Project Kafka: update september 2020

Jong Domus bindt de strijd aan tegen de administratieve overlast. Door het woud van de paperassen, e-forms en stempels, banen ze zich een weg. Gloort aan het einde van het pad de wijdse vlakte? Of is het slechts een open plek in het donkere bos? Hier bij een update over het avontuur. 

1. Ziekte attest korte duur (3 dagen) afschaffen

Onze Open brief in De Standaard was de aanzet voor de opstart van dit project. We finaliseren momenteel een visietekst met ondersteuning van Prof arbeidsgeneeskunde Lode Godderis en in overleg met Domus Medica en de voorzitters van de vakgroepen huisartsgeneeskunde. Dit gaan we voorleggen aan de federale minister van werk, economie en consumentenzaken met als doel het gesprek aan te gaan met alle betrokken actoren (zorgverleners, patiënten, werkgevers en werknemers) omtrent de afschaffing van de afwezigheidsattesten. 

Hoewel onze argumenten een pleidooi zijn voor het volledig afschaffen van het afwezigheidsattest wegens ziekte, zijn wij ons bewust dat verandering tijd vraagt. Ons voorstel is daarom een geleidelijke verandering aan de hand van een gefaseerde afschaffing. We vragen dan ook input en advies vanuit de Nationale Arbeidsraad en brengen dit onderwerp op de agenda van de regeringsonderhandelingen. Aan de hand hiervan starten we wetenschappelijke onderbouwing van onze theorieën en verschillende voorstellen in het tweede deel van 2020.

2. Uniform digitaal ongeschiktheidsattest werkgever + mutualiteit

Dit is volledig vervat in het Mult-eMediatt plan. Echter willen we via Domus Medica nog meer druk zetten om dit in 2021 reeds in een pilootproject van degelijke grootte te kunnen opstarten.

3. Invoeren Belgisch meldpunt voor administratieve vereenvoudiging in de zorg.

Jong Domus/ Project Kafka heeft naambekendheid verworven als instantie die deze rol opneemt onder artsen. We zijn in gesprek met Arts in Nood en de Orde der Artsen in de hoop een verdere samenwerking te verwezenlijken. Ondertussen mag iedereen nog naar kafka@jongdomus.be mailen ter melding van pijnpunten ter administratie of absurde voorbeelden ter oplijsting.

4. Geen attesten meer voor gezondheidskeuring/ paraplu-attesten op vraag van werkgever, sportorganisaties, voor vuurwapens en andere vergunningen, verzekeringen

Voedingsattest: Afschaffing gecommuniceerd in vorige mailing + via Domus Medica

Jachtattest: Overleg agentschap Bos en Natuur lopende: Indien jullie ervaring hebben met controle-geneeskunde (zoals bv CARA of IDEWE) of artsen kennen die hierin werkzaam zijn: gelieve ons te laten weten dat deze artsen mee kunnen doen in ons overleg

Onderwijsattest: Agentschap onderwijs en orde der artsen zijn akkoord met de afschaffing! We legden dit voor aan het kabinet van de  minister van onderwijs. Dit wordt de komende weken met Minister Ben Weyts besproken, gezien hiervoor een ministriële decreetaanpassing nodig is, hopen we dat we vanaf schooljaar 2021-2022 van deze verlichting verlost zijn

Medisch attest voor binnenvaart: Vlaams Agentschap Mobiliteit is van plan de medische keuring van personeel op binnenschepen open te trekken naar alle artsen ipv enkel via MEDEX. Wij gaan in overleg om te voorkomen dat dit attest door behandelend artsen dienst ingevuld te worden.

Verzekeringsonderzoeken bij onder andere schuldsaldo verzekering niet meer via huisarts (timing 2021, meer vrijwilligers en experts nodig)

...
 

5. Cijfermatig onderbouwen administratieve overbelasting

We hebben de dienst administratieve vereenvoudiging van de federale overheid een voorstel gedaan tot berekening wat de administratieve belasting is van sociaal verlof, attest ziekte korte duur, mult-eMediatt,  attesten gezondheidskeuring onderwijs; Afschaffen jaarlijkse verlenging terugbetalingsattest medicatie voor permanente aandoeningen. Ze hebben dit voorstel aanvaard en finaliseren de berekening komende weken.

We hebben partners binnen verschillende universiteiten op vakgroepen arbeidsgeneeskunde, huisartsgeneeskunde en (sociaal) recht die samen met ons degelijk wetenschappelijk onderzoek gaan plannen met betrekking tot de problematiek administratieve overbelasting.
 

6. Administratieve belasting bij kwetsbare populaties/toegankelijkheid van de zorg

We hebben een werkgroep opgestart met onder andere medewerking van Dokters van de wereld, Vakgroep equity van prof. Sara Willems, Violett, VWGC Meddimigrant en FEDASIL. 
 
Doelstellingen zijn:

  • Mediprima operationeel in EMD huisartsen (soort eFacturatie voor OCMW)
  • CoZo en eHealth toegang voor personen zonder eID/INSZ
  • Dringende medische hulpverlening vereenvoudigen
  • Sensibilisering en informeren huisartsen
  • Toegankelijke tolken en vertaaldiensten voor huisartsen

7. Sportkeuring bij inschrijving clubs en wedstrijden

Indien een keuring wetenschappelijk onderbouwd is in een specifiek situatie, moeten er duidelijke structuren de kwaliteit van deze keuring beschermen. Bij interesse om hulp te bieden voor dit deelproject, laat het ons dan weten. We zijn op zoek naar huisartsen die de bijkomende opleiding tot sportarts gedaan hebben en idealiter ook een kritisch orthopedist, fysisch geneesheer en cardioloog in samenwerking met SKA. (planning 2021 start werkgroep)

8. Hoofdstuk 4 hervorming

We vinden dit een achterhaald systeem. Meerwaarde van data voor RIZIV gaat ten koste van tijd van artsen en patiënten. Anderzijds is een beperking op (kostelijke) medicatie iets wat we niet zomaar overboord willen gooien. Ook aan de kant van de ziekenhuisartsen leeft deze frustratie volgens deze open brief in Medisfeer. Jullie bijdrage is gewenst indien jullie mee willen nadenken over de onderbouwing van onze vraag om dit te wijzigen, Wat hebben we als antwoord op overgebruik van bepaalde medicatie, Hoe doen andere landen het? Mogelijkheden voor ander systeem.