Geef huisarts centrale plaats bij bariatrische zorg

Uit een audit van het Riziv blijkt dat het belangrijk is de huisarts actief te betrekken bij een bariatrisch zorgpad.

Met het oog op een grondige hervorming van de gezondheidszorg richtte de regering de dienst audit ziekenhuizen op waarin de Fod Volksgezondheid, het Riziv en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten samen werken. De audit wil bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg met een optimale besteding van overheidsmiddelen en wil tevens toezicht houden op de naleving van de geldende regels. 

De eerste thematische audit, waarvan de resultaten deze week verschenen, is gewijd aan de bariatrische heelkunde. Met de toename van obesitas is dit een snelgroeiende activiteit in de Belgische ziekenhuizen, met de daaraan gekoppelde financiële belasting van de sociale zekerheid.

De audit komt tot de conclusie dat bariatrische heelkunde leidt tot een aanzienlijk en duurzaam gewichtsverlies bij de meerderheid van de patiënten, maar dat de ingrepen toch zwaar, vaak onomkeerbaar en niet zonder risico zijn. Psychologische problemen kunnen optreden of verergeren. De kloof tussen ideaal en realiteit kan leiden tot hernieuwde gewichtstoename, maar ook tot verslaving, anorexia, angst en depressieve stoornissen. Publicaties melden een verhoogd zelfmoordrisico na een bariatrische ingreep. Psychologische zorg voor en na de ingreep is dan ook heel belangrijk.

Meerdere studies tonen aan dat onvoldoende postoperatieve begeleiding gevolgen kan hebben, zoals minder gewichtsverlies of neurologische complicaties als gevolg van vitaminetekorten. In Nederland is het percentage patiënten dat men uit het oog verliest tijdens de postoperatieve zorg lager dan in andere landen. Deze goede resultaten bij onze noorderburen worden verklaard door de implementatie van een goed gecoördineerd zorgprogramma waarbij de huisarts in alle stadia betrokken is. De huisarts is degene die patiënten doorverwijst naar de obesitaskliniek en die regelmatig verslagen ontvangt van het verdere verloop.

Daarom stelt de audit voor naar Nederlands voorbeeld een multidisciplinair organisatiemodel te ontwikkelen. Verschillende experten, waaronder de behandelende arts, werken in dit model samen en beslissen na een effectief multidisciplinair overleg of de patiënt geschikt is voor behandeling met een bariatrische ingreep. Huisartsen zijn de managers van het globaal medisch dossier en staan daardoor centraal in de zorg van de obese patiënt.

Filip Ceulemans