Forfait voor onbehandelbare incontinentie

30 jul 2012

Vanaf 28 november 2011 verleent de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging een forfaitaire tegemoetkoming van 150 euro per jaar aan verzekerden die niet in aanmerking komen voor het reeds bestaande incontinentieforfait, voor zover ze voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  • ze lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie;
  • ze hebben geen enkele van de incontinentieforfaits genoten in de loop van de 12 voorafgaande maanden;
  • ze verblijven niet in een verzorgingsinrichting waarvoor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan worden verleend;
  • ze hebben geen tegemoetkoming genoten voor autosondage of incontinentiemateriaal bedoeld in artikel 27 van de nomenclatuur;

Aanvraag: Het ziekenfonds kent de tegemoetkoming toe op basis van een Formulier aanvraag onbehandelbare incontinentieforfait  (PDF - 110 KB) of elk document dat de vermeldingen bevat die zijn opgenomen in dit model, dat dient te worden ingevuld door de behandelende huisarts.

Wettelijke basis: koninklijk besluit van 7 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in werking getreden op 28 november 2011.

(bron: website van het Riziv)