Begroting 2022: 123,65 miljoen voor nieuwe initiatieven

De Algemene Raad van het Riziv keurde maandag de begroting voor de ziekteverzekering van het jaar 2022 unaniem goed. Ze bedraagt volgend jaar ruim 36 miljard euro.

Exclusief de COVID-19-provisies stijgen de uitgaven met 1,46 miljard ofwel 4,2%. De begrotingsdoelstelling voor de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen bedraagt 31,755 miljard euro. Deze begroting is de eerste die is gebaseerd op een nieuwe methodologie die uitgaat van gezondheidszorgdoelstellingen. Centraal staat de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt. De begroting houdt rekening met de integrale toekenning van de wettelijke groeinorm, die vanaf 2022 wordt verhoogd tot 2,5%. Deze verhoging zal het mogelijk maken de vooropgestelde gezondheidsdoelstellingen te realiseren en te komen tot een lagere factuur voor de patiënt en een meer geïntegreerde zorg. 

In de begroting wordt 123,65 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe initiatieven die toegankelijkheid en kwaliteit centraal zetten. Zo wordt ingezet op meer preventie via zorgpaden. Er komt een voortraject voor patiënten met een diabetesrisico en follow-up van diabetespatiënten, een zorgtraject voor kinderen met obesitas, een multidisciplinair perinataal zorgpad voor kwetsbare vrouwen en geïntegreerde zorg voor jongeren met ernstige eetstoornissen of in crisissituaties. Op vlak van betaalbaarheid van de zorg verlaagt de maximumfactuur tot 250 euro voor mensen met de laagste inkomens. Het verbod op derdebetalersregeling wordt afgeschaft en er komt een betere vergoeding van vervoerskosten voor oncologische patiënten.

Uit het Europees relanceplan wordt 29 miljoen euro besteed aan de verwerking van de COVID-19-crisis. Met dat geld wil het Riziv het geïntegreerde, elektronische en interprofessionele patiëntendossier invoeren binnen een veilige omgeving. Samen met de federale gezondheidsadministraties en de ziekenfondsen wordt het geld ook gebruikt om de Health Data Authority op de rails te zetten. Dat heeft als doel gegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken voor wetenschappelijk en beleidsondersteunend werk. 

Na de goedkeuring door de Algemene Raad gaat de beslissing over de begroting naar de overlegorganen zodat tegen uiterlijk 31 december de tariefafspraken en het afsluiten van de akkoorden en overeenkomsten rond is.

Filip Ceulemans