Financiële ondersteuning voor huisartsen (vroeger: Impulseo)

Naar aanleiding van de vroegere ‘Impulseo-financiering’ voorziet het Agentschap Zorg & Gezondheid opnieuw financiële ondersteuning voor huisartsen. Zo kunnen huisartsen een lening en tegemoetkomingen aanvragen om hen te ondersteunen bij de opstart of uitbouw van hun praktijk, en wanneer ze willen inzetten op interdisciplinaire praktijkvoering. 
 
Bent u een startende huisarts en wenst u een praktijk op te starten? Dan kan u een eenmalige renteloze lening van €35.000 krijgen voor het starten of uitbouwen van een praktijk. Daarbovenop kan u ook een extra renteloze lening van €10.000 voor infrastructuur om samen te werken met een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner aanvragen.
 
Bent u huisarts en wenst u in te zetten op interdisciplinaire praktijkvoering? Dan hebt u de keuze uit een tegemoetkoming:

  • van maximaal €7.400 euro per jaar als tegemoetkoming in de loonkost van één of meerdere extra medewerkers (praktijkondersteuners en/of praktijkverpleegkundigen). Dit maximumbedrag kan verhoogd worden met €800 indien u inzet op extra vorming voor de verdere professionalisering van de samenwerking;
  • of van €3.400 per jaar als tegemoetkoming voor een telesecretariaat.

Een lening voor de opstart of uitbouw van een huisartsenpraktijk

Voorwaarden voor de renteloze lening van €35.000

De lening is van toepassing voor elke huisarts die zich voor de eerste keer installeert in een nieuwe of bestaande individuele praktijk of groepspraktijk. Het betreft erkende huisartsen die praktijk voeren als huisarts in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied hoofdstad Brussel.

U dient de lening binnen de 5 jaar na installatie (=de datum vanaf wanneer de erkende huisarts deelneemt aan medische permanentie) aan te vragen. Ook een HAIO kan de lening aanvragen voor zijn installatie als hij kan aantonen dat hij zich binnen een jaar zal installeren en een aankoopbewijs van een pand kan voorleggen.
 
Onder een startende, actieve huisarts wordt verstaan:

  • maximaal vijftien jaar na de erkenning als huisarts;
  • of binnen twee jaar na de terugkeer uit het buitenland, op voorwaarde dat de arts gedurende meer dan één jaar actief was in het buitenland.

Tot slot, dient de huisarts aangesloten te zijn bij de huisartsenkring van zijn regio.

Voorwaarden voor een bijkomende renteloze lening van €10.000

Bovenop de renteloze lening van €35.000 kan elke huisarts ook nog een renteloze lening van €10.000 aanvragen voor een bijkomende ruimte of bijkomende infrastructuur voor samenwerking met een praktijkondersteuner of een praktijkverpleegkundige. Deze extra lening hoeft niet per se binnen de 5 jaar na installatie te worden aangevraagd.

Daarbovenop gelden ook extra voorwaarden:

  • De huisartsenpraktijk moet een samenwerking aangaan met een praktijkondersteuner of een praktijkverpleegkundige en dit bewijzen via een arbeidscontract;
  • de praktijkondersteuner en de praktijkverpleegkundige moeten in loondienst werken;
  • de huisarts die de lening aanvraagt, moet bijdragen in de kosten voor een bijkomende ruimte of bijkomende infrastructuur voor de praktijkondersteuner en de verpleegkundige, en dit bewijzen met een overzicht van de verdeling van de kosten voor de bijkomende ruimte of bijkomende infrastructuur.

Indien u al eerder de renteloze lening van €35.000 euro ontving ,maar nog niet die van €10.000 dan kan u deze extra lening nog aanvragen zolang u voldoet aan de voorwaarden.

Aanvraag

Het ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen voor een renteloze lening kan u bezorgen aan annemie.verwilt@domusmedica.be.

Vanaf het najaar 2023 zal u deze aanvragen digitaal kunnen indienen in plaats van met bovenstaand formulier.

 

Een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten van een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige

Elke actieve huisarts in Vlaanderen, inclusief Brussel, kan een tegemoetkoming ontvangen in de loonkosten van minstens één derde VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.

In 2023 hebt u de keuze om deze tegemoetkoming aan te vragen volgens de oude ‘Impulseo’-voorwaarden of volgens de nieuwe:

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden
Indienen vóór 30 juni Indienen in het najaar
Indienen op papier (via mail of post) Digitaal indienen
De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan 50% van de totale loonkosten van de medewerker(s). De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan 50% van het aandeel dat de aanvragende arts bijdraagt in de totale loonkosten van de medewerker(s).
Een praktijkondersteuner moet in loondienst werken in de huisartsenpraktijk en moet u bewijzen met een arbeidscontract. Een praktijkondersteuner/verpleegkundige moet in loondienst werken in de huisartsenpraktijk en moet u bewijzen met een arbeidscontract.
Minimum aantal GMD’s: 150 per huisarts maal aantal huisartsen in de praktijk
Meer informatie over de oude voorwaarden en de aanvraagformulieren vindt u hier.
Voorwaarden: Aangesloten zijn bij de lokale huisartsenkring
Aanvraag per praktijk Aanvraag én uitbetaling per arts
Max. van € 7.373,20 per arts Max. €7.400 per arts, eventueel verhoogd met €800 indien praktijk investeert in vorming
De navorming moet gericht zijn op het versterken van de competenties van de praktijkondersteuner/verpleegkundige of op het ontwikkelen van bijkomende competenties op vlak van geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg. Deze vorming bedraagt minimum vier uur per jaar waarvan 1 uur samen met de aanvragende arts.
Mogelijkheid om de kosten van de arbeidsongevallenverzekering, externe preventiedienst, maaltijdcheques, … in te brengen Enkel het brutoloon kan ingebracht worden.

 
Let wel, u kan slechts één aanvraag doen voor 2023. Vraagt u voor 30 juni 2023 de tegemoetkoming aan onder de oude voorwaarden dan kunt u geen aanvraag meer doen volgens de nieuwe voorwaarden in het najaar.

Wanneer is het interessant om te wachten tot het najaar om de aanvraag te doen volgens het BVR:

  • U werkte in 2022 met een praktijkverpleegkundige die aan de praktijk verbonden was met een arbeidsovereenkomst én het ‘potje’ van de praktijk was nog niet volledig gevuld met administratieve uren.
  • U komt in aanmerking voor de verhoging van het plafond van € 7400 naar € 8200 omdat de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige min. 4 uur navorming volgde waarvan 1 uur samen met de arts.

 

Een tegemoetkoming voor een telesecretariaat (max. 5 jaar)

De startende, actieve huisarts in Vlaanderen, inclusief Brussel, kan een tegemoetkoming krijgen voor een telesecretariaat gelijk aan de helft van de reële kosten en maximum €3.400 per jaar. Onder telesecretariaat wordt minimaal verstaan een online agenda en het beantwoorden en triëren van telefonische oproepen voor de huisarts.

Let op, u kan deze niet combineren met de tegemoetkoming voor het loon van een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.

Aanvraag

In 2023 verlopen de aanvragen nog volgens de voorwaarden en met het aanvraagformulier van de oude regeling (impulseo-regeling).

Vanaf 2024 zal hiervoor een nieuwe, digitale aanvraagprocedure beschikbaar zijn. Een aantal voorwaarden zoals een minimum aantal GMD’s vervallen dan. De tegemoetkoming kan dan enkel nog worden aangevraagd door een startende actieve huisarts. Bijkomend zal de huisarts ook aangesloten moeten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio.

Huisartsen die in het verleden nog nooit deze tegemoetkomingen kregen, kunnen maximaal 5 jaar deze aanvraag doen. Indien u reeds een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat ontvangt, geldt er een overgangsperiode maar die loopt wel af.

Aantal aanvragen voor 1 januari 2023 Aantal mogelijke aanvragen vanaf 1 januari 2023
5 of meer 2
4 6-4 = 2
3 6-3 = 3
2 6-2 = 4
1 6-1 = 5


Huisartsen die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad werken en aangesloten zijn bij BHAK kunnen ook een tegemoetkoming aanvragen volgens de regels van het BVR. De tegemoetkomingen in de loonkosten van extra medewerker(s) of tegemoetkomingen voor een telesecretariaat kunnen niet gecumuleerd worden met de tegemoetkoming die toegekend worden door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.
 
Meer gedetailleerde informatie over deze financiële ondersteuning vindt u op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.