Het Dixit-attest binnen de context van het onderwijs

De nationale raad van de Orde der Artsen stelt vast dat er nog onduidelijkheid bestaat over de deontologische regels met betrekking tot het opstellen van attesten – vooral dan het dixit-attest binnen de onderwijscontext. 

Een dixit-attest is een attest dat alleen op de verklaring van de patiënt gebaseerd is en niet op vaststellingen van de behandelende arts. Een dixit-attest is bijgevolg geen medisch attest. De onderwijsinstelling mag dit attest in aanmerking nemen om een problematische afwezigheid toe te kennen en de leerling en de ouder(s) te bevragen over de echte reden van afwezigheid.

Omwille van deze onduidelijkheden zetten ze de voornaamste regels nog even kort op een rij:

De arts mag nooit een geneeskundig getuigschrift afgeven voor schoolverzuim wegens niet-medische redenen. Denk hierbij aan familievakantie, problemen met transport enzovoort. 

Onder meer binnen de context van onderwijs kunnen artsen uitzonderlijk een dixit-attest opstellen omwille van gezondheidsredenen die ze niet of niet meer objectief kunnen vaststellen. Een dergelijk attest vermeldt uitdrukkelijk dat het attest werd opgesteld op basis van verklaringen van de betrokkene en niet aan de hand van de eigen medische vaststellingen van de arts. 

Op de website van de orde vindt u een model van een dixit-attest dat werd goedgekeurd door de nationale raad in overleg met het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor het overige dienen dixit-attesten ook te voldoen aan de algemene deontologische regels van toepassing op medische attesten

Yente Reinenbergh
Jurist Domus Medica