Respect in chronische zorgrelatie

23 apr 2020

Het Riziv publiceerde eind vorige week het activiteitenverslag van het Observatorium voor de Chronische ziekten voor de periode van mei 2016 tot mei 2018. In het rapport wordt teruggeblikt op de thema’s die in deze periode aan bod kwamen. Ook de Reflectiedag van 2017 en de adviezen die werden uitgevaardigd, worden hierin voorgesteld.

Het Observatorium voor Chronische ziekten is een adviesorgaan dat op vraag van de minister, van een van de Riziv-organen of op eigen initiatief, een advies kan formuleren over de tenlasteneming van de chronische ziekten. Het Observatorium stelt zich als opdracht de ervaring en inspraak van de patiënten bij de uitwerking van beleidslijnen ten gunste van de chronisch zieken actief en proactief te integreren.

Het Observatorium behandelde de afgelopen jaren een ruim gamma aan thema’s tijdens zijn vergaderingen. Veel aandacht ging naar de plaats van de mantelzorger omdat het Observatorium ervan overtuigd is dat een goede omkadering van de mantelzorgers, die uiteindelijk tot doel hebben om het welzijn van de zorgbehoevenden en de chronische zieken te bevorderen, noodzakelijk is. 

Een ander belangrijk thema waar het Observatorium veel aandacht aan besteedde, is de verbetering van de dialoog tussen de patiënt en de adviserend arts. Dat moet gebeuren in wederzijds vertrouwen en respect en binnen het kader van een geoptimaliseerd proces. Een eerste advies hierover werd in 2017 overgemaakt aan de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. 

Het Observatorium vraagt ook aandacht voor interdisciplinaire samenwerking tussen artsen. Over elk van deze drie aspecten bracht het Observatorium een advies uit.

Filip Ceulemans