Meldingsplicht in het kader van infectieziekten uitgebreid

Op de Vlaamse Regering van 12 januari 2024 werd een besluit ter uitvoering van het nieuwe artikel 45 van het Preventiedecreet definitief goedgekeurd. Het nieuwe artikel 45 biedt een decretale basis voor een meer uitgebreide meldingsplicht in het kader van infectieziekten en regelt de gegevensverwerking die daarmee gepaard gaat.

Het nieuwe artikel 45 regelt:

  • voor wie de verplichting geldt
  • de inhoud van de melding
  • wanneer en aan wie de melding dient te gebeuren
  • de verdere verwerking van de gemelde gegevens

Wat verandert er juist?

Voortaan moeten de meldingsplichtigen (behandelende artsen, het hoofd van een laboratorium van klinische biologie en artsen die belast zijn met toezicht in scholen, bedrijven, voorzieningen waar kinderen en jongeren verblijven en residentiële zorginstellingen) verschillende nieuwe gegevens over de infectieziekte en de besmette persoon melden aan het Departement Zorg. Op die manier kan het Departement Zorg tijdig en adequaat de verdere verspreiding van de infectieziekte tegengaan.

Een aantal van deze gegevens, waaronder de naam van de geïnfecteerde persoon of zijn rijksregisternummer (identificatienummer van de sociale zekerheid), zijn verplicht te melden indien de melder kennis heeft van deze gegevens. De andere gegevens, vermeld in het nieuwe artikel 45, §2, kunnen opgenomen worden in de melding wanneer de meldingsplichtige vanuit zijn of haar beroepservaring van oordeel is dat deze informatie noodzakelijk is voor de ambtenaren-artsen. Op verzoek van de ambtenaren-artsen en de ambtenaren (onder de verantwoordelijkheid van een ambtenaar-arts), deelt de melder deze andere gegevens mee als de melder op de hoogte is van deze gegevens.