Impulseo

Voor Vlaanderen kan u uw aanvraag voor een tegemoetkoming voor praktijkassistentie of telesecretariaat of een renteloze lening doen via Domus Medica, erkend steunpunt voor Impulseo. Op eenvoudig verzoek sturen we u gratis een aanvraagformulier of u kan ze hieronder downloaden. Aanvragen mogen per mail of per post doorgestuurd worden.

Stuur een e-mail naar: annemie.verwilt@domusmedica.be of bel naar 03 425 76 76 .

Voor Brussel dienen de aanvragen te gebeuren via de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Impulseo I: Tussenkomst in de installatie van huisartsen

Huisartsen die een individuele praktijk opstarten of in een huisartsengroepering (groepspraktijk) stappen, kunnen een renteloze lening krijgen.

Voor praktijken in Vlaanderen:

1. Renteloze lening van max. 35 000 euro
 • Voorwaarde: aan te vragen binnen de 4 jaar na erkenning als huisarts of terugkeer uit een ontwikkelingsland
 • Afbetaling op 5 jaar aan 0% interest
2. Premie 
 • De premie voor installatie in een huisartsarme zonen kan sinds september 2020 niet meer aangevraagd worden

Voor praktijken in Brussel:

Meer informatie vindt u op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 • Premie van 15 000 euro + 15 000 euro bij vestiging in wijk met een huisartsentekort

De installatiepremie bestaat in de toekenning van een eenmalig bedrag van 15.000 € voor een eerste installatie als erkend huisarts in het Brussels Gewest, zowel in het kader van een individuele praktijk als van een groepering. Deze premie wordt verhoogd met 15.000 € als de installatie gebeurt in een zogenaamde wijk met een huisartsentekort. De lijst van de wijken met een huisartsentekort wordt door de ministers van Gezondheid vastgelegd. De premie wordt toegekend aan de huisartsen, zowel werknemers als zelfstandigen die een functie als huisarts in hoofdberoep uitvoeren. De premie wordt niet beschouwd als een beroepsinkomen overeenkomstig artikel 11, § 2, van het KB nr. 38(externe link) van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

 • Voorwaarden

De huisarts moet zijn premie aanvragen binnen de achttien maanden volgend op de datum van installatie. Onder bepaalde voorwaarden kan de premie 12 maanden voor het einde van de opleiding huisartsengeneeskunde toegekend worden.

De installatie moet gebeuren binnen de vijf jaar na het verkrijgen van de erkenning als huisarts. De vijf jaar kunnen desgevallend verlengd worden met de duur van de humanitaire opdracht(en) in een ontwikkelingsland.

De huisarts moet zich in één van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest vestigen.

De huisarts moet zich inschrijven bij de wachtdienst.

De huisarts moet deelnemen aan een huisartsenkring.

De huisarts moet verbonden zijn met het Brussels Gezondheidsnetwerk en minstens één sumerh gepubliceerd hebben.

 • Indienen van een dossier

Hetzij door uw dossier op het Irisbox-platform in te vullen, met uw identiteitskaart;

Hetzij door uw volledig dossier per e-mail te versturen naar impulseobruxelles@ccc.brussels (FR) of impulseobrussel@ggc.brussels (NL).

Hetzij door uw volledig dossier per post te versturen naar de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Belliardstraat 71, bus 1, te 1040 Brussel;

Impulseo II en III: tussenkomst in de loonkosten voor een administratief bediende of telesecretariaat

Dankzij Impulseo II en III zorgt het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voor een tegemoetkoming in een deel van de loonkosten van de bediende en voor de kosten van een telesecretariaat.

In Vlaanderen heeft het Agentschap voor Zorg en Gezondheid voor die tegemoetkoming een overeenkomst gesloten met het PMV, dat optreedt als beheerder.

In Brussel wordt Impulseo beheerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

1. Tegemoetkoming voor de loonkosten:

Deze tegemoetkoming dekt een deel van de loonkosten van de werknemer die de individuele huisarts of de groepspraktijk bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.

Voorwaarden?

 • De praktijk stelt minstens een derde van één voltijds equivalent te werk met een arbeidsovereenkomst.
 • De praktijk maakt gebruik van een gelabeld elektronisch medisch dossier.
 • De huisarts beheert minstens 150 Globaal Medische Dossiers (GMD). Voor groepspraktijken is dit 150 dossiers x aantal huisartsen in de praktijk.

Bedrag van de tegemoetkoming?

Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 6569,29 in Vlaanderen en € 6792.20 in Brussel (in 2019, wordt jaarlijks geïndexeerd) per huisarts.

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met volgende parameters: globale loonkost, aantal huisartsen in de praktijk en aantal uren praktijkassistentie.

2. Kosten voor telesecretariaat

Er is een tegemoetkoming voorzien voor kosten voor diensten van medisch telesecretariaat. Zowel huisartsengroeperingen als individuele huisartsen mogen de tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden?

De praktijk maakt gebruik van een telefonisch en online afsprakenbeheer.
De huisarts beheert minstens 150 Globaal Medische Dossiers (GMD). Voor groepspraktijken is dit 150 dossiers x aantal huisartsen in de praktijk.
 

Wat is telesecretariaat?

Het medisch telesecretariaat beantwoordt de telefonische oproepen van de huisartspraktijk. De huisarts heeft toegang tot een online agenda en zijn oproepen via internet, outlook en smartphone.
 

Bedrag van de tegemoetkoming?

Het jaarlijks bedrag van de tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van:

 • € 3.474 voor de individuele huisarts  of voor de huisarts die deel uitmaakt van een groepering in Vlaanderen.
 • € 3.901,74 voor de individuele huisarts  of voor de huisarts die deel uitmaakt van een groepering in Brussel.

3. Enkele voorwaarden

Aandacht: cumulatieverbod

De tegemoetkomingen voor de loonkosten mogen niet worden gecumuleerd met de tegemoetkomingen bestemd voor de kosten van een telesecretariaat.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

De erkende huisarts die een beroep doet op dit luik van Impulseo II en III moet minimum 150 GMD's beheren. Hij moet hiervoor rekening houden met het aantal beheerde GMD's in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Recent erkende huisarts: soepelere voorwaarden

De voorwaarden met betrekking tot de GMD's zijn niet van toepassing. Alleen het gebruik van een elektronisch medisch dossier is vereist. Voor de loonkost 2018 moet onder "recent erkende huisarts" verstaan worden, de huisarts die in 2017 of 2018 is erkend.

Arbeidsovereenkomst

Impulseo II en III betreft de loonkosten die verschuldigd zijn in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst moet een duidelijke omschrijving bevatten van de taken van de bediende met betrekking tot het onthaal en het praktijkbeheer.  De overeenkomst moet ook een loon garanderen dat in overeenstemming is met het barema dat door het bevoegde paritair comité is vastgesteld.

Bijkomende voorwaarden voor Brussel

 • De arts of de artsengroepering is verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk.
 • Elke arts moet ten minste één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.
 • Elke arts moet bij een huisartsenkring ingeschreven zijn op 1/1/2021.
 • Elke arts moet aan de wachtdienst deelnemen op 1/1/2021.

Aanvraagformulieren Impulseo II & III

De aanvraagformulieren voor Impulseo II en III vindt u hieronder terug.
De juiste formulieren vindt u terug op basis van 3 criteria:

 • de regio waarin uw praktijk zich bevindt: Vlaanderen of Brussel
 • soort praktijk: solopraktijk, groepspraktijk als feitelijke vereniging of groepspraktijk als rechstpersoon
 • welke aanvraag? praktijkassistentie of telesecretariaat (Opgelet! cumulatie van beide premies is niet mogelijk)

Impulseo II & III Vlaanderen

Impulseo II & III Vlaanderen: aanvraagformulier voor praktijkassistentie of telesecretariaat

Download hier de nodige documenten voor aanvraag voor praktijkassistentie of telesecretariaat van een praktijk gelegen in Vlaanderen. U dient te kiezen voor

 1. Groepspraktijk als feitelijke vereniging
 2. Groepspraktijk als rechtspersoon
 3. Solopraktijk

Voor de aanvraag praktijkassistentie moet u ook de bijkomende attesten indienen, deze zijn niet nodig voor de aanvraag premie telesecretariaat.

Impulseo II & III Vlaanderen: bijkomende attesten premie voor loonkost praktijkassistentie

Deze attesten dient u voor de aanvraag praktijkassistentie áltijd in te leveren, ongeacht soort praktijk.

Impulseo II & III Brussel

Impulseo II & III Brussel: aanvraagformulier solopraktijk 

Download hier de nodige documenten voor aanvraag voor praktijkassistentie of telesecretariaat van een solopraktijk in Brussel.

Voor de aanvraag praktijkassistentie moet u ook de bijkomende attesten indienen, deze zijn niet nodig voor de aanvraag premie telesecretariaat.

Impulseo II & III Brussel: aanvraagformulier groepspraktijk

Download hier de nodige documenten voor aanvraag voor praktijkassistentie of telesecretariaat van een groepspraktijk in Brussel.

Voor de aanvraag praktijkassistentie moet u ook de bijkomende attesten indienen, deze zijn niet nodig voor de aanvraag premie telesecretariaat.

Impulseo II & III Brussel: bijkomende attesten

Deze attesten dient u voor de premie aanvraag praktijkassistentie áltijd in te leveren, ongeacht soort praktijk.

U kan uw aanvraag voor een premie of lening doen via Domus Medica, erkend steunpunt voor Impulseo. Op eenvoudig verzoek sturen we u gratis een aanvraagformulier of u kan ze hierboven downloaden. Aanvragen mogen per mail of per post doorgestuurd worden.

Stuur een e-mail naar: annemie.verwilt@domusmedica.be of bel naar 03 425 76 76 (werkdagen van 09.00-16.00 uur).