Aangepaste COVID-procedures vanaf 25 januari

Zoals u wellicht al gehoord heeft, zijn er verschillende veranderingen op til in verband met de procedures. Verschillende van die wijzigingen moeten echter nog bevestigd worden door het Overlegcomité dat morgen zal plaatsvinden. Zoals steeds zal u op de website van Sciensano de meest actuele procedures terugvinden.

Reeds vele malen in deze crisis is terecht gewezen op het belang van heldere en éénduidige communicatie. Enkel op die manier kan verwarring bij patiënten en collegae voorkomen worden. Daarom willen wij u graag een stand van zaken geven, ook al zijn nog niet alle beslissingen afgerond. Uiteraard informeren wij u ook zo snel mogelijk als er verdere duidelijkheid is.

Testen van hoog-risico contacten

Vanaf maandag 25/01 worden asymptomatische hoog-risico contacten niet enkel getest om de quarantaine vervroegd te beëindigen maar ook zo snel mogelijk na identificatie. De 1e test laat toe om zo nodig bijkomende maatregelen te treffen voor “contacten van contacten”. Het call center zal daarvoor 2 testcodes uitsturen. Indien het hoog-risicocontact >72u na het laatste hoog-risicocontact geïdentificeerd wordt, wordt enkel een test aan het einde van de quarantaine aanbevolen (en zal slechts 1 code worden uitgestuurd) om te vermijden dat testen elkaar te snel opvolgen.

Uit de mededeling van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona:

"Op advies van de Taskforce Testing van het Regeringscommissariaat Corona heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vandaag beslist dat, vanaf 25 januari 2021, alle hoog risicocontacten dienen getest te worden op dag 1 én dag 7 van de quarantaine. Dit is nodig om de verspreiding van het virus verder in te dijken. Het is ook realistisch omdat de mogelijkheid om zich te laten testen grotendeels geautomatiseerd is (namelijk met een SMS) waardoor de huisartsen minder belast worden. Er is ook voldoende testcapaciteit om de stalen voldoende snel te analyseren. De IMC roept daarom iedereen die symptomen heeft, of een hoog risico heeft gelopen, op om zich zo snel als mogelijk te laten testen."

Duur van isolatie / quarantaine bij nieuwe varianten

Er is heel wat media-aandacht geweest voor enkele pilootprojecten met bijkomende maatregelen voor personen waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn met ‘een nieuwe variant’. De RAG nam kennis van (de resultaten van) deze pilootprojecten en besliste dat er géén andere maatregelen getroffen moeten worden bij vermoeden van nieuwe varianten. Mogelijk wijzigt wel de duur van de isolatie voor milde gevallen van COVID-19. Dit voorstel moet nog verder besproken worden en is nog NIET goedgekeurd.

Hoog-risico contacten bij kinderen in de lagere school

De meest recente resultaten uit de UK wijzen op een 30-50% hogere besmettelijkheid van de B.1.1.7 variant maar met behoud van de reeds gekende gradiënt per leeftijd, waarbij jongere kinderen minder makkelijk besmet raken. In het kader van de verhoogde besmettelijkheid, stelde de RAG voor om ook bij kinderen in de lagere school bepaalde medeleerlingen als hoog-risico contact te beschouwen, waarvoor dan testen en quarantaine noodzakelijk zijn. Het is momenteel nog onbekend vanaf wanneer deze wijziging doorgevoerd wordt.

Fiches voor huisarts en patiënt

De fiches voor huisarts en patiënt van Domus Medica zullen op 25/1 aangepast worden, wanneer de aangepaste procedures ook op de website van Sciensano gepubliceerd zijn.

U vindt de actueel geldende procedures steeds op de website van Sciensano.