Vidis verzamelt info over geneesmiddelen

10 sep 2020

Omdat elektronische gegevensuitwisseling onlosmakelijk verbonden is met de digitale wereld waarin we leven, pakt het Riziv uit met het VIDIS-project (Virtual Integrated Drug Information System). Dat moet zorgen voor een effectieve en efficiënte gegevens- en informatiedeling over alle aspecten van een medicamenteuze behandeling.

Het Vidis-project wil gegevens- en informatiedeling organiseren en stimuleren tussen alle actoren die betrokken zijn bij een behandeling met een geneesmiddel: de patiënt, de zorgverstrekker en het ziekenhuis. Het is de bedoeling door Vidis alle processen rond geneesmiddelen (voorschrijven, afleveren, zorgkwaliteit, enz.) harmonisch te laten samenvallen en de bestaande systemen voor medicatiegegevensdeling beter te laten samenwerken. Ook de kwaliteit van de beschikbare medicatiegegevens moeten wel varen bij goede afspraken inzake bijvoorbeeld de structuur van de bewaring van medicatiegegevens.

Vidis bouwt voort op bestaande informaticatoepassingen waardoor een inzicht wordt verworven in de geneesmiddelen die de patiënt neemt. Daarvoor gebruikt men bijvoorbeeld medicatieschema’s, openstaande voorschriften, afgeleverde geneesmiddelen en dagboeknotities. Vidis wil echter meer zijn dan de som van de bestaande systemen. Door aandacht te besteden aan kernwaarden als multidisciplinaire samenwerking, transparantie, efficiëntie en effectiviteit en kwaliteit van de zorg moeten alle actoren zich bij het project betrokken voelen. Op termijn moet Vidis het mogelijk maken geneesmiddelen voor te schrijven met zicht op het medicatieschema van de patiënt, de medicatie voor te schrijven als behandeling en niet langer als verpakking, op een vereenvoudigde manier voor te schrijven en duidelijker de rol te definiëren van de verantwoordelijkheid van elke zorgverstrekker. 

In een eerste fase wordt voortgebouwd op wat nu reeds bestaat. Alle beschikbare medische gegevens van een patiënt komen virtueel samen en worden zichtbaar voor alle betrokken partijen op het scherm van de zorgverstrekker of in een webapplicatie. In een tweede fase wordt het concept ‘medicamenteuze behandeling’ verder uitgewerkt en gevisualiseerd in bepaalde toepassingen. Er komen nieuwe mogelijkheden zoals een dagboeknotitie toevoegen, een nieuwe behandeling opstarten of een bestaande behandeling wijzigen of stopzetten. Dat moet de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Momenteel is de eerste fase van start gegaan. Een eerste release van een webtoepassing die alle medische gegevens samenbrengt, gebeurde vorige week vrijdag. Een patiënt kan zijn medicatieschema bekijken op mijngezondheid.be. Beetje bij beetje wordt de webtoepassing verder uitgebreid.

Filip Ceulemans