Privacyverklaring

Versie 2, datum laatste wijziging 21/03/2022 

Bescherming van persoonsgegevens 

Domus Medica hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u als persoon gekoppeld kunnen worden. Domus Medica houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt door Domus Medica vzw, Lange Leemstraat 187 te 2018 Antwerpen en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking  

De persoonsgegevens die onder deze privacyverklaring vallen, zijn de gegevens die verwerkt worden in het kader van de dienstverlening van Domus Medica. De persoonsgegevens worden door Domus Medica meer bepaald verwerkt om de dienstverlening uit te kunnen voeren en/of omwille van een overeenkomst tot advies of begeleiding en/of omdat de persoonsgegevens zelf door de persoon verstrekt werden (via een contactformulier of per e-mail), alsook voor het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen. De gegevens worden bijgevolg verwerkt vanuit de wettelijke grond die het uitvoeren van een (contractuele) overeenkomst behandelt (GDPR art. 6.1.b).

In sommige gevallen baseert Domus Medica de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen (GDPR art. 6.1.f), met name het belang van Domus Medica en de vraagsteller om vragen te behandelen en contacten te onderhouden. Als u niet in aanmerking komt bij een sollicitatie, zien wij het voor beide partijen van belang om de Cv’s gedurende een periode bij te houden. Zo kan dit belangrijk zijn in het kader van anti-discriminatie, of als er een nieuwe positie vrijkomt kunnen we u achteraf nog altijd contacteren.

Doeleinde Rechtsgrond Categorieën van persoonsgegevens Betrokkenen Bewaartermijn
Juridische dienstverlening Contract, gerechtvaardigd belang -Identificatie en contactgegevens 
-Financiële identificatie gegevens
Leden van Domus Medica  7 jaar na het stoppen van het lidmaatschap
Nieuwsbrief Toestemming Contactgegevens Leden van Domus Medica Duur van de inschrijving
Gezondheidsgids Toestemming -Contactgegevens
-Identificatiegegevens
-Medische gegevens, psychische en lichamelijke gezondheid
-leefgewoonten, vrijetijdsbesteding, interesses, consumptiegewoontes
Burgers 30 jaar
Selectie/rekrutering Gerechtvaardigd belang -Contactgegevens
-Identificatiegegevens
-Opleiding en vorming
-Vrijetijdsbesteding en interesses
Sollicitanten 1 jaar
Impulseo-dossiers Wettelijke verplichting -Contactgegevens
-Identificatiegegevens
-Financiële gegevens
-Rijksregisternummer
-Riziv nummer
-Beroep
Aanvragers van het impulseo fonds Wettelijke termijn
Partnerschappen Contractuele overeenkomst, gerechtvaardigd belang -contactgegevens
-Financiële gegevens 
Vertegenwoordigers van de partner-bedrijven en organisaties 2 jaar na afloop van het partnerschap
Of
Wettelijke bewaartermijn
Ledenbeheer Contractuele overeenkomst -Identificatie en contactgegevens  Alle geïnteresseerde betrokkenen die onze dienstverlening aangaan 5 jaar na lidmaatschap
Website beveiliging Gerechtvaardigd belang -Identificerende contactgegevens (bv. IP-adres via analytics) Bezoekers aan de website Afhankelijk van de cookie-duur (zie cookie policy)
e-learning platform Contractuele overeenkomst -Identificatie en contactgegevens
-Persoonlijke kenmerken (beroep en betrekking)
Leden, betrokkenen die accreditatie willen bekomen Wettelijke bewaartermijn

                
Wie dat uw persoonsgegevens verwerkt  

Domus Medica verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.

De werknemers van Domus Medica hebben toegang tot uw gegevens, enkel voor deze gegevens die zij nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Toegang is beperkt tot de medewerkers die uw dossier behandelen.  Domus Medica zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Domus Medica met betrekking tot deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens  

In principe deelt Domus Medica uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst, een wettelijke plicht of indien u hier specifiek toestemming voor heeft gegeven. Voor de elektronische gezondheidsgids worden de gegevens initieel op ons platform verzameld en vervolgens doorgestuurd naar het federale e-Health platform waarbij de door u aangeduide dokter raadplegingen kan doen. Mits u apart toestemming hebt gegeven kunnen de gegevens ook worden gedeeld met het onderzoekscentrum VITO om voor u een persoonlijk gezondheidstraject aan te maken en om te helpen met algemene statistische onderzoeken. Meer informatie over de gezondheidsgids is beschikbaar op de privacy-verklaring van https://www.gezondheidsgids.be/.

Er kan door Domus Medica ook een beroep gedaan worden op verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Domus Medica doet beroep op de volgende categorieën van ‘verwerkers’:

 • Verwerkers die zij inhuurt voor administratieve doeleinden;
 • Verwerkers die zij inhuurt voor IT-doeleinden;
 • Verwerkers die zij inhuurt voor hosting-doeleinden.

Beveiliging van de persoonsgegevens  

Domus Medica neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Domus Medica beschermt uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.  

Uw rechten en wat bij vragen of klachten 

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. U hebt het recht op bezwaar bij de verwerkingen van gegevens die gebaseerd zijn op gerechtvaardigd belang. Indien bepaalde gegevens verwerkt worden op basis van toestemming, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken. Bij verandering van juridische dienstverlening van Domus Medica naar een andere dienstverleners, hebt u het recht de gegevens die Domus Medica over U verwerkt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door ons te contacteren. Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u altijd terecht bij dpo@domusmedica.be

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en Domus Medica kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en de gebruikservaring van een website te optimaliseren. De cookies worden niet aan derden door gegeven.

Voorbeelden van meest populaire cookies categorieën:

 • Essentiële cookies
  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.
 • Functionele cookies
  Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van de gebruiker en bieden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om taalinstellingen te onthouden.
 • Analytische of performance cookies
  Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruiker om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
 • Targeting of advertising cookies
  Targeting of advertising cookies volgen het surfgedrag van de gebruiker op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.
  Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.
  Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

Gebruikte cookies op onze website en hoe deze als gebruiker te beheren

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Domus Medica op de website gebruikt.

Naam Cookie Type Doel Bewaartermijn Toestemming
_ga Analytisch Voor het identificering van unieke gebruikers 2 jaar  Ja
_gat_gtag_UA_1338537_1 Analytisch Om de request rate te beheren 10 min Ja
_gid Analytisch Een sessie cookie om de gebruiker te identificeren 24 uur Ja
Cookie-agreed Functioneel Om de toestemming van de gebruiker bij te houden Sessie Ja
Publicatie datum
18 sep 2018
Revisiedatum
21 mrt 2022