Domus Medica overlegt met FOD Volksgezondheid over aanpak van coronavirus

Domus Medica heeft een team samengesteld dat de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet zal opvolgen. Hiermee willen we tegemoetkomen aan de vele vragen die zich ook in de praktijk stellen.

Dit team zal de webpagina van Domus Medica over het coronavirus up-to-date houden met duidelijke en betrouwbare informatie voor uw praktijk en relevante links naar nationale en internationale richtlijnen.

Daarnaast staat dit team in rechtstreeks contact met de crisiscel van de FOD Volksgezondheid om de bezorgdheden en vele vragen vanuit het veld naar hen over te brengen. Vanuit de FOD Volksgezondheid was er ook een duidelijke vraag om met de huisartsenverenigingen een directe communicatielijn te hebben. 

Beschermingsmateriaal

Gisterenavond is een eerste overleg geweest met deze crisiscel in aanwezigheid van prof. dr. Marc Van Ranst. Een belangrijk agendapunt was het ontbreken van effectief beschermingsmateriaal. Hierover liepen bij Domus Medica al vele vragen binnen, en is duidelijk de hoofdbezorgdheid van vele huisartsen.

Bij het overleg is bevestigd dat de beschikbaarheid van afdoend beschermingsmateriaal (mondmasker, handschoenen, bril en schort) een probleem is. Het meeste materiaal wordt in China geproduceerd en wordt niet meer geëxporteerd maar gebruikt voor lokale problemen. Er is bevestigd dat de overheid zal deelnemen aan een Europese tender voor de aankoop van mondmaskers. Aangezien dit geen onmiddellijke oplossing is, zal nu worden bekeken hoe het beschikbare beschermingsmateriaal, nog aanwezig in België, op een zo optimaal mogelijke manier bij de huisartsen kan terechtkomen. Huisartsen staan in de eerste lijn in het meest directe contact met patiënten die besmet zijn en dit zowel tijdens de dagzorg als wachtdiensten.

Verwijzen naar het ziekenhuis

Zolang er geen adequaat beschermingsmateriaal voor de huisartsen beschikbaar is, is de afspraak om verdachte gevallen waarop corona getest moet worden, naar een ziekenhuisdienst door te verwijzen en dit steeds volgens de richtlijnen zoals aangegeven door Sciensano en na contactname met de Dienst Infectieziektebestrijding. 

De nummers van deze Dienst Infectieziektebestrijding kunt u terugvinden op de webpagina van Domus Medica over het coronavirus.

Registratie

Om de epidemie achteraf te kunnen analyseren, willen we vragen om patiënten die voldoen aan de definitie van een verdacht geval, te coderen in het EMD zodat achteraf het verloop opgevolgd kan worden. Het betreft ICPC-2 code A77 en ICD-10 code B34.2. Noteer via de 3BT Thesaurus ‘coronavirus infectie’ bij een bevestigde infectie, de code volgt dan automatisch. 

Volgende week staat een vervolgoverleg gepland met de crisiscel van de FOD Volksgezondheid, mede op hun vraag om huisartsen nauw te betrekken bij een correcte en efficiënte aanpak van het coronavirus.

Nog vragen?

Domus Medica heeft een centraal e-mailadres waar huisartsen terechtkunnen met vragen over het coronavirus: corona@domusmedica.be. Via dit e-mailadres kunnen wij uw vragen bundelen, voorleggen aan de crisiscel van de FOD Volksgezondheid indien nodig en u zo snel mogelijk een antwoord geven.