Orde: “Correcte informatie over ereloon is noodzakelijk”

In zijn vergadering van december boog de Nationale Raad van de Orde der Artsen zich over de onduidelijkheid die bij patiënten blijkbaar heerst over de inning van het ereloon na een raadpleging. 

Tientallen patiënten beklaagden zich in het Radio 2-programma De Inspecteur over het feit dat ze enkele euro’s meer dienden te betalen dan het bedrag dat vermeld stond op het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp. De patiënten voelden zich hierdoor bedrogen en gaven aan dat hun vertrouwen in de arts hierdoor geschonden is. Ze vroegen zich tevens af waar ze duidelijke informatie konden vinden over de terugbetaling en inning van medische prestaties, en waar ze aangifte konden doen van onregelmatigheden. 

De Nationale Raad betreurt de aangekaarte wantoestanden en herinnert artsen aan artikel 33 van de Code van medische deontologie. Daarin staat dat “de arts zijn ereloon correct en op basis van de werkelijk geleverde prestatie bepaalt. Hij informeert de patiënt vooraf duidelijk over de bepaling van zijn ereloon.” Het is belangrijk dat artsen deze regel nauwgezet volgen omdat vertrouwen tussen arts en patiënt de basis is van een goede arts-patiëntrelatie. Daarom is het noodzakelijk dat de arts de patiënt voorafgaandelijk inlicht over het ereloon en de inning op een correcte manier uitvoert. 

Filip Ceulemans