‘Huisarts’ slechts eenmaal in Vlaams regeerakkoord

Hoewel gezondheidszorg een van de belangrijke opdrachten van de Vlaamse overheid is, komt het woord ‘huisarts’ slechts eenmaal in het regeerakkoord van de regering Jambon voor. 

“De eerstelijnspsychologische functie, waarbij de huisarts het eerste aanspreekpunt is, is belangrijk voor Vlaanderen omdat mensen op die manier snel en laagdrempelig ondersteuning kunnen krijgen binnen de basiszorg.” Dit is de enige letterlijke vermelding van de huisarts in het regeerakkoord dat N-VA, CD&V en Open VLD begin deze week sloten om de regering Jambon op de rails te zetten. Dat de huisarts slechts eenmaal nominaal wordt vernoemd, betekent niet dat er geen maatregelen in het akkoord worden opgenomen die betrekking hebben op de huisarts.

Met veel aandacht voor preventie, gezondheidspromotie en vroegdetectie zet Wouter Beke (CD&V), de nieuwe Vlaamse minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de politiek verder van zijn voorganger en partijgenoot Jo Vandeurzen. “Beter voorkomen dan genezen. Preventie en vroegdetectie zijn speerpunten binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid”, luidt het in het regeerakkoord. De regering wil dat bereiken met volgende maatregelen:

 • Herziening van het preventiedecreet om de verhoogde middelen op een meer efficiënte manier aan te wenden, waarbij de rol van de lokale besturen en de eerstelijnszones wordt versterkt en de eerstelijnszorgberoepen bij preventieve campagnes zullen worden betrokken.
 • Evaluatie van de gezondheidsdoelstellingen die moeten inspelen op de actuele trends. Een goede mondhygiëne voor kinderen en mensen die verblijven in een residentiële zorgsetting wordt een nieuwe gezondheidsdoelstelling;
 • ‘Generatie Rookvrij’ moet ertoe leiden dat elk kind geboren vanaf dit jaar rookvrij kan opgroeien en niet begint te roken.
 • Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt nagegaan hoe de preventieve screening van kanker en van zeldzame ziekten kan worden uitgebreid.
 • Een geïntegreerde aanpak van seksuele gezondheid.
 • Rekeninghoudend met het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt bekeken welke bijkomende vaccinaties aan het Vlaams vaccinatieschema kunnen worden toegevoegd. Ouders moeten gesensibiliseerd worden over de meerwaarde van vaccinaties.

Naast preventie is een kwalitatieve eerstelijnszorg een tweede speerpunt van de politiek die Wouter Beke de komende vijf jaar zal voeren:

 • Vanaf 1 juli 2020 worden de lokale zorgraden van de zestig eerstelijnszones formeel erkend.
 • De hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg wordt verder uitgerold met aandacht voor een eigentijds overlegsysteem tussen de verschillende zorgverstrekkers en de uitbouw van slagkrachtige en efficiënte eerstelijnszones.
 • Tegen 1 juli 2021 moet de afbakening van de regionale zorgzones definitief vastgelegd zijn. De huidige structuren op dit mesoniveau (palliatieve netwerken, LOGO’s, Vlaamse netwerken GGZ, expertisecentra dementie) organiseren zich binnen de nieuw afgebakende werkingsgebieden en schakelen zich in de structuur van het regionale zorgplatform in tegen ten laatste 1 januari 2022.
 • Vivel is een kennis- en expertisecentrum dat zorgt dat de nodige expertise de zorgraden bereikt.
 • De regionale zorgzones worden verder uitgebouwd zoals voorzien in het eerstelijnsdecreet.
 • De patiënt staat centraal, maar ook de zorgverstrekker verdient blijvende aandacht.
 • De verdere uitbouw van Vitalink tot een centrale gegevensbank toont de radicale keuze voor digitalisering aan. Alle zorgverstrekkers moeten zich hierop aansluiten. De regering pleit voor een gedeeld elektronisch patiëntendossier.
 • Het Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg ontwikkelt en implementeert kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijnszorg.
 • Er komt een Vlaams actieplan rond vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg (o.a. euthanasie). De regering voorziet de nodige middelen voor de palliatieve thuisbegeleidingsequipes, de LEIF-punten en de palliatieve functies in de woonzorgcentra. 
 • De regering erkent het belang van zelfstandigen en vrije beroepen in de realisatie van kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg, in het bijzonder in de eerste lijn. Ze waakt erover dat in de hervormingen voldoende aandacht gaat naar hun noden en uitdagingen.

Een derde luik binnen de gezondheidszorg waar de huisarts bij betrokken is, is de geestelijke gezondheidszorg. De eerder genoemde vermelding van het woord ‘huisarts’ maakt hiervan deel uit. De regering wil verder de wachtlijsten terugdringen en het aantal gevallen van suïcide verlagen.

Filip Ceulemans