Staalname door andere zorgberoepen

Vandaag, 13/11/2020, is in het Staatsblad de wet gepubliceerd die het mogelijk maakt dat andere zorgberoepen ingeschakeld worden voor staalname in triage- en testcentra.

Deze wet staat masterstudenten geneeskunde, heelkunde en vroedkunde en laatstejaarstudenten verpleegkunde en medische laboratoriumtechnologie, alsook vroedvrouwen, tandartsen, apothekers, logopedisten, ambulanciers en mondhygiënisten toe om staalnames te doen, telkens toevertrouwd door een arts en in het geval van studenten, onder toezicht van een arts of verpleegkundige.

Deze wet gaat onmiddellijk in en geldt minstens tot 30/06/2021.

Volledige tekst

HOOFDSTUK 6. — Verrichten van geneeskundige handelingen door personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde uit te oefenen, teneinde het uitvoeren van SARS-CoV-2 testen in het kader van de coronavirus COVID-19-epidemie

Art. 17.
In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, mogen de volgende medische handelingen, namelijk het voorbereiden, uitvoeren, behandelen, opslaan en doorsturen van staalafnames en collecties, worden verricht door personen die daartoe door of krachtens de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen niet wettelijk bevoegd zijn:

 • 1o staalafnames en collectie van secreties en excreties;
 • 2o bloedafname via capillaire punctie. De in het eerste lid bedoelde staalafnames en collecties mogen enkel worden verricht in het kader van mogelijke COVID-19-besmettingen.

Art. 18.
De in artikel 17 bedoelde geneeskundige handelingen kunnen enkel worden verricht indien ze cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden:

 • 1o ze worden verricht door de masterstudenten in de geneeskunde, heelkunde en vroedkunde, de laatstejaarsstudenten verpleegkunde en de laatstejaarsstudenten in de medische laboratoriumtechnologie, die buiten het kader van hun opleiding werkzaam zijn in hun toekomstige beroep, alsook door de volgende personen die wettelijk bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen in overeenstemming met de wet van  10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen:
  • a) de vroedvrouwen die hun diploma hebben behaald na 1 oktober 2018;
  • b) de tandartsen;
  • c) de apothekers;
  • d) de logopedisten;
  • e) de hulpverleners-ambulanciers met een ervaring van minstens twee jaar; en
  • f) de mondhygiënisten;
 • 2o ze worden toevertrouwd door een arts;
 • 3o wanneer het gaat om een student zoals bedoeld in 1o, worden ze verricht onder toezicht van een arts of een verpleegkundige;
 • 4o ze worden verricht door de personen bedoeld in 1o die een specifieke opleiding hebben gevolgd, verstrekt door een arts, om deze te kunnen uitvoeren binnen de dienst waar ze deze staalafnames en collecties verrichten. Deze opleiding omvat minstens de aspecten die verband houden met de procedures voor het uitvoeren van de medische handeling, de behandeling en de opslag van de genomen staalafnames en collecties, evenals de procedures voor de bescherming van het personeel en de begeleiding van de patiënt. De personen die de bedoelde staalafnames en collecties uitvoeren, moeten te allen tijde kunnen bewijzen dat ze deze specifieke opleiding gevolgd hebben.

Art. 19.
Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 1 juli 2021.

De Koning kan, na overleg in de Ministerraad, de werking van dit hoofdstuk voor maximaal 6 maanden verlengen.