Ambitieuzer milieubeleid gevraagd

Een brede coalitie van milieu- en gezondheidsorganisaties roept de regionale ministers van milieu op om tot een ambitieus Belgisch standpunt te komen en zo een ambitieuze nieuwe Europese richtlijn rond luchtkwaliteit af te dwingen. 

Op 20 juni bespreken de Europese ministers bevoegd voor leefmilieu de nieuwe Europese richtlijn over luchtkwaliteit. Een niet onbelangrijke richtlijn omdat meerdere studies de afgelopen jaren aantoonden dat luchtverontreiniging een aanzienlijke en vermijdbare belasting vormt voor de samenleving. Zo berekende wetenschappelijk instituut Sciensano dat negen Belgen op tien worden blootgesteld aan fijnstofconcentraties die hoger zijn dan de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens het Europees Milieuagentschap leidt dat in ons land tot ongeveer 7500 vroegtijdige overlijdens.  

Luchtverontreiniging heeft bovendien niet enkel een negatieve impact op de fysieke gezondheid (ademhaling, werking van hart en bloedvaten), maar ook op de mentale gezondheid. Dat heeft op zijn beurt een nefaste invloed op de sociale zekerheid. Meteen ook de reden waarom de Europese Commissie ervan overtuigd is dat de kosten die de luchtkwaliteitsmaatregelen met zich meebrengen, niet opwegen tegen de baten.  

De drie gewesten van het land bespreken momenteel een voorstel van Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) om tot een gezamenlijk Belgisch standpunt te komen op de bijeenkomst van de Europese ministers op 20 juni. Milieuverenigingen en organisaties actief in de gezondheidssector roepen de ministers – naast Demir ook nog Céline Tellier en Alain Maron) – op een standpunt in te nemen dat verder gaat dan het voorstel van de Europese Commissie. De grenswaarden die de commissie voorstelt, zijn maar half zo ambitieus als wat de Wereldgezondheidsorganisatie naar voor schuift.  

Concreet schuiven een aantal middenveldorganisaties waaronder Bond Beter Leefmilieu, vier ziekenfondsen, Kom op Tegen Kanker, Greenpeace en Recht op Lucht, vier aanbevelingen naar voor: 

  1. De EU-luchtkwaliteitsnormen voor 2030 moeten volledig worden afgestemd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de meest recente wetenschappelijke gegevens 
  2. Het publiek moet beter worden ingelicht, met de nadruk op kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en kinderen 
  3. Het luchtkwaliteitsmeetnet moet worden versterkt 
  4. Uitstelopties, waardoor lidstaten achterpoortjes kunnen vinden, moeten worden geblokkeerd 

Filip Ceulemans