Wachtdienst haio onder supervisie

18 jul 2019

Een kandidaat-huisarts in opleiding (haio) mag deelnemen aan de reguliere wachtdienst voor huisartsen, maar dat dient wel steeds te gebeuren onder supervisie en begeleiding van zijn stagemeester. Hoe dat praktisch geregeld wordt, beslissen de wachtkringen.

Mag een huisarts-in-opleiding ingezet worden in de reguliere wachtdienst voor huisartsen? Die vraag kreeg de Nationale Raad van de Orde der Artsen voorgelegd. Als algemene regel geldt dat de wachtdienst van een haio altijd moet gebeuren onder supervisie en begeleiding van de stagemeester erkend in de huisartsgeneeskunde. Stagemeester en haio stellen bij aanvang van de samenwerking een overeenkomst op waarin ze onderling bepalen hoeveel uren wachtdienst de haio zal doen. Dat moeten er minstens 120 zijn om erkend te kunnen worden. In de overeenkomst kan eveneens een plaatsvervangende stagemeester worden aangeduid, die kan optreden als begeleider wanneer de stagemeester afwezig is.

Het is de opdracht van de stagemeester om zowel zijn eigen wachtdiensten te doen als de wachtdiensten van de haio te begeleiden. Daarom moet hij tijdens de wachtdienst van de haio continu bereikbaar en beschikbaar zijn om zich desnoods binnen een redelijke termijn te begeven naar de plaats van raadpleging. Sommige wachtkringen houden er rekening mee dat de huisarts ook stagemeester is en beslissen dat deze artsen minder wachtdiensten hoeven te doen. Andere wachtkringen houden hiermee geen rekening. Nog andere (grotere) wachtkringen geven de stagemeester en de haio tegelijkertijd een wachtdienst zodat de stagemeester uiteindelijk niet meer aan wachtdiensten moet deelnemen dan de andere huisartsen. De praktische regeling moet binnen de wachtkringen besproken worden. Eventueel deontologische inbreuken komen op de tafel van de provinciale raden terecht.

Filip Ceulemans