Uitstel voor hervorming wachtposten

Al enkele jaren wordt er een hervorming van de wachtposten voorbereid: individuele wachtposten zouden moeten gaan samenwerken in ‘functionele samenwerkingsverbanden’ (FSV’s). Aan deze organisatorische hervorming wordt ook een nieuw financieringskader voor de wachtpostorganisatie gekoppeld. Deadline voor deze hervorming was 1/1/25 maar minister Vandenbroucke heeft na weerwerk van onder andere Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen beslist om de hervorming gedeeltelijk uit te stellen.

Inhoud

Waarover gaat het?

De in 2022 in werking getreden ‘kwaliteitswet’1 stelt dat de permanentie van huisartsen dient te verlopen via functionele samenwerkingsverbanden (FSV). In het ‘KB erkenning FSV’s’2 staat  dat FSV’s groepen van minstens 3 wachtpostlocaties moeten zijn, die wachtdienst aanbieden voor minstens 300.000 inwoners. Het KB stelt verder dat voor deze FSV’s ook nieuwe vzw-structuren moeten worden opgericht. Momenteel is er ook een KB financiering FSV’s in ontwerp dat de financiering van de organisatie van wachtposten/FSV’s (dus niet de honoraria voor de artsen zelf) herdenkt.

Naast de hervorming naar FSV’s, is er ook de uitrol van 1733 ‘fase 2’ waarbij patiënten niet langer rechtstreeks door onthaalmedewerkers in de wachtposten beluisterd worden maar er gevalideerd getrieerd wordt via protocollen3 door operatoren uit de noodcentrales. Dit project sputtert al een tijd omwille van personeelstekorten in de noodcentrales. Een goed werkende 1733-triage is voor alle artsensyndicaten steeds een conditio sine qua non geweest om mee te stappen in de hervorming van de wachtposten naar FSV’s. Beide hervormingen zijn dus aan elkaar vastgeklikt.

Waarom is er uitstel gevraagd?

Enerzijds zien we wachtpostbesturen en -managers zich om verschillende redenen verzetten tegen de FSV’s (onder andere: tekort in financiering, wijze van totstandkoming van de FSV’s,...). Andere regio’s zijn de hervorming meer genegen. Domus Medica werkt via z’n expertisedomein Out of Hours Care samen met Wachtposten Vlaanderen (de koepelorganisatie van de Vlaamse wachtposten) om zo veel als mogelijk de verzuchtingen van de wachtposten op de beleidstafel te leggen en de hervorming bij te sturen waar mogelijk.

Anderzijds is er eind februari gecommuniceerd door het kabinet dat niet alle wachtposten tegen 1/1/25 ingekanteld zullen zijn in de 1733-triage fase 2 waardoor de gemaakte afspraken dus niet worden nagekomen.

Wat is er concreet beslist?

Na overleg, waar Domus Medica, Wachtposten Vlaanderen en de andere artsensyndicaten duidelijk de verschillende verzuchtingen uit het werkveld naar voren brachten én omdat 1733-fase 2 dus niet landelijk uitgerold zal zijn tegen 1/1/25, besliste minister Vandenbroucke om de startdatum van de FSV’s uit te stellen naar 1/1/26. Wie wél al wil starten als FSV, zou dat kunnen op 1/1/25. Ook moeten principieel de FSV-regio’s gevormd zijn tegen 30/9/24 zodat de ‘puzzel’ geografisch afgeklopt kan worden en elke FSV-regio zich inhoudelijk kan voorbereiden op een effectieve opstart.

Wat vindt Domus Medica hiervan?

Domus Medica is tevreden dat de startdatum voor de FSV’s uitgesteld is. Dit geeft enerzijds de wachtposten meer ademruimte om zich voor te bereiden en anderzijds kunnen aan de onderhandelingstafel verdere eisen van de wachtposten besproken worden. Het is positief dat regio’s die wel al klaar zijn om als FSV te starten, dit ook kunnen.

Domus Medica gaat samen met Wachtposten Vlaanderen verder de belangrijkste eisen van de wachtposten beluisteren en verdedigen. Domus Medica ziet deze opgelegde hervorming ook niet als een eindpunt voor de sector. In haar visiedocument worden, samen met Wachtposten Vlaanderen, verdere hervormingsvoorstellen benoemd om de out-of-hours care en niet-planbare zorg zó te hervormen dat u als huisarts zo weinig mogelijk wordt belast en tegelijkertijd de juiste kwaliteitseisen voor onze patiënten gegarandeerd blijven.

Michiel Van Lysebetten
Expertisedomeinverantwoordelijke Out-of-hours care


  1. https://www.health.belgium.be/nl/news/de-kwaliteitswet-voor-gezondheidszorgbeoefenaars
  2. https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-10-september-2020_n2020015585.html
  3. https://www.health.belgium.be/nl/belgische-handleiding-voor-de-medische-regulatie