Voorlopige extra financieringsmaatregel voor CRA's – ook in woonzorgcentra zonder erkenning

Het voorkomen en handhaven van een Covid-19 uitbraak in een woonzorgcentra en andere collectieve voorzieningen legt een grote druk op de coördinerende en adviserende artsen (CRA) en ondersteunende huisartsen. Domus Medica heeft lang aangedrongen op een correcte financiering voor de buitengewone inzet van CRA’s. Zodat zij erkenning krijgen voor hun inzet en het werk op een duurzamere manier kunnen voortzetten. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft gehoor gegeven aan deze oproep. Domus Medica hoopt wel dat de maatregel na 31 december 2020 definitief verankerd wordt in het wettelijk kader. 

Met ingang van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 wordt ook voor woongelegenheden zonder bijkomende erkenning (voorheen de zogenoemde ROB) een vergoeding voor de CRA voorzien. Het gaat om een bedrag van 0,63 euro per dag per bewoner. Dit geldt zowel voor de bewoners in het woonzorgcentrum als in een centrum voor kortverblijf. Voorheen was deze financiering alleen voorzien voor woonzorgcentra met bijkomende erkenning (voorheen de zogenoemde RVT). Voor CRA’s werkzaam in een instelling met een gemengde erkenning (RVT-ROB) is nu dus een volledigere vergoeding voorzien. 

Om hoeveel instellingen gaat het? 

Er zijn vandaag 821 woonzorgcentra (RVT) erkend. 62 daarvan beschikken nog niet over een bijkomende erkenning. 

Er zijn zo’n 82.620 woongelegenheden in de woonzorgcentra erkend. Daarvan beschikken 50.985 woongelegenheden over een erkenning, waarvoor al financiering voor de CRA is voorzien. 31.635 woongelegenheden hebben dus nog geen bijkomende erkenning. Daarnaast zijn er ook 2.475 woongelegenheden voor kortverblijf. Deze beide laatsten voorziet de tijdelijke maatregel nu dus ook van financiering voor een CRA.   

WZCs zonder erkenning hebben tot de dag van vandaag geen CRA. De facto was er soms wel al een huisarts die deze taak op zich nam (zonder CRA-vergoeding). Vanaf nu kunnen deze huisartsen dus ook als officiële CRA aangesteld worden in de WZC zonder erkenning. De huisartsenkringen van de regio waar het WZC zonder erkenning gelegen is, kunnen in overleg met die betrokken WZC over gaan tot het officieel aanstellen van een CRA.  

Wanneer komt de CRA in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een financiering voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:  

  • Er moet een ondernemingscontract zijn tussen het WZC en de CRA, ten laatste (ge)start op  19 oktober 2020;  
  • De prestaties van de CRA bedragen gemiddeld 2 uur en 20 minuten, per week, per dertig opgenomen bewoners uitgevoerd binnen de muren van het WZC;  
  • De gegevens van de CRA dienen vóór 19 oktober 2020 geregistreerd te zijn in de Raas-webtoepassing (zie document ´mee te delen gegevens en indieningsmomenten´ voor meer informatie over de registratie).  

Het WZC stort de subsidie door aan de CRA wanneer deze de taken naar best vermogen en in samenspraak met de directeur, hoofdverpleegkundige(n) of in voorkomend geval de teamverantwoordelijken heeft uitgevoerd. Indien het bedrag niet of niet volledig wordt doorgestort, kan het agentschap de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

Ondanks dat het hier gaat om een voorlopige maatregel is dit een belangrijk signaal naar de CRA’s: Een verdiende waardering voor hun enorme inzet tijdens deze crisis. Domus Medica zal in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid bekijken hoe de rol van de CRA nog verder versterkt kan worden. 

Verder lezen:  

Brief Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - COVID-19 financiële maatregelen voor woonzorgcentra, centrum voor kortverblijf, centrum voor dagverzorging en centrum voor dagopvang- Aanpassing maatregelen n.a.v. besluit Vlaamse Regering van 17 juli 2020  

Bijlage bij de brief TFO/2020/13 van 23/07/2020 - Overzicht van in te dienen gegevens en indieningsperiodes