Vlaamse planningscommissie dit voorjaar van start

De Vlaamse planningscommissie moet dit voorjaar van start gaan. Dat zei Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement. Universiteiten, beroepsverenigingen en het Vlaams Patiëntenplatform kregen onlangs de uitnodiging om leden voor te dragen. 

In oktober 2019 kondigde de Vlaamse regering aan de quota te verhogen voor artsen-specialisten die in Vlaanderen kunnen afstuderen. Om de zorgnoden in kaart te brengen en zo de subquota te bepalen, wilde de Vlaamse regering daarom een eigen planningscommissie oprichten. De eerste stappen in de richting van die planningscommissie werden intussen gezet, maar het is niet helemaal duidelijk hoe ze zich verhoudt ten overstaan van de federale planningscommissie. Het eerste advies van de Vlaamse planningscommissie wordt verwacht tegen 1 november van dit jaar. De commissie is momenteel echter nog niet samengesteld.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke maakt zich echter sterk dat de commissie tijdig wordt samengesteld zodat ze ook tijdig een advies kan uitbrengen. Universiteiten, beroepsverenigingen en het Vlaams Patiëntenplatform ontvingen alvast onlangs een uitnodiging om leden af te vaardigen. De eerste kamer voor artsen-specialisten en huisartsen zal bestaan uit vier leden voorgedragen door de Vlaamse geneeskundefaculteiten (onder wie minstens één huisarts), vier leden voorgedragen door de beroepsverenigingen (onder hen opnieuw minstens één huisarts), twee vertegenwoordigers van de Vlaamse regering en een lid voorgedragen door het Vlaams Patiëntenplatform.

Dat moet een eerste advies opleveren in november. Als de Vlaamse regering beslist de subquota van de Vlaamse planningscommissie toe te passen, dan gelden voor de artsen die afstuderen in juni 2025. De Vlaamse planningscommissie baseert haar advies op gegevens afkomstig van de federale planningscommissie. Beke benadrukt dat de subquota geen invloed hebben op de federale quota. “Iedere gemeenschap moet de globale quota van de federale planningscommissie respecteren en zijn subquota binnen dit kader formuleren. Indien de globale quota worden gerespecteerd, is het risico van een overtal van specialisten beperkt. Het is alvast positief dat hieromtrent een aanpassing is voorzien in het federale regeerakkoord”, aldus Wouter Beke.

In de commissie Volksgezondheid van Vlaams parlement kondigde Beke in de marge van de vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) over de Vlaamse planningscommissie tevens aan de vestigingspremie – bedoeld om artsen te gidsen naar plaatsen waar er een tekort is – te willen hervormen. “We hebben gezien dat dat niet het sturend instrument is geweest om een antwoord te geven op de vragen en uitdagingen die er zijn. Dat is ook uit de evaluatie gebleken. Daarom hebben we samen met onder andere Domus Medica gezegd dat we dat willen hervormen. Daar zullen we dus ook werk van maken.”

Filip Ceulemans