Een POP in de praktijk

29 mrt 2012

Goede kwaliteit van de opleiding en een voortdurende aandacht voor bijscholing zorgen ervoor dat de huisartsen in ons land zorg van zeer hoge kwaliteit afleveren. Wie nog een stapje verder wil gaan, kan kiezen voor een POP. Dat staat voor PraktijkOndersteunend Programma. Op de derde kwaliteitsdag (zaterdag 28 april) stellen enkele praktijken hun POP-traject voor.

Bezieler van het PraktijkOndersteunend Programma (POP) is voormalig Domus Medica-voorzitter Piet Vanden Bussche. Hij maakte meer dan zeven jaar geleden deel uit van een expertpanel dat advies moest geven over een lijst indicatoren waaraan een kwalitatieve huisartsenpraktijk zou moeten voldoen. Bedoeling was om zo de kwaliteit van de praktijk te kunnen meten. De Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen – Domus Medica bestond toen nog niet – werkte hiervoor samen met een aantal andere Europese wetenschappelijke verenigingen. Het resultaat was het European Practice Assesment (EPA), een instrument om de kwaliteit te meten. In Nederland werd het EPA een onderdeel van de praktijkaccreditering, in Vlaanderen werd het geïntegreerd in het POP.

POP is een instrument waarbinnen maar liefst zo’n 200 indicatoren aan bod komen. Uiteenlopende aspecten als infrastructuur, personeelsmanagement en de zorg voor de patiënten komen er in aan bod. Aan de hand van de indicatoren kunnen de praktijkcoaches (en de leden van de praktijk) vaststellen wat de sterke en de minder sterke punten van een praktijk zijn. Welke aandachtspunten zijn er? Wat kan er verbeterd worden? Het is geenszins de bedoeling van POP om praktijken af te kraken. Wel om aan te tonen dat de geleverde kwaliteit als groot is, maar dat er nog steeds ruimte voor verbetering bestaat.

Wanneer een huisartsenpraktijk beslist in het POP te stappen, worden eerst een coach en een interne kwaliteitsverantwoordelijke aangeduid. Vervolgens kan aan de hand van het EPA-instrument de kwaliteitscontrole van de praktijk van start gaan. Nog dezelfde dag krijgt de feedbackrapport dat met de coach besproken kan worden. daarna stelt men een kwaliteitsplan op met daarin een aantal onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn. dat resulteert op zijn beurt in een projectplan waarin bepaalde prioriteiten aangeduid worden. Daarna krijgt de praktijk gedurende een periode van drie jaar begeleiding door een coach. Tijdens een viertal sessies per jaar worden de gekozen projecten verder ontwikkeld en geëvalueerd. De coach speelt hierin een cruciale rol. Hij is als het ware de motor of katalysator van het proces. Hij zorgt ervoor dat de praktijken ook effectief werk maken van de verbeteringen.

Momenteel zijn er 31 Vlaamse huisartsenpraktijken in het project gestapt. ‘Op het einde van elk jaar leveren de deelnemende POP-praktijken een activiteitenverslag in. Hierin rapporteren zij over hun kwaliteitsbevorderende projecten. Zij staan ook stil bij het proces van het gehele POP-traject en de coaching aan de hand van een aantal korte vragen’, zegt Piet Vanden Bussche. ‘Hieruit blijkt dat de praktijken enthousiast zijn over het EPA-instrument: zowel de zelfevaluatie als de vergelijking met andere praktijken spreekt aan. De coach wordt op verschillende vlakken als een belangrijke meerwaarde beschouwd, maar toch vooral als externe stimulator. Hij vult de verwachtingen goed in, al zouden sommige praktijken graag meer inhoudelijke ondersteuning wensen dan enkel procesondersteuning. De betrokkenheid van het hele team wordt door de meeste praktijken als belangrijk beschouwd. Randvoorwaarde hierbij is voldoende motivatie bij iedereen. De tevredenheid is hoog: de EPA-visitatie scoort meer dan acht op tien, POP als traject 7,5 op tien en het proces van coaching meer dan zeven op tien. We merken wel dat de website en het secretariaat van Domus Medica onvoldoende gekend zijn bij de praktijken. Dit wordt belangrijk punt in 2012 om aan te werken’, besluit Piet Vanden Bussche die nog aanstipt dat het project loopt in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Gent. Zij hebben samen een wetenschappelijk begeleidingscomité opgezet en stimuleren hun opleidingspraktijken om hierin te participeren.

Praktijken die interesse hebben om ook in een POP te stappen, kunnen steeds contact opnemen met het secretariaat van Domus Medica, met Piet Vanden Bussche of met Annelies Van Linden: pop@domusmedica.be of 03 425 76 76.