Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina verzamelen we de oproepen die we binnenkrijgen voor deelname aan wetenschappelijke onderzoeken verzamelen. 
Heeft u zelf een wetenschappelijk onderzoek waarvoor u een oproep wenst te doen naar de huisartsen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Onderzoek naar de nieuwe taken die de apotheker heeft opgenomen

Deze masterproef betreft een onderzoek naar de nieuwe taken die de apotheker heeft opgenomen naar aanleiding van de coronacrisis. Met dit onderzoek willen we evalueren wat de meerwaarde hiervan is geweest, zou kunnen zijn na de pandemie en welke taken zouden moeten behouden blijven zodat de capaciteiten van apothekers ten volste benut worden. 

Lees meer ...

Focusgroep-studie over klinische beslissingsondersteuning: deelnemers gezocht

Klinische beslissingsondersteuning bij het behandelen van infecties bij kinderen: laat het ons weten wat u hiervan verwacht!

Lees meer ...

De rol van de verpleegkundig specialist in de eerste lijn

Graag nodigen we u uit voor deelname aan een focusgroep en/of individueel diepte-interview i.k.v. een masterproef huisartsgeneeskunde aan UGent. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in de visie van huisartsen over de rol van de verpleegkundig specialist in de eerste lijn.

Lees meer ...

Arbeidsongeschiktheid na cholecystectomie

Ik zou u graag willen vragen om deze korte online vragenlijst in te vullen om een beter zich te krijgen op de arbeidsongeschiktheid die wordt voorgeschreven na een cholecystectomie.

Lees meer ...

Het low FODMAP dieet als therapie bij prikkelbare darmsyndroom

Samen met studenten diëtiek van de Odisee Hogeschool willen we graag bevragen in welke mate het low FODMAP dieet in de eerste lijn gekend is en gebruikt wordt. 

Lees meer ...

Point-of-Care Echografie (POCUS) in de eerste lijn

In het kader van een doctoraatsstudie en masterpaper rond Point-of-Care Echografie (POCUS) in de eerste lijn zijn wij op zoek naar Huisartsen (in opleiding), Radiologen (in opleiding) en Spoedartsen (in opleiding) die met ons hun kennis en visie willen delen rond dit topic. 

Lees meer ...

De behandeling van seksuele problematiek en het genito-urinair syndroom van de menopauze

Dit betreft een vragenlijst met als doelpubliek artsen om hun gedrag mbt de behandeling van seksuele problematiek en urogenitale klachten bij voorgeschiedenis van borstkanker te onderzoeken.

Lees meer ...

Leiderschap in de huisartspraktijk: Rolverdeling en correlatie met welbevinden

Het doel van dit onderzoek is het analyseren van leiderschap binnen de huisartspraktijk, niet zozeer door een formeel leidinggevende, maar wel door teamleden. Meer specifiek gaan we na welke leiderschapsrollen worden opgenomen binnen de praktijk en of dit samenhangt met het functioneren van de huisartsenpraktijk alsook het welbevinden binnen de praktijk.

Lees meer ...

Studie lage rugpijn

Ziet u regelmatig patiënten met lage rugklachten in uw klinische praktijk? Heeft u niet de tijd om naast uw praktijk de meest recente wetenschappelijke literatuur op te zoeken? 

Lees meer ...

De organisatie van de eerstelijnszorg rond obesitas in België

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek dat de zorg voor een persoon, die lijdt aan obesitas, in België in kaart brengt. Deze studie is opgesteld door KULeuven in samenwerking met Novo Nordisk in het kader van een Master Thesisproject en is goedgekeurd na evaluatie door de Ethische Commissie (EC) Onderzoek UZ/KU Leuven. 

Lees meer ...

Digitalisering van het promotioneel materiaal over geneesmiddelen

pharma.be (de algemene vereniging van de innovatieve geneesmiddelenindustrie) stelt uw mening op prijs via een korte enquête (5 meerkeuzevragen - 3 minuten) over de manier waarop de essentiële informatie in promotioneel materiaal wordt weergegeven.  

Lees meer ...

Kerncompetenties van toekomstige zorgprofessionals

Vanuit de Associatie KU Leuven loopt momenteel een project rond kerncompetenties van toekomstige zorgprofessionals. Dit project beoogt maatschappelijke evoluties te analyseren en de impact hiervan op de nodige kennis, vaardigheden en attitudes van zorgprofessionals in kaart te brengen.

Lees meer ...

De relatie tussen volledigheid van patiëntendossiers en kwaliteit van zorg met haalbare verbeteringen

Medische dossiers zijn een van de hoekstenen van onze dagelijkse praktijkvoering. Een correct aangevuld dossier vraagt echter veel tijd en energie, twee zaken die we als arts reeds voor veel andere zaken nodig hebben. Daarom doen wij in kader van onze masterpaper onderzoek naar de volledigheid van medische dossiers en mogelijke verbeteringen. 

Lees meer ...

Directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn: een pragmatische pilootstudie

Met deze brochure hadden we u graag geïnformeerd over een lopende studie rond het effect van directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn, in het kader van een optimalisatie van de zorg. Voor deze studie zijn we nog op zoek naar huisartsen die willen deelnemen. Indien u graag uw steentje wil bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek lees dan zeker verder. 

Lees meer ...

Ervaringen en verwachtingen bij een gedeelde zwangerschapsbegeleiding

Deze studie heeft als doel om te polsen naar ervaringen, ideeën, bezorgheden en verwachtingen omtrent gedeelde zwangerschapsbegeleiding. Aan de hand van vragenlijsten uitgestuurd naar zwangeren, huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen, wordt gehoopt meer inzicht te krijgen in hoe de zwangerschapsopvolging en de samenwerking tussen huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen geoptimaliseerd kan worden om de beste zorgen voor de zwangere vrouwen te kunnen aanbieden.

Lees meer ...

Masterproef: echografie in de eerste lijn

In kader van mijn masterproef in samenwerking met een doctoraatstraject zijn we geïnteresseerd in uw mening omtrent point of care ultrasound (POCUS) in de eerste lijn. (POCUS stelt artsen in staat simpele klinische vragen te beantwoorden d.m.v. bedside echografie uitgevoerd door de huisarts zelf).

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor focusgroepen over praktijkorganisatie

Hoe passen we onze praktijkorganisatie aan om de toenemende zorgvraag van patiënten op een zo kwalitatief mogelijke manier op te vangen? In het kader van een doctoraatsonderzoek worden hierover in januari twee focusgroepen (online) georganiseerd. In een eerste fase worden huisartsen gezocht die al stappen hebben ondernomen om hun praktijk te versterken. Interesse? Neem zeker contact op met dr. Marieke Geijsels.

Lees meer ...

Optimalisatie van huisarts tot kinesitherapeut

83%, 83%, en 59% van de kinesitherapeuten wensen respectievelijk inzage in medische beeldvorming, medische voorgeschiedenis en medicatielijst van hun patiënt. Het nut van deze bijlagen wordt door respectievelijk 77%, 69% en 62% van de huisartsen als positief gewaardeerd. 

Lees meer ...

Deelnemers gezocht voor focusgroep over screening naar baarmoederhalskanker via zelfafname

Voor hun thesis zoeken twee haio’s vrouwen van 30 tem 64 jaar, die ten minste 4 jaar geen uitstrijkje gehad hebben, om deel te nemen aan een focusgroepgesprek over zelfafname van stalen (op basis van urine en een vaginale wisser) en of deze methode de deelname aan baarmoederhalskankerscreening zou kunnen verhogen. In ruil voor deelname aan deze focusgroep is een waardebon van de supermarkt Colruyt voorzien.

Lees meer ...

KCE-studie naar onnodige PPI-inname

Een nieuwe KCE-studie, de PEPPER-studie, wil nagaan hoe PPIs kunnen worden afgebouwd bij patiënten die chronisch PPIs gebruiken zonder indicatie voor langdurig gebruik. Tijdens een bijscholing over de behandeling van maagklachten op 29 november in Gent en op 30 november in Leuven wordt deze studie voorgesteld. Beide bijscholingen zijn ook online te volgen.

Lees meer ...

Patiënten met diabetes type 2 gezocht voor klinische studie

COMBINE 1 is een klinische studie om een nieuw combinatiepreparaat, IcoSema, te vergelijken met een nieuw insuline, Icodec. Voor deze studie is onze partner Novo Nordisk op zoek naar patiënten met diabetes type 2 die eerder een basaal insuline hebben gebruikt. In ruil voor deelname kan de patiënt rekenen op een geschikte vergoeding.

Lees meer ...

Zorg mee voor het welzijn van de artsen van morgen

Burn-out en mentale gezondheid bij studenten geneeskunde en artsen-in-opleiding vormt wereldwijd een groot probleem. Het project WeMeds, een samenwerking van de verschillende universiteiten, doet opnieuw een oproep aan studenten en haio’s om de vragenlijst hierover in te vullen en zo de opleiding te helpen verbeteren. Wie de vragenlijst invult, maakt kans op een duo cinematicket.

Lees meer ...

Studie naar betere mondgezondheid bij thuiswonende ouderen

Het Gerodent Plus-project van de Universiteit Gent heeft als doel de mondgezondheid bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Doel is om de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en de toegankelijkheid tot de mondzorg te optimaliseren. Hiervoor wil het project ook de ervaringen van zorgverleners in kaart brengen.

Lees meer ...

Onderzoek naar aantal voltijds equivalenten van artsen in België

De FOD Volksgezondheid wil het aantal voltijds equivalent (VTE) artsen met een zelfstandig professioneel statuut in België beter kunnen inschatten. Zo kan ook de behoefte aan artsen beter worden gepland. Daarnaast wordt gepeild naar de werklast van artsen in België, o.a. in navolging van de Covid-19-epidemie. Help dit onderzoek mee vooruit en vul de vragenlijst in, voor 6 november!

Lees meer ...

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)

Wij, D’Heur Daphne en Eykerman Victoria, zijn twee masterstudenten Geneeskunde studerend aan de Universiteit Antwerpen.  In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar risicofactoren die mogelijks leiden tot langdurige aanwezigheid van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Voorheen werden deze klachten SOLK genoemd; de afkorting voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. 

Lees meer ...

Prevalentie van burn-out bij Vlaamse huisartsen

Masterproef (UAntwerpen): korte bevraging over de prevalentie van burn-out bij Vlaamse huisartsen.

Lees meer ...

Kleine heelkunde in de huisartspraktijk

Het betreft een onderzoek naar de ervaringen van huisartsen en huisartsen-in-opleiding bij het uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen in de huisartspraktijk. Doel is om de kwaliteit van kleine heelkunde in de huisartspraktijk te verbeteren door middel van gepaste kwalitatieve bijscholingen.

Lees meer ...

Persoonlijke voorkeuren van artsen voor medische beslissingen aan het levenseinde

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) voert onder leiding van Prof. Luc Deliens een internationale studie uit met als doel inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen de eigen voorkeuren van artsen voor beslissingen rond het levenseinde, hun klinische praktijk, en beïnvloedende factoren. De studie wordt uitgevoerd in Europa, Noord-Amerika en Australië.  

Lees meer ...

Survey Choosing Wisely

The EAP Choosing Wisely Strategic Advisory Group in collaboration with the EAPRASnet Steering Committee is conducting a survey about over-diagnostics and over-treatment in Paediatrics throughout Europe.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor ROSIE-studie

De KU Leuven is op zoek naar huisartsen voor haar ROSIE-studie. ROSIE staat voor ‘Recognition Of Serious Infections in the Elderly’, met als doel het opsporen van ernstige infecties bij ouderen. Huisartsen worden gevraagd om de klinische tekenen en symptomen bij oudere, acuut zieke patiënten te noteren en om een bloedstaal te nemen. De drie praktijken die het meeste ouderen includeren, krijgen een Afinion-2 toestel t.w.v. 3700 euro cadeau.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor een focusgroep over ras en etniciteit

In het kader van het Europese RaceCareEurope-project zijn onderzoekers van de KU Leuven op zoek naar huisartsen die willen meewerken aan een focusgroep over diversiteit. Meer specifiek gaat het over hoe huisartsen het gebruik van rasspecifieke diagnostiek en het raciaal en etnisch classificeren van patiënten ervaren. De resultaten worden gepubliceerd in Huisarts Nu. De focusgroep vindt plaats in november of december en wordt afgesloten met een diner.

Lees meer…

Hoe kan de organisatie van geestelijke gezondheidszorg voor jongvolwassenen verbeterd worden?

Vanuit de leerstoel 'transitiepsychiatrie' in Vlaanderen (KUL) loopt een onderzoek (EMPOWER) naar hoe de organisatie van geestelijke gezondheidszorg voor jongvolwassenen kan verbeterd worden. Aangezien huisartsen regelmatig in contact komen met jongeren die psychische moeilijkheden ervaren en het niet eenvoudig is om deze doelgroep te verwijzen naar een gepast aanbod, willen wij graag ook de stem van de huisarts vertegenwoordigd zien in deze studie.

Lees meer ...

Internationale studie naar de ervaring van Belgische zorgprofessionals met regulering rond euthanasie

In kader van een internationaal project, geleid vanuit Australië, zijn onderzoekers op zoek naar zorgprofessionals die eenmalig een interview willen geven over hoe zij de regelgeving rond euthanasie ervaren in de praktijk en bij het omgaan met patiënten met een euthanasieverzoek.

Lees meer ...

Oudere patiënten gezocht voor studie over nieuw geneesmiddel tegen spiervermindering

Voor een klinische studie is Anima Research Center op zoek naar gezonde, mannelijke vrijwilligers van 65 tot en met 75 jaar. Het betreft een studie naar een nieuw geneesmiddel tegen spiervermindering en verlies van spierkracht bij ouderen na een periode van immobilisatie van het dominante been. Deze studie is goedgekeurd door het FAGG.

Lees meer ...

KCE trial: thuisrevalidatie bij ouderen

Graag vragen wij uw aandacht voor een oproep van onderzoekers aan de KU/UZ Leuven. Zij werken aan een protocol voor de thuisrevalidatie van kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname. Om het protocol voldoende af te stemmen op de praktijk informeren ze graag naar uw ervaring en mening als huisarts over kinesitherapie bij ouderen.

Lees meer ...

Burn-out in de huisartsgeneeskunde: onderzoek naar prevalentie, oorzaken en effectieve preventie

Dit nationale onderzoek werd goedgekeurd door de ethische commissie van het UZ Luik. Het belangrijkste doel is om een beter inzicht te krijgen in de prevalentie, oorzaken en effectieve preventie gelinkt aan een burn-out. Deelname aan dit onderzoek omvat het invullen van een vragenlijst, die ongeveer 10-15 minuten duurt.

Lees meer ...

Onderzoek naar administratieve lasten bij huisartsen

In het kader van mijn masterproef binnen de opleiding Master of Management - Business Process Management aan de Universiteit Hasselt verricht ik onderzoek naar administratieve lasten bij huisartsen. U zal eerst kort geïntroduceerd worden tot het concept "administratieve last".

Lees meer ...

Publicatie datum
30 okt 2018
Revisiedatum
16 mrt 2023