Resultaten 10e covid-19-gezondheidsenquête

Tussen 17 en 27 maart 2022 namen 13.882 mensen deel aan de 10e COVID-19-gezondheidsenquête. Daarmee peilt Sciensano naar de gevolgen van de coronavirusepidemie bij de bevolking. In deze editie vroegen we specifiek naar de thema’s die de bevolking momenteel zorgen baren en naar de financiële gevolgen van de crisis. Deze enquête werd gelanceerd 10 dagen na de overschakeling van de coronabarometer naar code geel.

Impact van de coronacrisis op het dagelijks leven

Het percentage personen van 18 jaar en ouder dat een negatieve impact op verschillende levensdomeinen ervaart, neemt af naarmate de preventieve maatregelen worden versoepeld. Toch ligt dit percentage in maart 2022 nog steeds iets boven het niveau van in oktober 2021. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de preventieve maatregelen op het moment van de peiling nog maar pas waren afgeschaft. De crisis had in maart 2022 vooral nog een negatieve impact op reizen en vakantie (65%), het sociaal leven (63%) en vrijetijdsactiviteiten (56%). 

Sociale gezondheid

De cijfers rond ontevredenheid over sociale contacten en eenzaamheid zijn in positieve zin geëvolueerd ten opzichte van de 9e COVID-19-gezondheidsenquête. In maart 2022 gaf 24% van de personen aan ontevreden te zijn over hun sociale contacten, terwijl dit in december 2021 nog 51% was. Het percentage personen dat aangaf zich zeer eenzaam te voelen is gedaald van 28% in december 2021 tot 21% in maart 2022. 

Mentale gezondheid 

Mensen waren in maart 2022 veel tevredener met hun leven dan in december 2021: het percentage (zeer) tevreden mensen steeg van 66% naar 83%. Alleenwonenden (met of zonder kinderen) geven vaker aan ontevreden te zijn met hun leven (26%) dan personen die samenwonen als koppel (met of zonder kinderen) (11-13%).
Ook het aantal mensen dat kampt met angst- en depressieve stoornissen is gedaald, van respectievelijk 24% en 21% in december 2021 tot 19% en 16% in maart 2022. Hoewel dit een vooruitgang is, zijn deze cijfers nog ver verwijderd van de cijfers van vóór de pandemie (11% en 9,5% in 2018).

Thema’s die ons zorgen baren 

COVID-19 is niet (meer) het enige thema waarover mensen bezorgd zijn. De deelnemers van de enquête geven aan zich (grote) zorgen te maken over de prijzen van nutsvoorzieningen (68%), de oorlog in Oekraïne (60%) en de klimaatverandering (43%)

Zo gaf bijna 30% van de respondenten aan dat zij het reeds moeilijk hadden om hun uitgaven te dekken. Van de personen van 18 jaar en ouder die aan de enquête deelnamen, gaf:

  • 1 op de 10 aan achter te staan met de betaling van belastingen
  • 15% aan in de voorbije 3 maanden bang te zijn geweest om op heel korte termijn (= voor het volgende uitbetalingsmoment) geen geld meer te hebben voor voeding
  • 7% aan in de afgelopen 3 maanden daadwerkelijk zonder voedsel te zijn gevallen door een gebrek aan financiële middelen
  • 15% aan dat ze zich in de afgelopen drie maanden geen gezonde en evenwichtige voeding konden veroorloven.

Deze laatste drie cijfers zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van juni 2020 (respectievelijk 10%, 5% en 10%). De financiële situatie is moeilijker voor alleenstaanden met kinderen. Zij vormen duidelijk een risicogroep.

Meer details vindt u in het rapport over de 10e COVID-19-gezondheidsenquête.