30 miljard voor duurzame gezondheidszorg

De Algemene Raad van het Riziv keurde begin deze week de globale begrotingsdoelstelling 2021 goed voor de verzekerde geneeskundige zorgverstrekking. Het budget ligt 7,5% hoger dan dit jaar.

Het budget dat de Algemene Raad van het Riziv begin deze week goedkeurde voor de ziekteverzekering, bedraagt voor 2021 net iets meer dan 30 miljard euro. Dat betekent een stijging met 2 miljard euro ofwel een procentuele stijging van ongeveer 7,5%. 1,2 miljard euro is bestemd voor de financiering van nieuwe initiatieven zoals de versterking van het verplegend kader door het zorgpersoneelsfonds, het aantrekkelijker maken van beroepen in de gezondheidssector via het sociaal akkoord en het verbeteren van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg.

De COVID-19-crisis laat uiteraard zijn stempel na op de begrotingsdoelstellingen voor volgend jaar. De Algemene Raad legt een provisie aan van 412 miljoen euro om bijkomende uitgaven te financieren. Daarbij wordt gedacht aan testen, specifieke maatregelen voor kwetsbare groepen en een regularisatie van de voorschotten in de ziekenhuissector.

Om de uitgaven in de ziekteverzekering onder controle te houden, vindt de Algemene Raad dat er een transparanter vergoedingssysteem voor geneesmiddelen moet komen. De farmaceutische specialiteiten zijn bovendien de enige sector waarin volgend jaar een besparing is voorzien, ten belope van 150 miljoen euro. Een derde daarvan wordt gevonden in maatregelen rond prijsafspraken, de overige 100 miljoen in een meerjarenperspectief dat tegen eind november door de regering zal worden voorgesteld. Naast de budgettaire ademruimte die deze maatregelen opleveren, komen ze ook de patiënt ten goede. Diens factuur daalt met 15 miljoen euro.

Filip Ceulemans