Impulseo

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

Nieuwe regeling voor aanvraag 2022

Vanaf januari 2023 geldt een nieuwe regeling voor het aanvragen van de financiële ondersteuning. 

U kunt er meer over lezen in dit nieuwsbericht: Financiële ondersteuning voor huisartsen (vroeger: Impulseo)

Onderstaande webpagina is nog niet aangepast aan deze nieuwe informatie. We zorgen hier zo spoedig mogelijk voor . 

U kunt zoals voorheen met al uw vragen en dossiers terecht bij Annemie Verwilt.


Voor Vlaanderen kan u uw aanvraag voor een tegemoetkoming voor praktijkassistentie of telesecretariaat of een renteloze lening doen via Domus Medica, erkend steunpunt voor Impulseo. Op eenvoudig verzoek sturen we u gratis een aanvraagformulier of u kan ze hieronder downloaden. Aanvragen mogen per mail of per post doorgestuurd worden.

Vanaf 2023 kunnen ook Brusselse huisartsen, aangesloten bij BHAK, via deze weg een aanvraag indienen.

Stuur een e-mail naar: annemie.verwilt@domusmedica.be of bel naar 03 425 76 76 .

Aanvragen volgens het Brussels subsidiemechanisme dienen te gebeuren via de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Impulseo I: Tussenkomst in de installatie van huisartsen

Huisartsen die een individuele praktijk opstarten of in een huisartsengroepering (groepspraktijk) stappen, kunnen een renteloze lening krijgen.

Voor praktijken in Vlaanderen:

1. Renteloze lening van max. 35 000 euro
 • Voorwaarde: aan te vragen binnen de 4 jaar na erkenning als huisarts of terugkeer uit een ontwikkelingsland of als laatstejaars haio bij aankoop van een vastgoed waarin een praktijk wordt gevestigd.
 • Afbetaling op 5 jaar aan 0% interest 
2. Premie 
 • De premie voor installatie in een huisartsarme zonen kan sinds september 2020 niet meer aangevraagd worden

Voor praktijken in Brussel:

Meer informatie + aanvraagformulieren vindt u op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 • De installatiepremie (Impulseo I) werd op 27 februari 2022 vervangen door een nieuw subsidiemechanisme dat vastgelegd is in het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 januari betreffende de ondersteuning van de multidisciplinaire praktijken en jonge artsen.

  Maak je deel uit van een Brusselse multidisciplinaire structuur? Ben je een jonge huisarts en wil je je beroep uitoefenen in een wijk met een huisartsentekort in het Brussels Gewest? Dan kom je in aanmerking voor financiële steun van de GGC!

  Wat houdt het nieuwe besluit in?

  Deze hervorming is bedoeld als een aanmoediging voor diverse gezondheidsprofessionals om zich te verenigen en een activiteit uit te oefenen of te blijven uitoefenen op het Brussels grondgebied, om zo eerstelijnszorg te garanderen aan de Brusselse bevolking.

  De nieuwe regeling dient om prioritair subsidies toe te kennen aan multidisciplinaire structuren die gevestigd zijn in een wijk met een huisartsentekort. Ze laat ook toe de installatie van jonge huisartsen te ondersteunen.

 • Multidisciplinaire structuren (die voldoen aan alle criteria van het besluit) kunnen een subsidie van maximaal 150.000 euro krijgen. Multidisciplinaire structuren die bovendien gevestigd worden in een wijk met een huisartsentekort, kunnen tot 225.000 euro subsidie krijgen.

Wil je gebruikmaken van die subsidie? Bekijk dan zeker de pagina Subsidiemechanisme. Je vindt er alle praktische en juridische informatie over de toekenning van deze subsidie.

Jonge huisartsen (die voldoen aan alle criteria van het besluit) kunnen een subsidie van maximaal 15.000 euro krijgen als ze zich vestigen in een wijk met een huisartsentekort in het Brussels Gewest.

Impulseo II en III: tussenkomst in de loonkosten voor een administratief bediende of telesecretariaat

Dankzij Impulseo II en III zorgt het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voor een tegemoetkoming in een deel van de loonkosten van de bediende en voor de kosten van een telesecretariaat.

In Vlaanderen heeft het Agentschap voor Zorg en Gezondheid voor die tegemoetkoming een overeenkomst gesloten met het PMV, dat optreedt als beheerder.

In Brussel wordt Impulseo beheerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

1. Tegemoetkoming voor de loonkosten:

Deze tegemoetkoming dekt een deel van de loonkosten van de werknemer die de individuele huisarts of de groepspraktijk bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.

Voorwaarden?

 • De praktijk stelt minstens een derde van één voltijds equivalent te werk met een arbeidsovereenkomst.
 • De praktijk maakt gebruik van een gelabeld elektronisch medisch dossier.
 • De huisarts beheert minstens 150 Globaal Medische Dossiers (GMD). Voor groepspraktijken is dit 150 dossiers x aantal huisartsen in de praktijk. Er wordt gekeken naar de GMD's van het jaar voor de kosten zijn gemaakt, dus bij de aanvraag 'kosten 2021', wordt gekeken naar de GMD's van 2020.

Bedrag van de tegemoetkoming?

Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 6569,29 in Vlaanderen en € 6792.20 in Brussel (in 2019, wordt jaarlijks geïndexeerd) per huisarts.

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met volgende parameters: globale loonkost, aantal huisartsen in de praktijk en aantal uren praktijkassistentie.

2. Kosten voor telesecretariaat

Er is een tegemoetkoming voorzien voor kosten voor diensten van medisch telesecretariaat. Zowel huisartsengroeperingen als individuele huisartsen mogen de tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden?

De praktijk maakt gebruik van een telefonisch en online afsprakenbeheer.
De huisarts beheert minstens 150 Globaal Medische Dossiers (GMD). Voor groepspraktijken is dit 150 dossiers x aantal huisartsen in de praktijk. Er wordt gekeken naar de GMD's van het jaar voor de kosten zijn gemaakt, dus bij de aanvraag 'kosten 2021', wordt gekeken naar de GMD's van 2020.

Wat is telesecretariaat?

Het medisch telesecretariaat beantwoordt de telefonische oproepen van de huisartspraktijk. De huisarts heeft toegang tot een online agenda en zijn oproepen via internet, outlook en smartphone.
 

Bedrag van de tegemoetkoming?

Het jaarlijks bedrag van de tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van:

 • € 3.474 voor de individuele huisarts  of voor de huisarts die deel uitmaakt van een groepering in Vlaanderen.
 • € 3.901,74 voor de individuele huisarts  of voor de huisarts die deel uitmaakt van een groepering in Brussel.

3. Enkele voorwaarden

Aandacht: cumulatieverbod

De tegemoetkomingen voor de loonkosten mogen niet worden gecumuleerd met de tegemoetkomingen bestemd voor de kosten van een telesecretariaat.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

De erkende huisarts die een beroep doet op dit luik van Impulseo II en III moet minimum 150 GMD's beheren. Hij moet hiervoor rekening houden met het aantal beheerde GMD's in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Recent erkende huisarts: soepelere voorwaarden

De voorwaarden met betrekking tot de GMD's zijn niet van toepassing. Alleen het gebruik van een elektronisch medisch dossier is vereist. Voor de loonkost 2018 moet onder "recent erkende huisarts" verstaan worden, de huisarts die in 2017 of 2018 is erkend.

Arbeidsovereenkomst

Impulseo II en III betreft de loonkosten die verschuldigd zijn in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst moet een duidelijke omschrijving bevatten van de taken van de bediende met betrekking tot het onthaal en het praktijkbeheer.  De overeenkomst moet ook een loon garanderen dat in overeenstemming is met het barema dat door het bevoegde paritair comité is vastgesteld.

Bijkomende voorwaarden voor Brussel

 • De arts of de artsengroepering is verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk.
 • Elke arts moet ten minste één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.
 • Elke arts moet bij een huisartsenkring ingeschreven zijn op 1/1/2021.
 • Elke arts moet aan de wachtdienst deelnemen op 1/1/2021.

Aanvraagformulieren Impulseo II & III

De aanvraagformulieren voor Impulseo II en III vindt u hieronder terug.
De juiste formulieren vindt u terug op basis van 3 criteria:

 • de regio waarin uw praktijk zich bevindt: Vlaanderen of Brussel
 • soort praktijk: solopraktijk, groepspraktijk als feitelijke vereniging of groepspraktijk als rechstpersoon
 • welke aanvraag? praktijkassistentie of telesecretariaat (Opgelet! cumulatie van beide premies is niet mogelijk)

Impulseo II & III Vlaanderen

Impulseo II & III Vlaanderen: aanvraagformulier voor praktijkassistentie of telesecretariaat

Download hier de nodige documenten voor aanvraag voor praktijkassistentie of telesecretariaat van een praktijk gelegen in Vlaanderen. U dient te kiezen voor

 1. Groepspraktijk als feitelijke vereniging
 2. Groepspraktijk als rechtspersoon
 3. Solopraktijk

Voor de aanvraag praktijkassistentie moet u ook de bijkomende attesten indienen, deze zijn niet nodig voor de aanvraag premie telesecretariaat.

Impulseo II & III Vlaanderen: bijkomende attesten premie voor loonkost praktijkassistentie

Deze attesten dient u voor de aanvraag praktijkassistentie áltijd in te leveren, ongeacht soort praktijk.

Impulseo II & III Brussel: bijkomende attesten

Deze attesten dient u voor de premie aanvraag praktijkassistentie áltijd in te leveren, ongeacht soort praktijk.

U kan uw aanvraag voor een premie of lening doen via Domus Medica, erkend steunpunt voor Impulseo. Op eenvoudig verzoek sturen we u gratis een aanvraagformulier of u kan ze hierboven downloaden. Aanvragen mogen per mail of per post doorgestuurd worden.

Stuur een e-mail naar: annemie.verwilt@domusmedica.be of bel naar 03 425 76 76 (werkdagen van 09.00-16.00 uur).

Publicatie datum
17 jul 2018
Revisiedatum
19 jan 2023