COVID-19: extra psychologische hulp voor zelfstandigen

De geestelijke gezondheid is een ernstig aandachtspunt dat extra van belang is gedurende deze gezondheids- en financiële crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Onder mensen met een hoog risico op psychische nood of zelfs zelfdoding, vormen de zelfstandigen een belangrijke risicogroep.

Daarom heeft het Verzekeringscomité van het Riziv, op vraag van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maandag zijn goedkeuring gegeven aan een overeenkomst met een VZW belast met het realiseren van een aanvullend ondersteuningsaanbod specifiek voor zelfstandigen.

8 gratis sessies psychologische zorg voor zelfstandigen

Zelfstandigen met psychische noden zullen binnenkort een beroep kunnen doen op maximaal 8 gratis sessies psychologische zorg bij een klinisch psycholoog/orthopedagoog.

Zelfstandigen krijgen toegang tot dit aanbod vanuit:

  • een specifieke gratis hulplijn en/of
  • of een alarm dat geactiveerd wordt door
    • “Verkenners” (bijvoorbeeld: curatoren, banken, ondernemingsloketten, sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, sociale secretariaten, zorgverleners, enz.)
    • of klinisch psychologen/orthopedagogen die regelmatig in contact komen met zelfstandigen.

Een telefonische hulplijn en een netwerk "verkenners"

Gratis telefonische lijn

Iedere zelfstandige in psychologische nood kan rechtstreeks hulp krijgen door te bellen naar de gratis tweetalige hulplijn: 0800 300 25.

Verkenner en online "waarschuwing"

Ons doel is zelfstandigen in nood zo vroeg mogelijk te identificeren om hen naar aangepaste hulp door te verwijzen en zo te voorkomen dat hun onbehagen evolueert naar ernstigere psychische stoornissen en een mogelijk risico op zelfmoord. Om diegenen te helpen die misschien aarzelen om de eerste stap naar psychologische hulp te zetten, is het ook mogelijk om een beroep te doen op "verkenners".

Een verkenner heeft een rol als verbindingsschakel tussen de zelfstandige in nood en een behandeling die aan zijn noden is aangepast. De persoon die zich als "verkenner" inzet, staat door zijn beroep in contact met de zelfstandige. Bijvoorbeeld een zorgverlener, een ander hulpplatform, een OCMW-medewerker, maar ook een boekhouder, een vakbond, een sociale verzekeringsinstelling, een bankier, enz..

Deze "verkenner" (of een klinisch psycholoog of orthopedagoog die de overeenkomst met de vzw heeft ondertekend) activeert een "waarschuwing" via een online formulier. Uiteraard zal deze "waarschuwing" alleen met akkoord van de zelfstandige in werking worden gezet.

De vzw neemt vervolgens contact op met deze zelfstandige en verwijst hem door naar een klinisch psycholoog of een "geconventioneerde" klinisch orthopedagoog die in de buurt van zijn woonplaats werkt. Als een van de klinisch psychologen of orthopedagogen die bij de actie betrokken is, het alarm zelf activeert, kan hij de follow-up rechtstreeks op zich nemen.

Een zelfstandige kan dus op 2 manieren worden geholpen:

  • Door zelf te bellen naar 0800 300 25
  • Door een alarm dat wordt geactiveerd door een "verkenner" of een klinisch psycholoog of orthopedagoog die de overeenkomst met de vzw "Un pass dans l'impasse" heeft ondertekend.

Reactie van AADM

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica erkent de nood aan extra ondersteuning voor zelfstandigen.

AADM vraagt evenwel aandacht voor het protocolakkoord dat is afgesloten tussen de federale regering en de gemeenschappen en de gewesten betreffende de gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod in het bijzonder voor de kwetsbare doelgroepen die het meest geraakt werden door de COVID-19 pandemie.  
Dit protocolakkoord bouwt verder op het akkoord van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 28 oktober en de federale Ministerraad van 30 oktober 2020 om het psychisch zorgaanbod te versterken in de eerste lijn.

Binnen de transversale commissie GGZ is men dit protocol verder aan het uitwerken. Om deze reden is het voor AADM noodzakelijk dat extra projecten kaderen in het geheel rond GGZ. Het is de bedoeling om het psychisch zorgaanbod verder uit te bouwen dichtbij de leefomgeving van de burger en in samenwerking met de actoren in de eerste lijn.