Patiënt mag (soms) gegevens laten wissen

Geeft de wet op de rechten van de patiënt de patiënt het recht om gegevens in zijn medisch dossier te rectificeren of te laten wissen? Over die vraag boog de Nationale Raad van de Orde der Artsen zich.

De patiënt heeft volgens de wet op de rechten van de patiënt het recht op zich in zijn patiëntendossier. Nu er steeds meer nadruk wordt gelegd op patient empowerment en de patiënt actiever deelneemt aan zijn zorgproces, zal de vraag tot inzage waarschijnlijk toenemen. Als gevolg hiervan zal waarschijnlijk ook de vraag van patiënten toenemen om bepaalde gegevens aan te passen of zelfs te wissen. 

De patiënt heeft het recht onverwijld rectificatie te krijgen van onjuiste persoonsgegevens. De patiënt kan ook bijkomende gegevens laten toevoegen. Het recht op rectificatie is een grondrecht. De arts die de wijzigingen aanbrengt, moet wel nauwgezet nagaan of de nieuwe gegevens correct zijn. Het rectificatierecht is niet gericht op de inhoudelijke juistheid van een medische diagnose, die het resultaat is van een professionele beoordeling en dus een medische opinie uitmaakt. Wordt de diagnose betwist, dan kan de arts wel noteren dat ze wordt betwist en door wie. Objectief vast te stellen vergissingen – bijvoorbeeld een foute spelling van de naam, een foute bloedgroep of een objectief vastgestelde fout in de diagnose – moeten steeds kosteloos worden verbeterd.

In bepaalde gevallen heeft de patiënt het recht dat gegevens in het dossier worden gewist. Dat recht is echter niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, voor het verstrekken van gezondheidszorg en voor zover de dossierhouder gebonden is tot het beroepsgeheim. De relevantie van het recht om gezondheidsgegevens kosteloos te laten wissen is dus gering. “De patiënt heeft bijgevolg niet het recht om relevante medische persoons- of gezondheidsgegevens te laten verwijderen uit zijn medisch dossier”, besluit de Nationale Raad. Dat betekent evenwel niet dat de arts om het even welke gegevens in het patiëntendossier mag opnemen. De arts moet rekening houden met de principes van minimale gegevensverwerking, proportionaliteit en noodzakelijkheid. “De gegevensverwerking is toereiken, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt”, vat de Nationale Raad samen.

Filip Ceulemans