Vanaf juli een CRA in alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Vanaf 1 juli 2021 een CRA in alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in Vlaanderen  

Gezien de blijvende cruciale rol van de Coördinerend en Raadgevende Artsen (CRA) in het medisch beleid en de beheersing van infecties in woonzorgcentra wordt de functie van de CRA in alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf verankerd.   

Waar voorheen enkel financiering was voorzien voor een CRA bij bewoners van woonzorgcentra met bijkomende erkenning (RVT), geldt dit vanaf 1 juli 2021 ook voor bewoners van woonzorgcentra zonder bijkomende erkenning (ROB) en centra voor kortverblijf. De vergoeding van de CRA wordt voor beide geïntegreerd in een basistegemoetkoming van 0.63 euro per dag per bewoner. Op voorwaarde dat het woonzorgcentrum of centrum voor kort verblijf voldoet aan de huidige erkenningsvoorwaarden voor de CRA.   

Naast de verankering van de financiering van de CRA wordt in dit besluit ook aangekondigd dat woonzorgcentra met bijkomende erkenning vanaf 1 juli minstens één hoofdverpleegkundige per 30 bewoners dienen aan te stellen. Immers, de Covid-19 crisis toonde tevens het belang van continuïteit in verpleegkundige aansturing. Daarnaast wordt meer ruimte voorzien voor het aanstellen van reactiveringspersoneel, bijvoorbeeld in het kader van mondzorg. 

Tegemoetkoming voor de CRA tussen de periode januari en juli 2021 

De subsidie voor de CRA werkzaam in centra zonder bijkomende erkenning wordt, net als in de periode juli en december 2020, via een afzonderlijke financieringsstroom betaald. Voorwaarden  voor de subsidie zijn: 

  1. Er is uiterlijk op 31 mei 2021 een ondernemingscontract gesloten met de CRA;  
  2. De CRA is minstens 2 uur en 20 minuten per week, per 30 bewoners actief in het woonzorgcentrum; 
  3. De gegevens van de CRA zijn ten laatst op 31 mei 2021 geregistreerd in de RaaS-webtoepassing. 

In deze brief vanuit de Vlaams Regering naar alle woonzorgcentra en CRA’s staat de berekening van de vergoedingsregeling concreet uitgewerkt. 

Vervolgtraject en visie op de rol van de CRA 

Gezien de evoluties in het werkveld en ervaring tijdens de COVID-19 crisis is duidelijk dat de rol van de CRA in samenwerking met het team in het woonzorgcentrum en collega-huisartsen geactualiseerd dient te worden. Dit ‘actualisatieproces’ is het afgelopen jaar door Domus Medica en Crataegus in gang gezet. We organiseerden een (online) reflectieproces met CRA’s, huisartsen en vertegenwoordigers van de koepels over de noodzakelijke aanpassingen aan de functie, de werking, de omkadering en de financiering van de CRA. In co-creatie met het veld is een discussienota geschreven met daarin concrete aanbevelingen over wat we verstaan onder goede ouderenzorg en randvoorwaarden voor de functieomschrijving van de CRA binnen sterk interdisciplinair teamwerk. De discussienota met voorstellen voor structurele veranderingen vormt de basis voor het vervolgtraject aangekondigd in de communicatie van het Vlaams kabinet. Het volledige discussiedocument vindt u hier terug. Afhankelijk van de uitkomsten van dit proces kan de huidige regelgeving in de toekomst terug herzien worden.  

Opleidingscyclus voor CRA’s start in september  

Door de verankering van de CRA functie in alle woonzorgcentra en centra voor kort verblijf zijn meer woonzorgcentra opzoek naar een CRA. Momenteel wordt de nieuwe opleidingsreeks voor zowel nieuwe en gevestigde CRA’s uitgewerkt. Naar verwachting start de eerste module in september 2021. Het programma zal gezien de huidige omstandigheden geheel online te volgen zijn. Binnenkort kunt u vanuit Domus Medica en Crataegus meer informatie verwachten over de nieuwe opleidingscyclus. 

Emy Kool
Expertisedomeinverantwoordelijke Chronische zorg
Domus Medica