Aanvraag renteloze lening en tegemoetkoming praktijkondersteuning - Impulseo

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

Nieuwe regeling voor aanvragen

Vanaf januari 2023 geldt een nieuwe regeling voor het aanvragen van de financiële ondersteuning. 

U kunt er meer over lezen in dit nieuwsbericht: Financiële ondersteuning voor huisartsen (vroeger: Impulseo)

U kunt zoals voorheen met al uw vragen en dossiers terecht bij Annemie Verwilt.


Voor Vlaanderen kan u uw aanvraag voor een tegemoetkoming voor praktijkassistentie of telesecretariaat of een renteloze lening doen via Domus Medica, erkend steunpunt voor Impulseo. Op eenvoudig verzoek sturen we u gratis een aanvraagformulier of u kan ze hieronder downloaden. Aanvragen mogen per mail of per post doorgestuurd worden.

Vanaf 2023 kunnen ook Brusselse huisartsen, aangesloten bij BHAK, via deze weg een aanvraag indienen.

Stuur een e-mail naar: annemie.verwilt@domusmedica.be of bel naar 03 425 76 76 .

Aanvragen volgens het Brussels subsidiemechanisme dienen te gebeuren via de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Lening voor de opstart of uitbouw van een huisartsenpraktijk

Huisartsen die een individuele praktijk opstarten of in een huisartsengroepering (groepspraktijk) stappen, kunnen een renteloze lening aanvragen van 35.000 euro en een bijkomende lening van 10.000 euro.

Voor praktijken in Vlaanderen:

1. Renteloze lening van max. 35 000 euro
 • Voorwaarden:
  • eerste installatie in een nieuwe of bestaande individuele praktijk of groepspraktijk
  • als erkend huisarts praktijkvoeren in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebeid Brussel-Hoofdstad
  • aan te vragen binnen de 5 jaar na installatie (= datum vanaf wanneer de erkende huisarts deelneemt aan de medische permanentie)
  • aan te vragen door een startende actieve huisarts (= max. 15 jaar na erkenning of binnen 2 jaar na terugkeer uit het buitenland als u daar meer dan één jaar actief was) 
  • aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio
 • Afbetaling op 5 jaar aan 0% interest 

Een huisarts in opleiding kan de lening ook aanvragen voor zijn installatie als hij kan aantonen dat hij zich binnen een jaar zal installeren en een aankoopbewijs kan voorleggen van een pand.

2. Bijkomende renteloze lening van max. 10 000 euro

Deze lening dient voor een bijkomende ruimte of bijkomende infrastructuur voor de samenwerking met een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner.

 • Voorwaarden:
  • eerste installatie in een nieuwe of bestaande individuele praktijk of groepspraktijk
  • als erkend huisarts praktijkvoeren in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebeid Brussel-Hoofdstad
  • aan te vragen door een startende actieve huisarts (= max. 15 jaar na erkenning of binnen 2 jaar na terugkeer uit het buitenland als u daar meer dan één jaar actief was) 
  • aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio
  • de huisartsenpraktijk moet een samenwerking aangaan met een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in loondienst. De arbeidsovereenkomst moet worden doorgestuurd.
  • de huisarts die de lening aanvraagt, moet bijdragen in de kosten voor een bijkomende ruimte of bijkomende infrastructuur voor de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. U zal dit moeten bewijzen met een overzicht van de verdeling van de kosten voor de bijkomende ruimte of bijkomende infrastructuur.
  • Enkel de kosten die gemaakt worden nà het indienen van het dossier komen in aanmerking
Hoe de leningen aanvragen?

De aanvragen voor de renteloze leningen gebeuren digitaal

Hier kan u de handleiding vinden om een renteloze lening aan te vragen. 

U kan de aanvraag ook indienen via Domus Medica. U kan hiervoor terecht bij annemie.verwilt@domusmedica.be.

Voor praktijken in Brussel:

Meer informatie + aanvraagformulieren vindt u op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 • De installatiepremie (Impulseo I) werd op 27 februari 2022 vervangen door een nieuw subsidiemechanisme dat vastgelegd is in het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 januari betreffende de ondersteuning van de multidisciplinaire praktijken en jonge artsen.

  Maak je deel uit van een Brusselse multidisciplinaire structuur? Ben je een jonge huisarts en wil je je beroep uitoefenen in een wijk met een huisartsentekort in het Brussels Gewest? Dan kom je in aanmerking voor financiële steun van de GGC!

  Wat houdt het nieuwe besluit in?

  Deze hervorming is bedoeld als een aanmoediging voor diverse gezondheidsprofessionals om zich te verenigen en een activiteit uit te oefenen of te blijven uitoefenen op het Brussels grondgebied, om zo eerstelijnszorg te garanderen aan de Brusselse bevolking.

  De nieuwe regeling dient om prioritair subsidies toe te kennen aan multidisciplinaire structuren die gevestigd zijn in een wijk met een huisartsentekort. Ze laat ook toe de installatie van jonge huisartsen te ondersteunen.

 • Multidisciplinaire structuren (die voldoen aan alle criteria van het besluit) kunnen een subsidie van maximaal 150.000 euro krijgen. Multidisciplinaire structuren die bovendien gevestigd worden in een wijk met een huisartsentekort, kunnen tot 225.000 euro subsidie krijgen.

Wil je gebruikmaken van die subsidie? Bekijk dan zeker de pagina Subsidiemechanisme. Je vindt er alle praktische en juridische informatie over de toekenning van deze subsidie.

Jonge huisartsen (die voldoen aan alle criteria van het besluit) kunnen een subsidie van maximaal 15.000 euro krijgen als ze zich vestigen in een wijk met een huisartsentekort in het Brussels Gewest.

Tussenkomst in de loonkosten voor een praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige of telesecretariaat

Een actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest) kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkost van minstens een derde VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.

De tegemoetkoming bedraagt maximum de helft van de loonkost met een maximum van 7847.47 euro (2024) per arts. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het maximumbedrag kan verhoogd worden met 800 euro als de praktijk investeert in extra vorming voor de medewerker(s).

In Vlaanderen heeft het Agentschap voor Zorg en Gezondheid voor die tegemoetkoming een overeenkomst gesloten met het PMV, dat optreedt als beheerder.

In Brussel wordt Impulseo beheerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

1. Tegemoetkoming voor de loonkosten:

Deze tegemoetkoming dekt een deel van de loonkosten van de werknemer die de individuele huisarts of de groepspraktijk bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer en verpleegkundige taken.

Voorwaarden?

 • De praktijk stelt minstens een derde van één voltijds equivalent te werk met een arbeidsovereenkomst.
 • De praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige moet in loondienst werken in de huisartsenpraktijk. Dit moet bewezen worden met een arbeidsovereenkomst.
 • De huisarts moet aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio.
 • De aanvragen gebeuren per arts. IN een groepspraktijk moet elke huisarts dus apart een aanvraag indienen. De uitbetaling gebeurt ook per individuele arts. Als de tegemoetkoming toch gestort wordt op rekening van een overkoepelende rechtspersoon, blijft elke arts individueel aansprakelijk voor zijn deel in geval van terugvordering.
 • Om bijkomend 800 euro per jaar te krijgen voor de koonkost van de medewerker, moet de praktijk investeren in vorming die:
  • de competenties versterkt van de praktijkondersteuner of de praktijkverpleegkundige
  • én bijkomende competenties ontwikkelt op vlak van geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg.
  • Deze vorming bedraagt minimaal vier uur per jaar. Minstens één uur per jaar moet samen met de aanvragende arts gevolgd worden.

Bedrag van de tegemoetkoming?

Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 7847.47 (2024). Dit wordt jaarlijks geïndexeerd per huisarts.

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met volgende parameters: globale loonkost, aantal huisartsen in de praktijk en aantal uren praktijkassistentie.

Hoe aanvragen?

Huisartsen kunnen de tegemoetkoming digitaal aanvragen, uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de loonkosten gemaakt zijn. Ondervindt u problemen bij de digitale aanvraag dan kan u contact opnemen met het PMV: praktijkondersteuning@pmv.eu

Hier kan u de handleiding vinden om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. (3.43 MB) 

Wenst u dat Domus Medica het dossier digitaal voor u indient, dan kan u dit tot 31 mei doorsturen naar annemie.verwilt@domusmedica.be of per post naar Domus Medica, Tegemoetkoming praktijkondersteuning, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen.

 

2. Kosten voor telesecretariaat (max. 5 jaar)

Een startende actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussels Hoofdstedelijke Gewest) kan een tegemoetkoming krijgen voor een telesecretariaat gelijk aan de helft van de reële kosten en maximaal 3400 euro per jaar. Met een telesecretariaat bedoelen we minimaal een online agenda én het beantwoorden en triëren van telefonische oproepen voor de huisarts.

Voorwaarden?

 • De arts maakt gebruikt van een telesecretariaat (telefonische oproepen triëren + online agenda). Het ondertekende contract moet worden doorgestuurd als bewijs.
 • De huisarts moet aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio.
 • De startende arts is maximaal 15 jaar erkend als huisarts of minder dan twee jaar terug uit het buitenland waar hij gedurende meer den één jaar actief was.

Bedrag van de tegemoetkoming?

Het jaarlijks bedrag van de tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van:

 • € 3.400 voor de individuele huisarts  of voor de huisarts die deel uitmaakt van een groepering in Vlaanderen.

Maximaal 5 jaar

Artsen die in het verleden nog nooit deze tegemoetkoming kregen, kunnen maximaal 5 jaar deze aanvraag doen.

Kreeg u op 1 januari 2023 al een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat? Dan is er een overgangsperiode waarin u de tegemoetkoming nog kunt aanvragen, maar die loopt wel af.

 • kreeg u op 1 januari 2023 al 5 jaar of meer deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 1 jaar aanvragen vanaf 2024
 • krijgt u al 4 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 1 jaar aanvragen vanaf 2024
 • krijgt u al 3 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 2 jaar aanvragen vanaf 2024
 • krijgt u al 2 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 3 jaar aanvragen vanaf 2024
 • krijgt u al 1 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 4 jaar aanvragen vanaf 2024

Aanvraagformulieren Impulseo II & III

De aanvraagformulieren voor Impulseo II en III vindt u hieronder terug.
De juiste formulieren vindt u terug op basis van 3 criteria:

 • de regio waarin uw praktijk zich bevindt: Vlaanderen of Brussel
 • soort praktijk: solopraktijk, groepspraktijk als feitelijke vereniging of groepspraktijk als rechstpersoon
 • welke aanvraag? praktijkassistentie of telesecretariaat (Opgelet! cumulatie van beide premies is niet mogelijk)

Impulseo II & III Vlaanderen

Impulseo II & III Vlaanderen: aanvraagformulier voor praktijkassistentie of telesecretariaat + verklaring huisartsenkring

Download hier de nodige documenten voor aanvraag voor praktijkassistentie of telesecretariaat van een praktijk gelegen in Vlaanderen. U dient te kiezen voor

 1. Groepspraktijk 
 2. Solopraktijk

Elke huisarts moet een verklaring van aansluiting bij de huisartsenkring laten invullen.

Voor de aanvraag praktijkassistentie moet u ook de bijkomende attesten indienen, deze zijn niet nodig voor de aanvraag premie telesecretariaat.

Impulseo II & III Vlaanderen: bijkomende attesten premie voor loonkost praktijkassistentie

Deze attesten dient u voor de aanvraag praktijkassistentie áltijd in te leveren, ongeacht soort praktijk.

Impulseo II & III Brussel: bijkomende attesten

Deze attesten dient u voor de premie aanvraag praktijkassistentie áltijd in te leveren, ongeacht soort praktijk.

U kan uw aanvraag voor een premie of lening doen via Domus Medica, erkend steunpunt voor Impulseo. Op eenvoudig verzoek sturen we u gratis een aanvraagformulier of u kan ze hierboven downloaden. Aanvragen mogen per mail of per post doorgestuurd worden.

Stuur een e-mail naar: annemie.verwilt@domusmedica.be of bel naar 03 425 76 76 (werkdagen van 09.00-16.00 uur).

Publicatie datum
17 jul 2018
Revisiedatum
19 jan 2023