Uitdagingen voor een gezond gemeentebeleid

11 okt 2018

De Christelijke Ziekenfondsen (CM) formuleren in een memorandum enkele bedenkingen bij de uitdagingen waarvoor gemeenten in de toekomst staan inzake gezondheidsbeleid.

“Zorg wordt een belangrijke taak van gemeenten”, zegt Guy Tegenbos in zijn column in het augustnummer van Huisarts Nu. De Christelijke Ziekenfondsen zullen hem niet tegenspreken gezien het lijvige memorandum dat ze onder de titel ‘Uitdagingen voor een gezond gemeentebeleid’ publiceren naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van nu zondag 14 oktober. “Gezondheid is het onderwerp van elk beleidsdomein en dus ook van het gemeentelijk beleid”, stelt de CM. “De verwachtingen voor het lokaal besturen, voor het vormgeven van een welzijns- en gezondheidsbeleid tijdens de komende bestuursperiode zijn hoog gespannen. De Vlaamse overheid kende de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol toe aan de steden en gemeenten. De uitdagingen zijn niet gering. Men zal invulling moeten geven aan de nieuwe bepalingen in het decreet op het lokaal sociaal beleid en er dient een rol opgenomen te worden in de maatschappelijke uitdagingen inzake vergrijzing, de stijging van de ziektekosten en gezondheidsongelijkheid. Gelet op de urgentie van deze uitdagingen en op de noodzaak van efficiëntie adviseert CM de lokale overheden om gezondheid een centrale plaats in het gemeentelijk beleid toe te kennen.”

Een taak die de gemeente op zich moet nemen volgens de CM, is die van facilitator om de samenwerking op de eerste lijn te vergemakkelijken en zo bij te dragen tot zorg op maat en tot een kwaliteitsvol zorgcontinuüm. Een van de stappen die hiervoor kunnen worden gezet, is de organisatie van een periodiek lokaal overleg met alle professionele zorgverstrekkers waaronder uiteraard ook de huisartsen. “Meer samenwerking en afstemming zijn noodzakelijk voor een samenhangend lokaal sociaal beleid met aandacht voor gezondheid.” CM raadt de gemeentes tevens aan in te zetten op de gezondheidsvaardigheden (health literacy) van zijn inwoners zodat zij zelfstandig en bewuster gezonde keuzes kunnen maken. “Om de drempel naar gezondheidszorg zo laag mogelijk te maken, moeten gemeenten samen met Kind & Gezin en het CLB kwetsbare gezinnen actief doorverwijzen naar een vaste huisarts”, zegt de CM nog. 

Filip Ceulemans