Orde werkt zorgovereenkomst uit voor gebruik opioïden bij chronische pijn

Om opioïdengebruik door chronische pijnpatiënten veilig en correct te laten verlopen, werkte de Nationale Raad een zorgovereenkomst uit met bindende afspraken tussen patiënt en arts.

De zorgovereenkomst die de Nationale Raad van de Orde der Artsen uitwerkte, is gericht op het veilig en correct gebruik van opioïden door chronische pijnpatiënten. Ze legt bindende afspraken vast tussen de patiënt en zijn arts(en). Artsen die opioïden voorschrijven, kunnen de zorgovereenkomst aan hun patiënt aanbieden. De Nationale Raad stelt als eerste voorwaarde dat een behandeling met opioïden enkel voor een beperkte duur kan worden voorgeschreven, nadat andere behandelingsalternatieven zijn afgewogen. Omdat opioïden talrijke ongewenste neveneffecten kunnen hebben (afhankelijkheid, tolerantie, slaperigheid), moet het gebruik ervan zorgvuldig worden begeleid. 

“Elk van de partijen dient zijn verantwoordelijkheid op te nemen en de nodige gegevens te delen”, stelt de Nationale Raad. “De patiënt verbindt zich ertoe enkel de voor zichzelf voorgeschreven medicatie te kopen en die in te nemen in de voorgeschreven dosis en frequentie. Bij niet-naleving van de overeenkomst wordt de behandeling stopgezet, met respect voor de zorgcontinuïteit.” De voorschrijvende arts bekijkt met de patiënt onder meer wat de invloed van het medicatiegebruik is op diens rijgedrag. Stelt de arts vast dat de patiënt niet meer beantwoordt aan de geneeskundige normen van rijgeschiktheid, dan moet hij zijn patiënt op de hoogte stellen van de verplichting om zijn rijbewijs binnen de vier werkdagen in te leveren op de dienst rijbewijzen van zijn gemeente. De arts moet hiervan melding maken in het medisch dossier van de patiënt.

De patiënt wordt verplicht zijn arts steeds en volledig op de hoogte te houden over het verloop van het opioïdengebruik. Heeft hij meer pijn of ervaart hij ongewenste effecten, dan moet dat meteen worden gemeld. Ook een zwangerschap moet aan de arts worden meegedeeld. De patiënt gaat er, met het oog op een kwaliteitsvolle zorgverlening, mee akkoord dat zijn gegevens worden gedeeld met andere zorgverstrekkers met wie hij een therapeutische relatie heeft en dat de huisarts een GMD en een SUMEHR aanmaakt. Ook het aanmaken van een Gedeeld Farmaceutisch Dossier behoort tot de verplichtingen.

Filip Ceulemans