Observatorium vraagt snellere activering Maximumfactuur

Het Observatorium voor de Chronische Ziekten pleit bij minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor een snellere activering van de Maximumfactuur (MAF). Momenteel krijgen heel wat patiënten hoge facturen aangerekend terwijl ze eigenlijk recht hebben op de MAF. 

Het Observatorium voor de Chronische Ziekten stelt vast dat heel wat patiënten hoge facturen blijven krijgen hoewel ze in principe op basis van hun persoonlijke situatie en eerder gefactureerde bedragen recht hebben op de Maximumfactuur. Het te factureren maximum wordt vaak snel bereikt zonder dat het onmiddellijk administratief in werking treedt. Patiënten moeten dan ook regelmatig aangerekend remgeld voorschieten alvorens het aan hen wordt terugbetaald. Dat verzwakt onnodig hun vaak al precaire financiële situatie. 

Het Observatorium ziet vier grote redenen waarom er niet meteen wordt rekening gehouden met de MAF. De berekening van het MAF-plafond gebeurt op basis van de gezinssamenstelling op 1 januari en de ziekenfondsen ontvangen ten vroegste begin april de nodige gegevens van de Kruispuntbank. Zolang ze hier niet over beschikken, kunnen ze geen terugbetalingen in het kader van de MAF uitvoeren. Een patiënt die in het begin van het jaar hoge facturen heeft, moet dus een tijd wachten vooraleer hij wordt terugbetaald. Bijkomend probleem: ongeveer 15% van de MAF-gezinnen bestaat uit leden van verschillende ziekenfondsen. Vertraging bij de uitwisseling van gegevens zorgt hier voor een probleem.  

En derde oorzaak is de vertraging in de doorlooptijd van de opvraging bij de fiscus voor potentiële rechthebbenden met een inkomens-MAF. Die gegevens worden opgevraagd van zodra het totaal aan remgeld het laagst mogelijke MAF-plafond heeft bereikt. Het duurt daarna tot dertig kalenderdagen na de ontvangstdatum van het aanvraagbestand om de gegevens van de fiscus te verkrijgen. Ten slotte stelt het Observatorium vast dat wanneer een patiënt een getuigschrift van verstrekte hulp bezorgt aan een ziekenfonds of wanneer een ziekenhuisfactuur wordt opgemaakt, het remgeld niet rechtstreeks wordt opgenomen in de teller van de MAF. Er moet eerst een controleprocedure worden doorlopen om na te gaan of de kosten correct werden gefactureerd. 

Het Observatorium ziet veel voordelen in een snellere activering van de MAF. Uiteraard komt het in de eerste plaats de patiënten ten goede die niet in financiële moeilijkheden geraken. Maar ook de ziekenhuizen en de ziekenfondsen hebben er baat bij omdat facturen vlotter kunnen worden betaald. Zorgnet-Icuro is niet voor niets voorstander van een snellere toepassing van de MAF. 

Om het probleem te verhelpen, doet het Observatorium minister Vandenbroucke drie concrete voorstellen. Er moet een onderzoek komen naar de mogelijkheid om de doorlooptijd op verschillende domeinen te verkorten. Het Observatorium is tevens van mening dat een systematische integratie van de diverse ambulante sectoren (huisarts, specialist, kinesitherapeut, tandarts, logopedist) in eFac en eAttest op termijn een forse vooruitgang zou zijn. Er moet dan ook onverwijld ingezet worden op verdere digitalisering. Ten slotte pleit het Observatorium ervoor iedereen toegang te geven tot zijn persoonlijke MAF-teller zodat deze ten allen tijde perfect op de hoogte is van de eigen situatie. 

Filip Ceulemans