Nieuwe Code van medische deontologie

11 mei 2018

De Nationale Raad van de Orde der Artsen stelde eind vorige week haar nieuwe Code van medische deontologie voor. Deze Code vervangt de Code van geneeskundige plichtenleer die dateert uit 1975.

De beginselen en regels opgenomen in de nieuwe Code van medische deontologie willen de arts een referentiekader aanbieden voor een goede praktijkvoering. Geïnspireerd door de internationale tendensen op dit gebied geeft de tekst artsen op een positieve wijze raad wanneer hij zich afvraagt hoe hij dient te handelen in een specifieke situatie. Binnenkort publiceert de Orde een compendium dat aan de hand van adviezen van de Nationale Raad en beslissingen uit de rechtspraak de reikwijdte van de bepalingen preciseert.

“De grondslag van de deontologische regels bestaat niet langer alleen in de naleving van de eer en de waardigheid van het beroep”, legt Michel Deneyer, Nederlandstalig ondervoorzitter van de Nationale Raad, uit. “De deontologie beoogt in het belang van de patiënt, de volksgezondheid en het algemeen welzijn te waken over de handhaving van de morele integriteit van het beroep, de correcte invulling van de professionele autonomie van de artsen, de kwaliteit van de zorg op basis van de huidige wetenschappelijke kennis en de aanbevelingen die hiermee gepaard gaan, het vertrouwen van de burger in de arts en de bijzondere vertrouwensrelatie van de arts met zijn patiënten. Dit veronderstelt van de artsen beroepsbekwaamheid, empathisch vermogen, integriteit en een verantwoordelijk gedrag in het kader van ons solidariteitsstelsel.”

Een commissie binnen de Nationale Raad werkte gedurende anderhalf jaar aan een nieuwe tekst die deze visie in de praktijk brengt. De nieuwe Code omvat de basisbeginselen en gedragsregels die iedere arts in het belang van het individu en de maatschappij eerbiedigt en als leidraad neemt bij de uitoefening van zijn beroep. De tekst is opgebouwd aan de hand van vier pijlers: professionaliteit, respect, integriteit en verantwoordelijkheid met een centrale plaats voor de patiënt.

De 182 artikels uit de oorspronkelijk Code van 1975 worden vervangen door 45 artikels. De Orde koos bewust voor een summiere tekst die de medisch ethische principes reflecteert en die afstand neemt van verouderde deontologische principes en regels en procedures, zoals het verplicht voorleggen van contracten van artsen aan de provinciale raden. Met deze nieuwe Code zet de Orde een belangrijke stap in de eigen hervorming, zodat de Orde der artsen vanuit een positieve benadering de artsen kan blijven bijstaan in hun kwalitatieve uitoefening van de geneeskunde.

Het werk in verband met medische deontologie is echter nog niet af. In de volgende maanden zal de Orde aan de hand van bestaande adviezen, regels en praktijkvoorbeelden de deontologische regels vermeld in deze Code in detail uitwerken in de vorm van een praktisch bruikbaar compendium. Dit compendium zal in het najaar 2018 klaar zijn.


Zie ook: De code op de website van de Orde der Artsen