde en artsen-in-opleiding vormt wereldwijd een groot probleem. Het project WeMeds, een samenwerking van de verschillende universiteiten, doet opnieuw een oproep aan studenten en haio’s om de vragenlijst hierover in te vullen en zo de opleiding te helpen verbeteren. Wie de vragenlijst invult, maakt kans op een duo cinematicket.

Lees meer ...

Studie naar betere mondgezondheid bij thuiswonende ouderen

Het Gerodent Plus-project van de Universiteit Gent heeft als doel de mondgezondheid bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Doel is om de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en de toegankelijkheid tot de mondzorg te optimaliseren. Hiervoor wil het project ook de ervaringen van zorgverleners in kaart brengen.

Lees meer ...

Onderzoek naar aantal voltijds equivalenten van artsen in België

De FOD Volksgezondheid wil het aantal voltijds equivalent (VTE) artsen met een zelfstandig professioneel statuut in België beter kunnen inschatten. Zo kan ook de behoefte aan artsen beter worden gepland. Daarnaast wordt gepeild naar de werklast van artsen in België, o.a. in navolging van de Covid-19-epidemie. Help dit onderzoek mee vooruit en vul de vragenlijst in, voor 6 november!

Lees meer ...

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)

Wij, D’Heur Daphne en Eykerman Victoria, zijn twee masterstudenten Geneeskunde studerend aan de Universiteit Antwerpen.  In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar risicofactoren die mogelijks leiden tot langdurige aanwezigheid van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Voorheen werden deze klachten SOLK genoemd; de afkorting voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. 

Lees meer ...

Prevalentie van burn-out bij Vlaamse huisartsen

Masterproef (UAntwerpen): korte bevraging over de prevalentie van burn-out bij Vlaamse huisartsen.

Lees meer ...

Kleine heelkunde in de huisartspraktijk

Het betreft een onderzoek naar de ervaringen van huisartsen en huisartsen-in-opleiding bij het uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen in de huisartspraktijk. Doel is om de kwaliteit van kleine heelkunde in de huisartspraktijk te verbeteren door middel van gepaste kwalitatieve bijscholingen.

Lees meer ...

Persoonlijke voorkeuren van artsen voor medische beslissingen aan het levenseinde

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) voert onder leiding van Prof. Luc Deliens een internationale studie uit met als doel inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen de eigen voorkeuren van artsen voor beslissingen rond het levenseinde, hun klinische praktijk, en beïnvloedende factoren. De studie wordt uitgevoerd in Europa, Noord-Amerika en Australië.  

Lees meer ...

Survey Choosing Wisely

The EAP Choosing Wisely Strategic Advisory Group in collaboration with the EAPRASnet Steering Committee is conducting a survey about over-diagnostics and over-treatment in Paediatrics throughout Europe.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor ROSIE-studie

De KU Leuven is op zoek naar huisartsen voor haar ROSIE-studie. ROSIE staat voor ‘Recognition Of Serious Infections in the Elderly’, met als doel het opsporen van ernstige infecties bij ouderen. Huisartsen worden gevraagd om de klinische tekenen en symptomen bij oudere, acuut zieke patiënten te noteren en om een bloedstaal te nemen. De drie praktijken die het meeste ouderen includeren, krijgen een Afinion-2 toestel t.w.v. 3700 euro cadeau.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor een focusgroep over ras en etniciteit

In het kader van het Europese RaceCareEurope-project zijn onderzoekers van de KU Leuven op zoek naar huisartsen die willen meewerken aan een focusgroep over diversiteit. Meer specifiek gaat het over hoe huisartsen het gebruik van rasspecifieke diagnostiek en het raciaal en etnisch classificeren van patiënten ervaren. De resultaten worden gepubliceerd in Huisarts Nu. De focusgroep vindt plaats in november of december en wordt afgesloten met een diner.

Lees meer…

Hoe kan de organisatie van geestelijke gezondheidszorg voor jongvolwassenen verbeterd worden?

Vanuit de leerstoel 'transitiepsychiatrie' in Vlaanderen (KUL) loopt een onderzoek (EMPOWER) naar hoe de organisatie van geestelijke gezondheidszorg voor jongvolwassenen kan verbeterd worden. Aangezien huisartsen regelmatig in contact komen met jongeren die psychische moeilijkheden ervaren en het niet eenvoudig is om deze doelgroep te verwijzen naar een gepast aanbod, willen wij graag ook de stem van de huisarts vertegenwoordigd zien in deze studie.

Lees meer ...

Internationale studie naar de ervaring van Belgische zorgprofessionals met regulering rond euthanasie

In kader van een internationaal project, geleid vanuit Australië, zijn onderzoekers op zoek naar zorgprofessionals die eenmalig een interview willen geven over hoe zij de regelgeving rond euthanasie ervaren in de praktijk en bij het omgaan met patiënten met een euthanasieverzoek.

Lees meer ...

Oudere patiënten gezocht voor studie over nieuw geneesmiddel tegen spiervermindering

Voor een klinische studie is Anima Research Center op zoek naar gezonde, mannelijke vrijwilligers van 65 tot en met 75 jaar. Het betreft een studie naar een nieuw geneesmiddel tegen spiervermindering en verlies van spierkracht bij ouderen na een periode van immobilisatie van het dominante been. Deze studie is goedgekeurd door het FAGG.

Lees meer ...

KCE trial: thuisrevalidatie bij ouderen

Graag vragen wij uw aandacht voor een oproep van onderzoekers aan de KU/UZ Leuven. Zij werken aan een protocol voor de thuisrevalidatie van kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname. Om het protocol voldoende af te stemmen op de praktijk informeren ze graag naar uw ervaring en mening als huisarts over kinesitherapie bij ouderen.

Lees meer ...

Burn-out in de huisartsgeneeskunde: onderzoek naar prevalentie, oorzaken en effectieve preventie

Dit nationale onderzoek werd goedgekeurd door de ethische commissie van het UZ Luik. Het belangrijkste doel is om een beter inzicht te krijgen in de prevalentie, oorzaken en effectieve preventie gelinkt aan een burn-out. Deelname aan dit onderzoek omvat het invullen van een vragenlijst, die ongeveer 10-15 minuten duurt.

Lees meer ...

Onderzoek naar administratieve lasten bij huisartsen

In het kader van mijn masterproef binnen de opleiding Master of Management - Business Process Management aan de Universiteit Hasselt verricht ik onderzoek naar administratieve lasten bij huisartsen. U zal eerst kort geïntroduceerd worden tot het concept "administratieve last".

Lees meer ...

Vlaamse Patiëntpeiling Eerste Lijn

Het Vlaams Patiëntenplatform bereidt een vragenlijst voor om te peilen naar patiëntentevredenheid in de eerste lijn. Het wil graag de zorgverleners in de eerste lijn bij de ontwikkelingsfase betrekken via een bevraging.

Lees meer ...

PuRe-COVID trial: Studie naar longrevalidatie in de eerste lijn bij long COVID patiënten

Middels dit bericht willen we u op de hoogte brengen van een nieuwe KCE-gesubsidieerde studie (PuRe-COVID) bij patiënten met long COVID.
Hierbij zouden wij u willen vragen om de studie onder de aandacht te brengen bij uw patiënten en bij uw collega’s.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor het ARON Project

Huisartsen gezocht voor ARON-project (academische huisartsencentra en KCE)  over de toepassing van de CRP-sneltest bij acuut zieke kinderen (vergoeding en toestel sneltest worden voorzien).

Lees meer ...

Zoeken naar hulp naar aanleiding van potentieel grensoverschrijdende gedachten, gevoelens en gedragingen

Dit onderzoek heeft als doel het huidig hulpaanbod voor personen die zich zorgen maken over potentieel grensoverschrijdende gedachten, gevoelens en gedragingen te evalueren en aanbevelingen te formuleren om dit aanbod te verbeteren.

Lees meer ...

Onderzoeksproject ‘Leidraad Euthanasie’

Wij willen u uitnodigen om deel te nemen aan een kort individueel online interview (max. 90 min) waarin wij u enkele vragen stellen over uw ervaringen en ondersteuningsnoden bij het begeleiden en ondersteunen van patiënten en hun naasten bij euthanasie.

Lees meer ...

Rol en noden van huisartsen in de aanpak van seksueel en intrafamiliaal geweld

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd. Maar weet u wat te doen indien een slachtoffer van seksueel of intrafamiliaal geweld zich aanmeldt? 

Lees meer ...

De DAWN camostat trial. Voor een beter behandeling van COVID-19

De DAWN camostat trial is een studie die de effectiviteit van een bestaand medicijn bij patiënten met milde COVID-19 onderzoekt, in de hoop hen zo sneller te laten genezen en uit het ziekenhuis te houden.
De studie is een samenwerking tussen de huisartsencentra van de KU Leuven, UA, UGent, VUB en Luik, en wordt gefinancierd door het KCE. 

Lees meer ...

Studie naar gebruik van antivirale middelen bij milde COVID-19

De DAWN antivirals trial is een studie die de effectiviteit van antivirale middelen bij patiënten met milde COVID-19 onderzoekt, in de hoop hen zo sneller te laten genezen en uit het ziekenhuis te houden.   

Lees meer ...

Zelfevaluatie-project voor de verbetering van de behandeling van chronische nierinsufficiëntie patiënten!

Uitnodiging aan huisartsen om deel te nemen aan een zelfevaluatie project voor de verbetering van de behandeling van chronische nierinsufficiëntie patiënten!

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) is een ernstige chronische ziekte en een volksgezondheidsprobleem waaraan 1 op de 10 mensen in België lijdt. Wij wensen een actieplan op te stellen om een beter zorgtraject voor CNI-patiënten te verzekeren

In dit kader willen we nagaan in welke mate de richtlijnen voor het behandelen van CNI bij huisartsen in België worden toegepast, en dit met behulp van een zelfevaluatie.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor prétest e-learning

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde een e-learning over de aanpak van alcoholproblemen in de huisartsenpraktijk.
Zij zoeken nu huisartsen om deze e-learning te testen vooraleer deze breed ter beschikking te stellen.

Lees meer ...

VAX-TRUST

VAX-TRUST is een door de Europese Unie – Horizon 2020 gefinancierd onderzoek naar vaccinatietwijfel bij ouders in zeven Europese landen. Dit onderzoek heeft als doelstelling om vaccinatietwijfel als een maatschappelijk fenomeen te bestuderen. Aan de hand van interviews met ouders die twijfels voelen over het vaccineren van hun kinderen, bepaalde vaccins liever uitstellen, of weigeren, en interviews met professionals uit de gezondheidszorg over hun standpunten en ervaringen, willen wij de determinanten van vaccinatietwijfel in kaart brengen.

Lees meer ...

De kennis en de diagnostische ondersteuning van gevallen van Legionella pneumonie

Het doel is het gebrek aan toegang tot diagnostische technieken voor huisartsen die een legionellose vermoeden in kaart te brengen.

Lees meer ...

Anticonceptie herzien bij patiënten die noodanticonceptie gebruikten

Wij zijn twee haio's uit fase 2 van de opleiding huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.
In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar de nood tot herzien van de anticonceptiemethode bij vrouwelijke patiënten die noodanticonceptie ("de morning-after pil") gebruikten en welke rol we hierbij kunnen spelen als huisarts, dit o.l.v. Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte.

Lees meer ...

Publicatie datum
30 okt 2018
Revisiedatum
24 nov 2022