Medicatieschema

Wat is het medicatieschema?

Een medicatieschema lijst de actieve medicatie van een patiënt op en geeft de patiënt een overzicht van welke medicatie hij wanneer dient in te nemen. Voor zorgverleners is het medicatieschema een hulpmiddel bij het nagaan van mogelijke interacties doordat er een overzicht is van alle (voorgeschreven) medicatie en is ook een manier voor zorgverleners om te communiceren over het medicatiegebruik van een patiënt.

In het verleden bestond het medicatieschema vooral als een lokaal schema in een aantal softwarepakketten of werd er gewerkt met papieren schema’s.  

Om multidisciplinaire samenwerking te bevorderen en om te garanderen dat alle zorgverleners die betrokken zijn bij het medicatiegebruik van een patiënt een up-to-date overzicht hebben, werd het Vitalink medicatieschema gecreëerd. Dit is bedoeld voor de voorschrijver, de persoon die de medicatie aflevert of de persoon die medicatie voorbereid en hulp biedt bij inname.

Zo is er één gedeeld medicatieschema dat aangevuld wordt met de informatie uit de lokaal bewaarde informatie uit de dossiers van zorgverleners. Ook in de andere regio’s wordt dit model van medicatieschema momenteel uitgerold. Zo zal er in heel België met hetzelfde model van gedeeld schema gewerkt kunnen worden.

Sumehr en medicatieschema

Het medicatieoverzicht in de Sumehr wordt vaak onterecht beschouwd als een medicatieschema. Het is namelijk een lijst en geen schema. De informatie is bovendien ook enkel voor artsen toegankelijk. Het gaat enkel om actieve medicatie die de GMD-houdende arts in zijn dossier bijhoudt, daardoor is het mogelijk dat de informatie niet volledig is. Bijvoorbeeld als een andere voorschrijver de patiënt medicatie bezorgt en deze informatie niet of laattijdig terugkoppelt aan de GMD-houdende arts. Ook is toegang tot de Sumehr door een patiënt nu nog erg beperkt en betreft deze lijst geen patiëntvriendelijk schema met duidelijkheid rond de innamemomenten voor de patiënt.

Nota Multidisciplinair gedeeld medicatieschema

Rolverdeling in het multidisciplinair medicatieschema

De overgang van individueel beheer van een medicatieschema naar een multidisciplinair gedeeld schema is geen eenvoudige opdracht. Dit is duidelijk gebleken bij de start van de huisapotheker in 2017. Het gebruik nam exponentieel toe waardoor artsen geconfronteerd werden met overschreven en aangepaste schema’s (en omgekeerd).

Er is nog heel wat bijsturing nodig in de pakketten:

  • Bijsturing op vlak van gebruiksvriendelijkheid
  • Enkele technische aspecten
  • Duidelijkere rolverdeling, afspraken en communicatie tussen de zorgverleners
  • Wegwerken van overschrijving van het gedeelde schema door het lokale schema

De koepelorganisaties van huisartsen, apothekers en verpleegkundigen hebben een nota opgesteld om deze samenwerking en rolverdeling duidelijker af te lijnen. Deze nota kan u onderaan deze paragraaf terugvinden. 

Multidisciplinaire samenwerking rond het medicatieschema maakt onderdeel uit van MFO-sessies, en biedt éénlijn.be verschillende sessies aan rond het Vitalink medicatieschema en de samenwerking tussen zorgverleners.

Nota multidisciplinair gedeeld medicatieschema 

Hier vindt u de nota die vanuit verschillende eerstelijns-koepelorganisaties, waaronder Domus Medica, is ontwikkeld over het multidisciplinair gedeeld medicatieschema. Het omvat wettelijke definities rond de taken van elke zorgverlener, een rolverdeling voor elke samenwerking rond het medicatieschema en een deel rond de juridische implicaties en hoe gedeelde verantwoordelijkheid werkt. 

Het medicatieschema in de toekomst: Vidis-project

Om een meer logische samenhang tussen de verschillende medicatiediensten te creëren, werd in de Roadmap eGezondheid het Vidis-project opgestart. Dit project wil bestaande diensten als het elektronisch voorschrift, het medicatieschema en hoofdstuk IV aan elkaar koppelen zodat medicatiebeheer van een patiënt voor een zorgverlener op een meer coherente, overzichtelijke en samenhangende manier kan gebeuren. Ook informatie over al dan niet afgeleverde medicatie zal hierin worden meegegeven.

Publicatie datum
31 aug 2018
Revisiedatum
02 jun 2021