Mogen artsen worden beoordeeld op onlineplatforms?

De Nationale Raad van de Orde der Artsen formuleerde tijdens haar vergadering van december een advies over de beoordeling van artsen op onlineplatforms.

Dat patiënten hun oordeel geven over de kwaliteit van de zorg, zoals zij die ervaren, vindt de Nationale Raad een goede zaak. Het moet worden aangemoedigd omdat het de communicatie tussen arts en patiënt bevordert en zo bijdraagt tot een betere kwaliteit van zorg. Het vormt tevens de basis voor een zorgrelatie die is gericht op een partnerschap tussen zorgverstrekker en patiënt, waarbij de patiënt centraal staat. De patiënt moet ook de mogelijkheid hebben klachten te formuleren in verband met zijn behandeling.

Tegenwoordig bestaan er meerdere onlineplatforms waarop patiënten hun arts kunnen beoordelen. Hun doelstellingen kunnen sterk variëren. “Sommige zijn verbonden aan een beroepengids, andere hebben publicitaire doeleinden, nog andere wensen louter informatief te zijn. Niet allemaal bieden ze waarborgen inzake transparantie, echtheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, recht op antwoord en recht op actualisering”, stelt de Nationale Raad vast die daarom artsen de raad meegeeft hun patiënt niet aan te sporen een beoordeling op dergelijke platforms te zetten noch om er zelf actief op te zijn.

Kritiek kan, zelfs wanneer hij op een ongepaste manier is geformuleerd, wel pertinent zijn. In dat geval raadt de Nationale Raad de arts aan om aan zelfreflectie te doen en eventueel zelfs verontschuldigingen aan te bieden. De Nationale Raad begrijpt wel dat openbaar geformuleerde kritiek, zeker wanneer hij anoniem is, frustrerend werkt. Wenst een arts te reageren op commentaar, dan moet dat op een professionele manier gebeuren. “Zijn antwoord dient respectvol te zijn en te getuigen van empathie tegenover datgene wat de patiënt verwoordt. De vertrouwelijkheid waarop de zorgrelatie stoelt, mag in geen geval geschonden worden. Een openbaar antwoord beperkt zich tot een vredelievend, algemeen en indien nodig uitlegverstrekkend antwoord. Voor het overige dient de arts een privégesprek voor te stellen. Een ongepast antwoord schaadt soms meer iemands reputatie dan een anonieme commentaar. Bovendien leert de ervaring dat het ontkennen van een in de media verspreid gerucht vaak het tegenovergestelde effect heeft van wat men tracht te bereiken en soms is het dan ook beter te zwijgen.”

De vrijheid van meningsuiting maakt de publicatie van negatieve commentaar op een bij naam genoemde persoon mogelijk. Krijgt een arts te maken met commentaar die hij ongepast acht, dan kan hij de auteur ervan of de beheerder van de bewuste site verzoeken de commentaar te verwijderen. Wordt dat geweigerd, dan kan juridisch worden nagegaan of er verdere stappen kunnen worden genomen. Wordt er een strafbaar feit vastgesteld, bijvoorbeeld laster of eerroof, dan behoort een rechtszaak tot de mogelijkheden.

Filip Ceulemans