Frank Vandenbroucke wil eerste lijn versterken

De eerstelijnsgezondheidszorg zal worden versterkt. Dat schrijft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in de beleidsverklaring die hij deze week in de bevoegde kamercommissie voorstelt.

Zorgverstrekkers in de eerste lijn zijn bewakers en coaches van het gezondheidszorgsysteem en moete verder in deze rol worden ondersteund. Het is een van de actepunten die federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) naar voor schuift in zijn eerste beleidsverklaring. Hij wil financiering voorzien voor elementen die samenwerking, preventie en gerichte actie bevorderen. Hij wil tevens inzetten op een geïntegreerde zorg voor chronische zieken. Het federale plan chronisch ziekenmoet de basis vormen voor een ambitieus interfederaal plan waaraan alle entiteiten van het land deelnemen. 

De geestelijke gezondheidszorg wil Vandenbroucke uitbouwen tot een laagdrempelige, ambulante en gemeenschapsgerichte zorg waarbij de zorgvrager centraal staat. Dit betekend ‘outreachend’ werken en aanklampende zorg voorzien, die bovendien betaalbaar en kwaliteitsvol is. De doelmatigheid en de kwaliteit van de zorg is een stokpaardje van de minister, die er tijdens zijn legislatuur streng wil op toekijken dat die worden gegarandeerd. In dat kader past onder meer het ingaan tegen verschijnselen die kunne leiden tot een overmatige consumptie van zorg, onderzoeken en geneesmiddelen. De minister wil ook inzetten op efficiënte gegevensdeling via een uniek aanspreekpunt voor gezondheidsgegevens die databanken centraliseert op een GDPR-conforme manier en op digitalisering van administratieve processen waar nodig. Bij het beoordelen van de kwaliteit zal ook de stem van de patiënt worden gehoord.

Een groot deel van de beleidsverklaring staat uiteraard in het teken van de strijd tegen COVID-19. De voorbije maanden toonden volgens Vandenbroucke aan dat het systeem aan herziening toe is. “Om onze ambities te verwezenlijken, zullen we hervormen. Hervormen op de zorg aan te passen aan de nieuwe behoeften van de patiënt, met specifieke aandacht voor chronische zorg. Hervormen om de samenwerking tussen eerste lijn en ziekenhuis, tussen zorgverstrekkers, te stimuleren in het belang van de patiënt. Hervormen om de financiering van zorgverleners- en instellingen af te stemmen op kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg op een duurzame manier. Hervormen om de geestelijke gezondheidszorg op een gelijkwaardige manier te behandelen als somatische zorg. Hervormen om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen te vrijwaren in een beheersbaar budgettair pad. Hervormen om het beleid inzake gezondheidszorg te voeren in functie van te bereiken doelstellingen inzake volksgezondheid. Hervormen om de doelmatigheid en kwaliteit, op basis van wetenschappelijke feiten en de noden van de patiënt, te verhogen. Ik zal deze hervormingen in overleg met de betrokken actoren uitrollen, maar met de duidelijke wil om vooruitgang te boeken”, aldus Frank Vandenbroucke.

Filip Ceulemans