170 Vlaamse huisartsen volgden e-learning intrafamiliaal geweld

Domus Medica stelt een e-learningtraject over intrafamiliaal geweld ter beschikking op zijn website. In het Vlaams parlement werd de vraag gesteld hoeveel huisartsen de module doorliepen. 

“Door hun frequente en directe contacten met verschillende leden van een gezin zijn huisartsen goed geplaatst om signalen van intrafamiliaal geweld waar te nemen”, stelt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) vast. “De reflex om dit als oorzaak te zien van bijvoorbeeld rug- of nekklachten is echter niet altijd aanwezig bij huisartsen. Slachtoffers komen er ook zelf niet makkelijk mee naar buiten. Als het probleem toch aan de oppervlakte komt, blijkt het niet altijd evident voor de huisarts om er dieper op in te gaan of om door te verwijzen naar de juiste hulpverlening.” 

Hulpmiddelen die daarbij kunnen worden ingeroepen, zijn de richtlijnen die Domus Medica uitwerkte over partnergeweld en kindermishandeling en het e-learningtraject dat via de website van Domus Medica ter beschikking wordt gesteld van elke Vlaamse huisarts. Uit cijfers die Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) in de bevoegde commissie bekendmaakte, blijkt dat in 2022 in totaal 170 huisartsen de verschillende modules doorliepen: 40 huisartsen volgden de module ouderenmis(be)handeling, 89 huisartsen de module partnergeweld en 41 huisartsen de module kindermishandeling.  

Vorig jaar werden ook vier proefprojecten opgestart in vier eerstelijnszones om de multidisciplinaire aanpak van intrafamiliaal geweld te versterken. In eerstelijnszone Scheldekracht namen elf zorgverstrekkers aan het proefproject deel, in eerstelijnszone Westhoek & Westkust en Polder 28 zorgverstrekkers, in eerstelijnszone Antwerpen-Noord 25 zorgverstrekkers en in eerstelijnszone Klein-Brabant/Vaartland 7 zorgverstrekkers. Uit een evaluatie bij eerstelijnszone Westkust en Polder bleek een meerderheid van de deelnemers deze aanpak positief te beoordelen.  

Naast de sessies in de vier eerstelijnszones die in het proefproject stapten, werd een grotere online vorming aangeboden aan alle eerstelijnszones. Deze vorming spitste zich toe op het herkennen en bespreekbaar maken van intrafamiliaal geweld en op samenwerking. 105 zorgverstrekkers namen aan deze opleiding deel. “Na deze proefprojecten werd verder gesleuteld aan het didactisch concept om de juridisch deontologische aspecten inzake samenwerking en gedeeld beroepsgeheim nog meer te integreren met de procesgerichte aanpak van huiselijk geweld”, aldus Hilde Crevits. “Dit werd in een webinar voor huisartsen uitgetest en positief geëvalueerd. Van de 165 deelnemers scoorde evaluatie zowel voor geschiktheid van het onderwerp, toepasbaarheid en implementatie in de praktijk zeer positief met gemiddelde scores hoger dan 80%. Een bijkomende actie die Domus Medica wil koppelen aan de bevindingen van deze evaluatie is het aanbieden van een uitgewerkte methodiek in een overzichtelijk draaiboek aangereikt aan de eerstelijnszones om zo de verschillende disciplines rond dit thema lokaal samen te brengen en met hen tot een gemeenschappelijk kader en taal te komen om de aanpak van huiselijk geweld procesgericht en multidisciplinair te benaderen”, besluit de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid. 

Filip Ceulemans