Eerstelijnsorganisaties vragen meer middelen voor zorgraden

In een gezamenlijke brief hebben elf koepels van de Vlaamse eerstelijnszorg, waaronder Domus Medica, bij minister Beke aangedrongen om dringend extra middelen te voorzien voor de zorgverstrekkers in de zorgraden. De 60 Vlaamse zorgraden moeten instaan voor de werking van de eerstelijnszones, voor meer buurtgerichte zorg en voor populatiemanagement. Om de betrokken zorgverleners aan boord te houden is een correcte vergoeding nodig.

Lokale zorg door lokale zorgverstrekkers garanderen

Financiering van zorgverleners in de zorgraden en kringen: vraag tot politiek debat

Aan de leden van de Vlaamse Regering

Aan de leden van de parlementaire commissie Welzijn en Volksgezondheid

Geachte,

Minister Beke heeft een hervormingstraject opgestart voor de 60 Vlaamse Zorgraden. Vóór het politieke zomerreces wil hij landen en in een nota aan de Vlaamse Regering vastleggen hoe die Zorgraden moeten instaan voor de werking van de eerstelijnszones, voor meer buurtgerichte zorg en voor populatiemanagement. Ook de subsidiëring van de Zorgraden moet ter sprake komen.

Een aantal enthousiaste zorgverleners engageerden zich de afgelopen jaren binnen de Zorgraad van hun Eerstelijnszone. Ze deden dat vrijwillig en bovenop hun standaard zorgverlening. Hun aanwezigheid op overlegmomenten en hun actieve deelname aan projecten zijn onmisbaar. Ze zijn onontbeerlijk voor een kwaliteitsvolle en vlotte gezondheidszorg. Zonder hen ook geen goede samenwerking in de eerstelijnszones, geen coördinatie die kan leiden tot Zorgzame Buurten. Ze moeten niet alleen deelnemen aan vergaderingen met andere gezondheidszorgverleners maar ook aan overleg met lokale besturen en diverse partners uit de welzijnssector. De voorbije twee jaar kwam daarbij nog het lokale crisismanagement van de Covid-19 pandemie. Dat bewees de relevantie van de Zorgraden, maar verhoogde enorm de werkdruk.

Om geëngageerde zorgverleners gemotiveerd te houden voor zo’n intens engagement is een correcte vergoeding vereist. Om de Zorgraden duurzaam te houden is het noodzakelijk dat de tijd die zorgverleners er voor vrijmaken betaald wordt. Die tijd kunnen zij immers niet inzetten voor wel betaalde gezondheidszorg. De enthousiastelingen van het eerste uur geven aan dat het een illusie is dat ze bereid kunnen blijven om nog verder onbezoldigd mee te werken. Deze situatie wensen ze niet langer vol te houden.

Het engagement van zorgverleners staat zo onder druk dat ze zullen afhaken. Zorgraden zonder zorgverleners dreigen administratieve waterhoofden te worden.

Deze problematiek werd al verschillende malen aangekaart bij minister Beke en zijn kabinet. Tot op heden kwam er echter nog geen voorstel van oplossing. Integendeel! Aan de parlementaire commissie Welzijn en Volksgezondheid liet de Minister recent weten dat hij hiervoor geen extra middelen zal vragen, noch dat hij er zelf vrij zal maken, ondanks het feit dat er heel veel subsidies toegekend worden aan allerhande andere projecten. Hij motiveerde zijn standpunt met het feit dat volgens hem de deelname van zorgverstrekkers aan de Zorgraden reeds gedekt is door een bestaande subsidie. De middelen waar hij naar verwees, zijn totaal onvoldoende: 750.000 euro voor 11 zorgberoepsgroepen samen, die meer dan 100.000 zorgverleners vertegenwoordigen. Die subsidie dient bovendien voor andere opdrachten: het oprichten van kringen zoals die al langer bestaan voor huisartsen, het ondersteunen van reeds opgerichte kringen met zowel een coördinator als met inhoudelijke adviezen, praktische ‘tools’, het uitwisselen van goede praktijken, het meewerken aan de Sociale Kaart, enzovoort.

Om al deze redenen vragen we dringend een onderhoud met Minister Beke en behandeling van deze problematiek, die de duurzaamheid van de Zorgraden bedreigt, tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

Ondertekenende koepels van zorgverstrekkers op de éérste lijn:

 • AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie
 • Belgische Vereniging der Podologen
 • Domus Medica
 • Ergotherapie Vlaanderen
 • Federatie Vrije Beroepen
 • Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen
 • NVKVV, Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen
 • Verbond der Vlaamse Tandartsen
 • Vlaams Apothekers Netwerk & Algemene Pharmaceutische Bond
 • Vlaams Artsensyndicaat
 • Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen
 • Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
 • Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen
 • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
 • Vlaamse Vereniging voor Logopedisten