Een nieuwe terugbetalingsregeling voor raadpleging op afstand vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus worden de huidige prestatiecodes, die bij het begin van de COVID-19-crisis werden voorzien voor triage en advies in het kader van de continuïteit van de zorg voor de artsen, vervangen door nieuwe nomenclatuurcodes voor raadplegingen op afstand.  

In juni keurde de NCAZ via een schriftelijke raadpleging een nieuwe tijdelijke regeling voor raadpleging op afstand goed. Het nieuwsbericht van 23/6 kan u hier terugvinden. 

Wat verandert er nu concreet?

De codes voor triage (101990 en 101835) en adviezen voor continuïteit van zorg (101135), die dateren uit het begin van de coronacrisis, zijn vanaf 1 augustus niet meer geldig en worden vervangen. 

In tegenstelling tot het huidige kader moeten de patiënten een deel van het bedrag zelf betalen (zie verder in dit bericht).

Het toepassen van de derdebetalersregeling blijft verplicht.

Welke nomenclatuurcodes gelden vanaf 1 augustus?

Een overzicht van de nieuwe nomenclatuurcodes die van toepassing zijn vanaf 1 augustus 2022:

Nomenclatuur code Omschrijving Honorarium Persoonlijk aandeel rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder verhoogde tegemoetkoming
101673 Videoraadpleging door een huisarts 23,06 EUR 1 EUR 4 EUR
101695 Videoraadpleging door een arts-specialist 23,06 EUR 1 EUR 4 EUR
101710 Videoraadpleging door een huisarts op basis van verworven rechten of een houder van het artsendiploma 14,41 EUR 1 EUR 3,5 EUR
101732 Telefonische raadpleging door een arts 10,38 EUR 1 EUR 2 EUR

 

Welke raadplegingen komen in aanmerking voor terugbetaling?

In tegenstelling tot het huidige kader, zullen de telefonische raadplegingen en videoraadplegingen onbeperkt terugbetaald worden. Met andere woorden er komt geen limiet op het aantal terugbetaalde raadplegingen op afstand.

In het Koninklijk Besluit zijn er wel voorwaarden verbonden aan de terugbetaling. Volgende raadplegingen komen in aanmerking:

 • Raadplegingen of afstand kunnen bij een behandelrelatie met de patiënt. Dit wil concreet zeggen: 
  • Ofwel via een GMD (of een andere arts van deze praktijk)
  • Ofwel indien er in het lopend kalenderjaar of in ten minste één van de twee kalenderjaren voorafgaand aan de raadpleging op afstand een fysieke raadpleging heeft plaatsgevonden.
 • Raadplegingen op afstand kunnen bij een doorverwijzing door de arts naar een arts-specialist. De specialist moet in het verslag van de raadpleging de doorverwijzende arts vermelden.
 • Raadplegingen of afstand zijn mogelijk in het kader van een georganiseerde huisartsenwachtdienst
 • Een raadpleging op afstand kan enkel gebeuren op aanvraag van de patiënt en na akkoord van de arts. De arts moet ook toegang hebben tot het patiëntendossier tijdens de raadpleging op afstand.
 • Het platform voor het uitvoeren van videoraadplegingen moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Communicatie verloopt via end-to-end encryptie
  • Communicatie wordt niet opgeslagen op het platform
  • Indien het platform andere functies bevat, naast de mogelijkheid tot video- of audiocommunicatie, waaronder de uitwisseling van documenten, worden die aangeboden op zo’n manier dat de gebruikers de toepasselijke wettelijke bepalingen na kunnen leven, zoals beschreven op de website van eHealth
  • Op de website van eHealth kan u een lijst met nuttige platformen terug vinden voor raadplegingen zonder fysiek contact. Deze lijst is echter niet volledig, en elk platform dat voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden mag gebruikt worden.

Hoe kan u het remgeld innen?

Voor Domus Medica is de financiering uitermate problematisch. Er is een algemene consensus dat een teleconsult alleen aangerekend kan worden als het om een volwaardig consult gaat (bevragen van patiënt, evaluatie maken, planning meedelen). Het is onbegrijpelijk waarom het tarief ineens wordt gehalveerd. 

Domus Medica heeft tijdens de verschillende vergaderingen oplossingen voorgesteld zowel naar financiering als naar het innen van het remgeld. Beide voorstellen zijn voor deze regeling niet gevolgd. 

 • Voor de financiering stelde Domus Medica voor om telefonische consultatie te vergoeden per patiënt en de videoraadpleging gelijk te stellen aan een fysieke raadpleging.
 • Voor het innen van het remgeld gaf Domus Medica een expliciete rol aan de verzekeringsinstellingen waarin de verzekeringsinstellingen de totale som vergoeden aan de verstrekker en op kwartaalbasis een overzicht geven aan de verzekerde zodat zij de gekoppelde remgelden uitbetalen rechtstreeks aan de verzekeringsinstellingen.  

Deze tijdelijke regeling voorziet wel in een persoonlijk aandeel voor de patiënt. Het is voor Domus Medica niet duidelijk hoe een arts dit aandeel vlot kan innen. Mogelijkheden zijn:

 • Tijdens de raadpleging op afstand vragen om het persoonlijk aandeel onmiddellijk over te schrijven via een app.
 • Tijdens de raadpleging op afstand melden aan de patiënt dat tijdens een volgend fysieke raadpleging het persoonlijk aandeel zal geïnd worden.

Wat brengt de toekomst?

Voor Domus Medica blijven fysieke consultaties altijd een hoeksteen van de huisartsgeneeskundige zorg, maar de covidcrisis heeft ons geleerd dat teleconsultaties een vaste plaats in ons werk zullen krijgen, als aanvulling op de fysieke consultaties. 

Deze tijdelijke regeling biedt geen enkel kader voor de toekomst. Domus Medica vindt dit onbegrijpelijk. Met het oog op een definitieve regeling is er in het voorjaar een expertengroep opgestart onder leiding van professor dr. Ann Van Den Bruel. Domus Medica werkte hier actief aan mee. In deze werkgroep lag de focus op de huisartsgeneeskunde. Domus Medica stelt vast dat er wel een duidelijk kader voorligt in het eindrapport van de expertengroep. Bijgevolg dringt Domus Medica erop aan dat dit rapport absolute prioriteit krijgt. Zij hopen dat er tegen eind 2022 een definitief algemeen kader in voege kan treden, zodat dit tijdelijk kader zo snel mogelijk kan verdwijnen. 

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijk Beroepspromotie