Registratie netwerk- en groepspraktijken door de FOD

28 aug 2009

Ter informatie: De huisartsen kregen in juli een brief in de bus van de FOD-Volksgezondheid met de vraag in welke mate zij samenwerken met collega’s huisartsen. Deze vraag kadert in de uitvoering van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2009-2010, waarin, op verzoek van het ASGB, gevraagd werd groepspraktijken en netwerkpraktijken te registreren zodat zij voor hun GMD-patiënten geen hinder van de ziekenfondsen meer zouden ondervinden inzake terugbetaling.

Op het nu toegestuurde formulier, dat verre van volmaakt is, maar minstens toch de verdienste heeft een eerste stap te zetten naar de officiële registratie van de groepspraktijken en netwerkpraktijken, wordt de huisarts verzocht te noteren of hij/zij samenwerkt met andere collega’s huisartsen.

De huisarts kan opgeven of dit gebeurt in:

  • een wijkgezondheidscentrum (medisch huis);
  • een Huisartsen Onder Eén Dakpraktijk (vereniging van artsen die eenzelfde praktijk delen);
  • een netwerkpraktijk (een vereniging van artsen die over meerdere praktijken beschikken);
  • een praktijkopleider en zijn HAIO (een stagemeester en zijn/haar stagiair(s)) Volgens ons is dit tot nu toe niet wat onder “associatie” wordt verstaan

Voor die huisartsen onder die zowel deel uitmaken van een HOED-praktijk en, via de HOED-praktijk deel uitmaken van een netwerkpraktijk, raad ik aan dit uitdrukkelijk te vermelden.

Het formulier dient via mailen of per post opgestuurd te worden naar:

  • marguerite.betermiez@health.fgov.be
  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Gezondheidsberoepen, mevr. Betermiez – bureau 2D274, Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel.